IPPB2/415-251/10-3/MR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-251/10-3/MR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2010 r. (data wpływu 29 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

* opodatkowania dochodu z tytułu wniesienia aportu w postaci akcji do spółki cypryjskiej - jest prawidłowe,

* zastosowania art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wniesienia aportu w postaci akcji do spółki cypryjskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

I.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która ma miejsce zamieszkania i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT na terenie Polski ("Wnioskodawca").

II.

Wnioskodawca jest właścicielem akcji (Akcje) spółki akcyjnej, z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce, notowanej na N (Spółka"). Akcje stanowią majątek prywatny Wnioskodawcy, nie związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca i dwaj inni akcjonariusze razem mają większość akcji Spółki ("Akcjonariusze Większościowi"). Innymi akcjonariuszami Spółki są akcjonariusze, którzy nabyli akcje Spółki na N.

III.

Akcjonariusze Większościowi rozważają zmianę struktury akcjonariatu Spółki.

IV.

III.1. Jedna z opcji zakłada wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki kapitałowej z siedzibą i miejscem zarządu na Cyprze ("Spółka Cypryjska") - Akcji posiadanych przez Wnioskodawcę (a także akcji Spółki posiadanych przez jednego z albo przez wszystkich Akcjonariuszy Większościowych). W zamian za wniesiony wkład niepieniężny (aport), Wnioskodawca (inni Akcjonariusze Większościowi wnoszący wkład niepieniężny) obejmą udziały w kapitale zakładowym Spółki Cypryjskiej. Wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów Spółki Cypryjskiej będzie niższa od wartości emisyjnej Akcji, która to wartość będzie równa ich wartości rynkowej (tak samo będzie wyglądała sytuacja u innych Akcjonariuszy Większościowych). Różnica pomiędzy: (i) wartością emisyjną (wartością rynkową) wniesionych Akcji, a (ii) wartością nominalną udziałów Spółki Cypryjskiej, pokrytych wniesionym wkładem niepieniężnym w postaci Akcji, będzie stanowić tzw. agio i zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Cypryjskiej.

V.

III.2. Druga opcja zakłada, że najpierw Wnioskodawca (inni Akcjonariusze Większościowi) obejmą lub nabędą udziały w Spółce Cypryjskiej za gotówkę, a następnie dokonają przeniesienia Akcji na rzecz Spółki Cypryjskiej - na podstawie umowy darowizny albo innej umowy prowadzącej do nieodpłatnego zbycia (nie obejmując w tym momencie nowych udziałów Spółki Cypryjskiej czy nie otrzymując odpłatności w żadnej formie; zwiększeniu ulegnie natomiast wartość udziałów Spółki Cypryjskiej, posiadanych już przez nich).

VI.

Możliwe jest też, że Wnioskodawca (inni Akcjonariusze Większościowi) - udziałowcy Spółki Cypryjskiej - będą pełnić - za wynagrodzeniem - funkcje dyrektorów / członków zarządu w Spółce Cypryjskiej.

VII.

W przyszłości, Wnioskodawca (inni Akcjonariusze Większościowi) - udziałowcy Spółki Cypryjskiej nie wykluczają - po otrzymaniu dywidendy ze Spółki Cypryjskiej sfinansowanej z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży akcji Spółki - (i) zbycia udziałów Spółki Cypryjskiej w celu ich umorzenia, albo (ii) likwidacji Spółki Cypryjskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku wniesienia Akcji jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki Cypryjskiej,

* zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 30b ust. 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 22 ust. 1e i ust. 1i oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, opodatkowaniu PIT wg stawki 19% będzie podlegać dochód Wnioskodawcy ustalony jako różnica pomiędzy: (i) przychodem w wysokości wartości nominalnej udziałów obejmowanych w Spółce Cypryjskiej, a (ii) kosztami uzyskania tego przychodu.

* nie ma zastosowania art. 19 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o PIT - gdy wartość emisyjna udziałów Spółki Cypryjskiej jest równa wartości rynkowej Akcji wnoszonych do niej jako wkład niepieniężny (aport).

2.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku zbycia Akcji przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Cypryjskiej na podstawie umowy darowizny (nieodpłatnego zbycia na innej podstawie prawnej), nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

3.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż na podstawie art. 16, art. 24 ust. 1 lit. a), ust. 4 i art. 30 Umowy Polska-Cypr w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, wynagrodzenia wypłacane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora (członka zarządu) w Spółce Cypryjskiej na rzecz Wnioskodawcy będą podlegać zwolnieniu od podatku PIT w Polsce, natomiast na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek wykazania przychodów otrzymanych z tego tytułu w zeznaniu rocznym w celu obliczenia efektywnej stopy procentowej mającej zastosowanie do przychodów uzyskanych na terenie Polski i tutaj opodatkowanych na zasadach ogólnych.

4.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż (i) w przypadku wypłaty na jego rzecz dywidendy przez Spółkę Cypryjską, oraz (ii) otrzymania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Cypryjskiej w celu ich umorzenia albo z tytułu likwidacji Spółki Cypryjskiej, ma on prawo - zgodnie z art. 10 ust. 1-3, art. 24 ust. 1 lit. b) i ust. 3, art. 30 Umowy Polska-Cypr w zw. z 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 24 ust. 5 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 2 ustawy o PIT - do pomniejszenia należny w Polsce podatek o podatek, jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, czyli o podatek 10% wartości dywidendy, niezależnie od tego, czy podatek ten został faktycznie zapłacony na Cyprze.

Przedmiotowa interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1 wniosku. Odpowiedź na pytania Nr 2, 3 oraz 4 wniosku, zostanie udzielona w odrębnych interpretacjach.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku wniesienia akcji jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki Cypryjskiej,

* zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 30b ust. 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 22 ust. 1e i ust. 1i oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, opodatkowaniu PIT wg stawki 19% będzie podlegać dochód Wnioskodawcy ustalony jako różnica pomiędzy: (i) przychodem w wysokości wartości nominalnej udziałów obejmowanych w Spółce Cypryjskiej, a (ii) kosztami uzyskania tego przychodu,

* nie ma zastosowania art. 19 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o PIT - gdy wartość emisyjna udziałów Spółki Cypryjskiej jest równa wartości rynkowej Akcji wnoszonych do niej jako wkład niepieniężny (aport).

Art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT stanowi, iż "za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną (...) objętych w zamian za wkład niepieniężny" Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT "od dochodów uzyskanych (...) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną (...) w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu." Art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT stanowi, iż "dochodem o którym mowa w < art. 30b> ust. 1 jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną (...) w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e osiągnięta w roku podatkowym."

Zgodnie z art. 22 ust. 1e ustawy o PIT "w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce (...) w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania, przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości:

1.

wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne,

2.

wartości:

a.

nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć,

b.

określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,

c.

określonej zgodnie z i < art. 22> ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

* jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni,

3.

faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w < art. 22 ust. 1e> pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki."

Art. 22 ust. 1i ustawy o PIT stanowi, że jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te powiększają koszty uzyskania przychodów) o których mowa w < art. 22> ust. 1e."

Art. 17 ust. 2 ustawy o PIT: "Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w < art. 17> ust. 1 pkt (...) 9 (...), stosuje się odpowiednio przepisy art. 19." Art. 19 ustawy o PIT określa m.in. sposób ustalania wartości, jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy (art. 19 ust. 4 ustawy o PIT).

Zdaniem Wnioskodawcy, z powyższych regulacji wynika, że przychodem w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, będzie wartość nominalna obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Cypryjskiej, natomiast nie będzie przychodem wartość emisyjna (wartość rynkowa) wkładu niepieniężnego (Akcji) przekraczająca wartość nominalną udziałów Spółki Cypryjskiej obejmowanych przez Wnioskodawcę.

Prawidłowość powyższej interpretacji była wielokrotnie potwierdzana zarówno w interpretacjach przepisów prawa podatkowego, jak i orzecznictwie sądów administracyjnych. Jedynie tytułem przykładu wystarczy wymienić wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009 r. (sygn. akt I SA/Bd 599/09). W wyroku tym WSA wskazał m.in., że przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną, formalną. Takiego rozumienia analizowanego przepisu nie zmienia art. 17 ust. 2, który w zakresie ustalania wartości przychodów odsyła do odpowiedniego stosowania art. 19. Słowo "odpowiednie" oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f." Uzasadnieniem do odpowiedniego zastosowania tylko < art. 19 ust. 1 jest to, iż przepis, do którego odwołano się może zostać zastosowany jedynie w zakresie, jaki da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym."

Ponadto - zdaniem Wnioskodawcy - opodatkowaniu PIT wg stawki 19% z tytułu objęcia udziałów (akcji) będzie podlegał dochód, ustalony w sposób wskazany w art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT. Oznacza to, że dochodem z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (tj. w zamian za wkład niepieniężny w postaci Akcji), będzie różnica pomiędzy: (i) wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w takich spółkach (w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku: wartość nominalna udziałów obejmowanych w Spółce Cypryjskiej), a (ii) kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e i art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, tj. w wysokości wartości historycznej wydatków poniesionych na objęcie wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce (w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku: historyczny koszt objęcia albo nabycia Akcji). Dodatkowo koszty uzyskania przychodów, Wnioskodawca może powiększyć o wydatki, które poniósł w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny (np. opłaty notarialne), o czym stanowi art. 22 ust. 1i ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu wniesienia aportu w postaci akcji do spółki cypryjskiej należy uznać za prawidłowe, natomiast w zakresie zastosowania art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

1.

zarejestrowania spółki albo

2.

wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo

3.

wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, jest właścicielem akcji spółki akcyjnej siedzibą i miejscem zarządu w Polsce. Akcje stanowią majątek prywatny Wnioskodawcy. Wnioskodawca planuje wniesienie aportem akcji do spółki cypryjskiej w zamian za udziały spółki cypryjskiej. Wartość rynkowa akcji będzie wyższa od wartości nominalnej udziałów w spółce cypryjskiej otrzymanych w zamian. Różnica między wartością rynkową akcji a wartością nominalną udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki cypryjskiej.

Z uwagi na to, iż w przedmiotowym wniosku Wnioskodawca zamierza wnieść posiadane akcje w spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce do spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze, w przedmiotowej sprawie należy odwołać się do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523).

W sytuacji uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych zastosowanie znajdzie art. 13 ust. 4 ww. umowy zatytułowany "Zyski z przeniesienia własności majątku", z treści którego wynika, że zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

W konsekwencji osiągnięty przychód w wysokości odpowiednio wartości nominalnej nowych udziałów wydanych przez spółkę w zamian za aport podlegać będzie opodatkowaniu w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, a więc w Polsce i należy skutki podatkowe przedmiotowej transakcji ocenić w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1, jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e - osiągnięta w roku podatkowym.

Jak słusznie Wnioskodawca zauważył, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, przychodem z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny jest ich wartość nominalna. Z treści tego przepisu wynika, iż w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej po stronie udziałowca lub akcjonariusza powstaje przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W art. 17 ust. 2 ww. ustawy, ustawodawca wskazał, iż przy ustalaniu wartości uzyskanego w wyżej wymieniony sposób przychodu stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy zauważa, że przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną, formalną. Takiego rozumienia powołanego przepisu nie zmienia art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w zakresie ustalania wartości przychodów odsyła do odpowiedniego stosowania art. 19 ustawy. Słowo "odpowiednio" oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty uzyskania przychodu.

Wobec powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do ustalenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny należy przyjąć wartość nominalną tych udziałów, a art. 19 znajduje zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1.

Zgodnie z art. 22 ust. 1e ww. ustawy w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości:

1.

wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne,

2.

wartości:

a.

nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć,

b.

określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,

c.

określonej zgodnie z i < art. 22> ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

* jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni,

3.

faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w < art. 22 ust. 1e> pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki."

Reasumując należy stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlega dochód Wnioskodawcy z tytułu wniesienia aportu w postaci akcji do spółki cypryjskiej, ustalony jako różnica pomiędzy przychodem w wysokości wartości nominalnej udziałów obejmowanych w spółce cypryjskiej a kosztami uzyskania tego przychodu, ustalonymi na podstawie art. 22 ust. 1e ustawy. Odnosząc się natomiast do części drugiej pytania pierwszego wniosku, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy,iż w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym nie ma zastosowania art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bowiem do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9, ma zastosowanie art. 19, jednakże wyłącznie w zakresie zdania pierwszego ust. 1.

Końcowo - odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku WSA, wskazać należy, iż rozstrzygnięcie w nim zawarte dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, podatnika w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest wiążące. Nie stanowi on materialnego prawa podatkowego i nie ma mocy powszechnie obowiązującej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl