IPPB2/415-283/12-6/AS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 maja 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-283/12-6/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2012 r. (data wpływu 21 marca 2012 r.) uzupełnione pismem z dnia 15 maja 2012 r. (data wpływu 15 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jest osobą fizyczną, która ma miejsce zamieszkania i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT na terenie Polski. Wnioskodawca jest właścicielem #8531; udziałów ("Udziały") spółki z o.o., z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce ("Spółka Polska"). Udziały stanowią majątek prywatny Wnioskodawcy, nie związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca i dwaj inni udziałowcy Spółki Polskiej (każdy z nich po #8531; udziałów) razem mają wszystkie udziały Spółki Polskiej.

W 2012 Spółka Polska zostanie przekształcona z formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) na spółkę akcyjną (S.A.). Wnioskodawca i dwaj inni udziałowcy Spółki Polskiej rozważają zmianę struktury właścicielskiej Spółki Polskiej. Rozważana opcja zakłada wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki kapitałowej z siedzibą i miejscem zarządu na Cyprze ("Spółka Cypryjska") - Udziałów Spółki Polskiej należących do Wnioskodawcy (udziałów Spółki Polskiej należących do pozostałych Udziałowców Spółki Polskiej). W zamian za wniesiony wkład niepieniężny (aport), Wnioskodawca (inni Udziałowcy Spółki Polskiej wnoszący wkład niepieniężny) obejmą udziały w kapitale zakładowym Spółki Cypryjskiej. Wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów Spółki Cypryjskiej będzie niższa od wartości emisyjnej udziałów Spółki Cypryjskiej, która to wartość będzie równa wartości rynkowej Udziałów Spółki Polskiej (tak samo będzie wyglądała sytuacja u innych udziałowców Spółki Polskiej). Różnica pomiędzy: (i) wartością emisyjną (wartością rynkową) wniesionych Udziałów Spółki Polskiej, a (ii) wartością nominalną udziałów Spółki Cypryjskiej, pokrytych wniesionym wkładem niepieniężnym w postaci Udziałów Spółki Polskiej, będzie stanowić tzw. agio i zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Cypryjskiej.

Możliwe jest też, że Wnioskodawca (inni Udziałowcy Spółki Polskiej) - udziałowcy Spółki Cypryjskiej - będą pełnić, za wynagrodzeniem, funkcje dyrektorów / członków zarządu w Spółce Cypryjskiej.

W przyszłości, Wnioskodawca (inni Udziałowcy Spółki Polskiej) - udziałowcy Spółki Cypryjskiej nie wykluczają - po otrzymaniu dywidendy ze Spółki Cypryjskiej sfinansowanej z pieniędzy uzyskanych m.in. ze sprzedaży akcji Spółki Polskiej -

(i) umorzenia udziałów Spółki Cypryjskiej, albo

(ii) likwidacji Spółki Cypryjskiej.

W nadesłanym uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca sprecyzował, iż umorzenie udziałów, o którym mowa we wniosku będzie to umorzenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będzie to zbycie udziałów w celu umorzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku wniesienia Udziałów jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki Cypryjskiej,

1.

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 30b ust. 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 22 ust. 1e i ust. 1i oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, opodatkowaniu PIT wg stawki 19% będzie podlegać dochód Wnioskodawcy ustalony jako różnica pomiędzy:

(i) przychodem w wysokości wartości nominalnej udziałów obejmowanych w Spółce Cypryjskiej, a

(ii) kosztami uzyskania tego przychodu.

2.

nie ma zastosowania art. 19 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o PIT - gdy wartość emisyjna udziałów Spółki Cypryjskiej jest równa wartości rynkowej Udziałów wnoszonych do niej jako wkład niepieniężny (aport).

2.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż na podstawie art. 16, art. 24 ust. 1 lit. a), ust. 4 i art. 30 Umowy Polska-Cypr w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, wynagrodzenia wypłacane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora (członka zarządu) w Spółce Cypryjskiej na rzecz Wnioskodawcy będą podlegać zwolnieniu od podatku PIT w Polsce, natomiast na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek wykazania przychodów otrzymanych z tego tytułu w zeznaniu rocznym w celu obliczenia efektywnej stopy procentowej mającej zastosowanie do przychodów uzyskanych na terenie Polski i tutaj opodatkowanych na zasadach ogólnych.

3.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż

(i) w przypadku wypłaty na jego rzecz dywidendy przez Spółkę Cypryjską, oraz

(ii) otrzymania przychodu z umorzenia udziałów Spółki Cypryjskiej albo z tytułu likwidacji Spółki Cypryjskiej, ma on prawo - zgodnie z art. 10 ust. 1-3, art. 24 ust. 1 lit. b) i ust. 3, art. 30 Umowy Polska-Cypr w zw. z 17 ust. 1 pkt 4 i art. 24 ust. 5 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 2 ustawy o PIT - do pomniejszenia należny w Polsce podatek o podatek, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, czyli o podatek 10% wartości dywidendy, niezależnie od tego, czy podatek ten został faktycznie zapłacony na Cyprze.

Odpowiedź na pytanie Nr 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź na pytanie Nr 1 i Nr 3 została zawarta w odrębnych rozstrzygnięciach.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania Nr 2:

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż na podstawie art. 16, art. 24 ust. 1 lit. a), ust. 4 i art. 30 Umowy Polska-Cypr w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, wynagrodzenia wypłacane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora (członka zarządu) w Spółce Cypryjskiej na rzecz Wnioskodawcy będą podlegać zwolnieniu od podatku PIT w Polsce, natomiast na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek wykazania przychodów otrzymanych z tego tytułu w zeznaniu rocznym w celu obliczenia efektywnej stopy procentowej mającej zastosowanie do przychodów uzyskanych na terenie Polski i tutaj opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Biorąc pod uwagę to, że Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie jako dyrektor (członek zarządu) Spółki Cypryjskiej, to - zdaniem Wnioskodawcy - przychody te powinny być kwalifikowane, jako wynagrodzenia dyrektorów, o których mowa w art. 16 Umowy Polska-Cypr, zgodnie z którym wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Polska) osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mające siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (Cypr), mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie (Cypr).

W tym przypadku należy odnieść się do art. 30 Umowy Polska-Cypr, w świetle którego, w przypadku rozbieżności przy interpretacji postanowień tej umowy, tekst angielski jest rozstrzygający. W anglojęzycznej wersji art. 16 Umowy Polska-Cypr, strony posługują się bowiem terminem "board of directors", co należy tłumaczyć jako "rada dyrektorów", nie zaś jako "rada nadzorcza", jak to błędnie uczyniono w polskiej wersji Umowy Polska-Cypr. Rada dyrektorów to organ posiadający kompetencje zarządcze, będący odpowiednikiem polskiego zarządu spółki. W konsekwencji na mocy art. 16 Umowy Polska-Cypr, przychody osoby fizycznej będącej polskim rezydentem podatkowym otrzymywane jako wynagrodzenie dyrektora (członka zarządu) Spółki Cypryjskiej mogą być opodatkowane na Cyprze. A zatem Cypr nabywa prawo opodatkowania takich dochodów wyłącznie na podstawie tego, że dana osoba otrzymuje swoje dochody w związku z faktem, że została powołana w skład rady dyrektorów / zarządu Spółki Cypryjskiej niezależnie od tego, gdzie wykonuje swoje obowiązki. Wobec tego, wynagrodzenie, które Wnioskodawca będzie otrzymywał ze Spółki Cypryjskiej z tytułu bycia dyrektorem (członkiem zarządu) będzie podlegało opodatkowaniu na Cyprze.

Artykuł 24 ust. 1 lit. a) Umowy Polska-Cypr stanowi z kolei, że w Polsce podwójnego opodatkowania będzie się unikać w następujący sposób jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie - z zastrzeżeniem postanowień litery b) niniejszego artykułu (litera b) odnosi się do dochodów z dywidend (art. 10), odsetek (art. 11) i należności licencyjnych (art. 12) - zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania.

A zatem, zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu, dochody, które zgodnie z postanowieniami Umowy Polska-Cypr mogą być opodatkowane na Cyprze, będą zwolnione z opodatkowania w Polsce. Bez znaczenia jest przy tym to, czy dochody osiągane przez daną osobę są faktycznie opodatkowane podatkiem dochodowym na Cyprze, czy też są z tego opodatkowania zwolnione na mocy wewnętrznych cypryjskich przepisów. W konsekwencji, dochody osiągnięte przez osobę będące polskim rezydentem podatkowym z tytułu bycia dyrektorem (członkiem zarządu) w Spółce Cypryjskiej będą zwolnione z opodatkowania podatkiem PIT w Polsce, nawet w sytuacji, gdyby osoba ta wykonywała swoje obowiązki poza Cyprem, a więc dochody te nie byłyby faktycznie opodatkowane na Cyprze. Treść art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy Polska-Cypr nie zawiera sformułowania, zgodnie z którym te dochody mogłyby być zwolnione z opodatkowania podatkiem PIT wyłącznie wtedy, gdyby byłyby faktycznie opodatkowane na Cyprze; przesądzające - według Wnioskodawcy - jest samo prawo do opodatkowania danych dochodów przyznane Cyprowi. Skoro zaś art. 16 Umowy Polska-Cypr zezwala Cyprowi na opodatkowanie wynagrodzeń dyrektorów (członków zarządu) na podstawie samego faktu ich otrzymania, to Polska winna zwolnić te dochody z opodatkowania podatkiem PIT.

W konsekwencji dochody uzyskane przez Wnioskodawcę na Cyprze z tytułu bycia dyrektorem (członkiem zarządu) w Spółce Cypryjskiej powinny być wyłączone z opodatkowania podatkiem PIT Polsce. Wnioskodawca będzie miał jednak obowiązek - na podstawie art. 27 ust. 8 ustawy o PIT wykazania ich w zeznaniu rocznym w celu, obliczenia tzw. efektywnej stopy procentowej mającej zastosowanie do przychodów uzyskanych w Polsce i opodatkowanych tutaj na zasadach ogólnych, to znaczy według stawek progresywnych.

Artykuł 27 ust. 8 ustawy o PIT jest odzwierciedleniem art. 24 ust. 4 Umowa Polska-Cypr, zgodnie z którym, jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatki, w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychody uzyskane z tytułu pełnienia obowiązków dyrektora (członek zarządu) w Spółce Cypryjskiej powinny być uznane, jako "wynagrodzenie dyrektorów" określone w art. 16 Umowy Polska-Cypr. Jako takie mogą być opodatkowane na Cyprze, ponieważ kraj ten nabywa prawo do ich opodatkowania na mocy ww. przepisu. W konsekwencji na podstawie art. 16 oraz w myśl postanowień art. 24 ust. 1 lit. a) i ust. 4 Umowy Polska-Cypr, przychody te powinny być wyłączone z opodatkowania podatkiem PIT w Polsce i powinny być użyte wyłącznie do obliczenia efektywnej stopy procentowej mającej zastosowanie do przychodów uzyskanych na terenie Polski i tutaj opodatkowanych na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT). Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2009 r. (sygn. PPB2/415-1396/08-4/ SP).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do ust. 1a ww. artykułu za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

W myśl art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów uzyskiwanych z tytułu członkowstwa w radzie nadzorczej spółki.

Artykuł 30 ww. Umowy stanowi, iż w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim. Postanowienia art. 16 Umowy w wersji angielskiej odnoszą się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłaconych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako "the board of directors" ("rada dyrektorów"), który powinien być rozumiany szerzej niż "rada nadzorcza" w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że art. 16 Umowy znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym oraz zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.

Cypryjskie prawo spółek nie przewiduje istnienia w spółkach takiego organu jak "rada nadzorcza". Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni, co do zasady jednoosobowo, jednocześnie nie tworząc w myśl postanowień cypryjskiego prawa spółek organu o charakterze "rady nadzorczej", a co najwyżej "radę dyrektorów". Natomiast wykonywane przez podatnika czynności nadzoru odpowiadają w swym zakresie czynnościom wykonywanym przez członków "rad nadzorczych".

Reasumując, w przedmiotowej sprawie do wynagrodzeń Wnioskodawcy, który będzie pełnił funkcję dyrektora w spółce z siedzibą na Cyprze, znajdzie zastosowanie art. 16 umowy.

W myśl ww. przepisu umowy, dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Cyprze oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) umowy należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania, w tym wypadku jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli podatnik, który jest polskim rezydentem, osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami dwustronnej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód "może podlegać" opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

Prawidłowe jest zatem stwierdzenie, że fakt, iż Republika Cypru w wewnętrznych przepisach podatkowych nie przewiduje opodatkowania tego rodzaju dochodów nie wpływa na sytuację Wnioskodawcy na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wyklucza to bowiem zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania, przewidzianej stosowną konwencją międzynarodową.

Artykuł 24 ust. 4 umowy stanowi, że jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem tej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

Oznacza to więc, iż dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Reasumując należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany na Cyprze z tytułu pełnienia funkcji dyrektora wypłacany w formie wynagrodzenia jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w odniesieniu do zadanego pytania, tj. opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej. Nie zawiera natomiast oceny stanowiska odnośnie dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu spółki mającej siedzibę na Cyprze.

Jednocześnie organ podatkowy pragnie wyjaśnić, że niniejsza interpretacja indywidualna została wydane w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie może stanowić źródła praw i obowiązków dla innych podatników - innych udziałowców spółki.

Końcowo - odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, iż rozstrzygnięcie to nie jest wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl