IPPB2/415-284/08-5/SP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-284/08-5/SP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007 r. (data wpływu 5 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opłacania przez pracodawcę w związku z zawarciem na rzecz pracownika umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opłacania przez pracodawcę w związku z zawarciem na rzecz pracownika umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Pracodawca w ramach funkcjonującego w firmie programu motywacyjnego planuje zakup dla 10 pracowników ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Umowa ubezpieczenia na życie związana z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przewiduje, że całkowita wypłata, częściowa wypłata może być dokonana na wniosek ubezpieczającego nie wcześniej niż po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia.

Jednocześnie strony umowy dotyczącej programu inwestycyjnego ustalają, że uprawnionym do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego nie może być ubezpieczający, zaś umowa ubezpieczenia, w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zawarta została umowa ubezpieczenia wyklucza:

a.

wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy ubezpieczenia,

b.

możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy ubezpieczenia,

c.

wypłatę z tytułu dożywocia wieku oznaczonego w umowie ubezpieczenia.

Pismem z dnia 1 lutego 2008 r. Nr IP-PB3-423-536/07-2/GJ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez złożenie:

* dokumentu potwierdzającego upoważnienie dla osoby, która podpisała wniosek Spółki,

* informacji czy Wnioskodawca oczekuje wydania dwóch interpretacji: w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy koszty poniesione na sfinansowanie zakupu (opłacenia składek regularnych) ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, pracodawca może zgodnie z obowiązującą aktualnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów.

2.

Czy wydatki poniesione przez spółkę (pracodawcę) na sfinansowanie zakupu ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym stanowią przychód pracowników - ubezpieczonych.

Odpowiedź na pytanie nr 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej.

Wniosek w zakresie pytania nr 1 zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychodami pracowniczymi są zatem m.in. nieodpłatne świadczenia finansowane przez pracodawcę w postaci świadczeń pieniężnych ponoszonych za pracownika.

W celu uznania, iż mamy do czynienia z przychodem pracowniczym musi wystąpić bezpośrednia korzyść, jaką powinien odnosić pracownik w związku ze świadczeniem pracodawcy. Zatem uzasadnieniem dla opodatkowania określonego świadczenia ponoszonego przez pracodawcę na rzecz pracownika jest bezpośrednie uzyskanie przez tego ostatniego korzyści.

Warto w tym miejscu odwołać się do wyroku NSA z dnia 10 maja 2006 r., sygn. akt II FSK 313/06, LEX Nr 198804 "W zakres pojęcia nieodpłatnego świadczenia wchodzą wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, niezwiązane z jakąkolwiek formą ekwiwalentu, mające konkretny wymiar majątkowy".

Składka, jaką zamierza finansować Spółka "SEGAR" de facto nie powoduje bezpośredniego przysporzenia majątkowego po stronie pracownika, co oznacza, że nie daje mu w chwili opłacania składki żadnej korzyści oraz nie ma konkretnego wymiaru majątkowego. Dopiero środki, które pracownik otrzyma w chwili zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem lub w chwili wypłaty zgromadzonego kapitału będą stanowiły korzyść podlegającą opodatkowaniu - jako przychód z kapitałów pieniężnych.

Reasumując, w momencie wpłaty składki przez pracodawcę, z uwagi na brak bezpośredniej korzyści - nie powstaje po stronie pracownika przychód (w wysokości składki).

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie podkreślić, że opodatkowaniu - co do zasady - podlegać będą mogły, jako dochody z kapitałów pieniężnych, dopiero świadczenia uzyskane przez pracowników w wyniku realizacji postanowień umowy ubezpieczenia z funduszem kapitałowym. Jednocześnie warto przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych z wyjątkiem dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 ustawy. Zgodnie z nim dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica pomiędzy wypłaconą kwotą świadczenia, a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ww. ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie między innymi wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkowstwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wskazany w powołanym przepisie zakres świadczeń uznanych za przychody ze stosunku pracy nie ma charakteru zamkniętego.

Użyty powyżej zwrot "w szczególności" oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przy czym art. 11 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy stanowi, iż wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się - jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu.

Odnosząc się natomiast do wskazanego we wniosku przez Spółkę zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. b) oraz art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionym przez Spółkę zdarzeniu przyszłym ww. przepisy nie znajdują zastosowania.

W przedmiotowej sprawie Spółka planuje zakup dla pracowników ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Umowa ubezpieczenia na życie związana z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przewiduje, że całkowita lub częściowa wypłata może być dokonana na wniosek ubezpieczającego nie wcześniej niż po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia. Uprawnionym do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego nie może być ubezpieczający.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż pracodawca zamierza ponosić wydatki, które musiałby pokrywać sam pracownik.

W świetle omawianych powyżej przepisów - daje to podstawę do uznania, iż wartości tego rodzaju świadczeń będą stanowiły przychód pracownika.

Zatem, jeżeli zakład pracy zawrze umowę grupowego ubezpieczenia na życie na rzecz swoich pracowników i będzie opłacał składki należne od tych ubezpieczeń oraz nie będzie uprawniony do otrzymania świadczeń wynikających z zawartej umowy wówczas wartość składek płaconych przez zakład pracy na powyższe ubezpieczenie stanowi przychód pracownika. W konsekwencji Spółka jako płatnik będzie obowiązana obliczać, pobierać zaliczki na podatek dochodowy.

Reasumując, należy stwierdzić, iż wydatki poniesione przez Spółkę (pracodawcę) na sfinansowanie zakupu ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym stanowią przychód ubezpieczonego w wysokości opłaconej składki i powinna być opodatkowana wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl