Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 czerwca 2009 r.
Właściwym organem podatkowym dla Spółki w zakresie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R), będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy zgłoszoną w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-231/09-3/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2009 r. (data wpływu 8 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie właściwości miejscowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2009 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie właściwości miejscowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od dnia postania Spółki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej siedziba firmy mieściła się w B. Zgodnie ze zmianą umowy Spółki siedzibą w spółki jawnej prowadzącej działalność pod firma: "A." Andrzej P. od dnia 8 marca 2006 r. jest miasto W. Na wniosek strony postanowieniem z dnia 13 marca 2006 r. Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców w Dziale pierwszym w rubryce drugiej wpisał, iż siedziba Spółki mieści się W. W przedmiotowym postanowieniu wskazano też zmianę adresu podmiotu wskazując, iż od dnia 8 marca 2006 r. jest to ul. lok., kod pocztowy. Zapisy w Rejestrze Przedsiębiorców odnośnie siedziby Spółki oraz adresu podmiotu do chwili obecnej nie uległy zmianie. Pod wskazanym adresem w W. przy ul. znajduje się lokal mieszkalny, którego właścicielem jest Spółka. Do dnia 2 października 2009 r. cześć przedmiotowego lokalu mieszkalnego była wynajmowana odpłatnie osobie fizycznej na cele mieszkalne, natomiast w pozostałej części znajdowało się biuro Spółki. W zakresie podatku od towarów i usług dnia 2 października 2008 r. właściwym organem podatkowym był Naczelnik Urzędu Skarbowego. W dniu 3 października 2008 r. powyższy stan faktyczny uległ zmianie, gdyż przedmiotowy lokal mieszkalny został w całości wynajęty na cele biurowe spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od dnia 3 października 2008 r. Spółka utraciła też prawo do użytkowania części lokalu na cele biurowe. Strona od dnia 3 października 2008 r. ma prawo jedynie wizytacji przedmiotowego lokalu w celu ustalenia, czy jest on użytkowany przez najemcę zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Po wynajęciu przedmiotowego lokalu strona nie dokonywała jakichkolwiek zmian umowy Spółki oraz zmian w Rejestrze Przedsiębiorców oraz nie posiada jakiekolwiek biura ani też punktu handlowego na terenie W.

Wszelkie czynności administracyjne związane z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej (np. wystawianie dokumentów sprzedaży, dokumentacji finansowej itp.) są wykonywane w punktach handlowych znajdujących się w B. na terenie działania Urzędu Skarbowego w B.

Spółka przede wszystkim zajmuje się handlem artykułami jubilerskimi oraz wynajmem lokali. Na dzień składnia wniosku w dniu 8 października 2008 r. Spółka wykonywała czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług (w tym w stałych punktach sprzedaży wyrobów jubilerskich) na terenie działania poniżej wymienionych urzędów skarbowych.

* Urząd Skarbowy - wynajem lokalu mieszkalnego na cele biurowe w W.,

* Drugi Urząd Skarbowy w B. - wynajem lokali użytkowych oraz lokalu mieszkalnego w B.,

* Pierwszy Urząd Skarbowy w B. - punkt handlowy - handel artykułami jubilerskimi w B. przy ul. K. oraz w punkcie handlowym handel artykułami jubilerskimi w B. przy ul. Ko. i wynajem pomieszczeń użytkowych w B. przy ul. K.

Strona nadmienia, iż wszelka korespondencja urzędowa kierowana do Spółki jest przesyłana adres wymieniony w Rejestrze Przedsiębiorców tj. W.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

który Naczelnik urzędu skarbowego na terenie miasta W. jest właściwy dla Spółki do dnia 3 października 2008 r. w zakresie podatku od towarów i usług.

2.

który Naczelnik urzędu skarbowego na terenie miasta W. jest właściwy dla Spółki do dnia 3 października 2008 r. w zakresie identyfikacji podatkowej.

3.

który Naczelnik urzędu skarbowego na terenie miasta W. jest właściwy dla Spółki do dnia 3 października 2008 r. w zakresie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do którego urzędu skarbowego na terenie miasta W. Spółka jest zobowiązana złożyć deklarację roczną w o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R), o której to deklaracji mowa w załączniku Nr 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji, informacji podatkowych obowiązujących zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 74, poz. 445).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zdaniem strony z uwagi na fakt, iż Spółka nie posiada od dnia 3 października 2008 r. na terenie W. stałego biura oraz stałego punktu handlowego, stosownie do art. 3 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, od wyżej wymienionej daty Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego jest dla Spółki właściwy w zakresie podatku od towarów i usług.

Ad. 2.

Zdaniem strony z uwagi na fakt, iż Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego jest właściwy od dnia 3 października 2008 r. w zakresie podatku od towarów i usług, stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o identyfikacji jest on też właściwy dla Spółki w sprawach identyfikacji podatkowej.

Ad. 3.

Ponieważ z Rejestru Przedsiębiorców wynikało w dnu 3 października 2008 r., iż adres siedziby jest to Spółki to:, ul. lok. i adres niniejszy w Rejestrze Przedsiębiorców do dnia złożenia niniejszego pisma nie uległ zmianie, stosownie do § 12 ust. 2 rozporządzenia, od dnia 3 października 2008 r. właściwym organem podatkowym dla Spółki w zakresie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych z wynagrodzeń pracowników oraz organem właściwym do złożenia deklaracji rocznej (PIT-4R) jest Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Niniejsza interpretacja indywidualna zawiera odpowiedź na pytanie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zagadnienia wynikające z zakresu podatku od towarów i usług oraz w zakresie identyfikacji podatkowej zostało rozstrzygnięte w odrębnej interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2009 r. Nr IPPP2/443-324/09-4/k.k.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zawiera uregulowania w zakresie właściwości miejscowej organu podatkowego dla płatnika.

Przepisy tej ustawy, w art. 38 ust. 1, zobowiązują płatników, o których mowa w art. 31 i 33-35, do przekazania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwot pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Z kolei art. 38 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na płatników, o których mowa w art. 31 i 33-35, obowiązek przesłania rocznej deklaracji według ustalonego wzoru, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, do urzędu skarbowego; którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie reguluje sytuacji w której wystąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego.

Wypadku zaistnienia takiego zdarzenia, które powoduje zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, należy stosować przepis art. 18 § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.

Z powyższego wynika, że dyspozycja art. 18 § 1 Ordynacji podatkowej obejmuje dwie kategorie rozliczeń w systemie rocznym oraz miesięcznym.

Z treści powołanych przepisów art. 38 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że w odniesieniu do płatników przewidziane zostały rozliczenia w systemie miesięcznym. Wskazuje na to również druk rocznej deklaracji PIT-4R, w której zaliczki rozliczane są w rozbiciu na poszczególne miesiące - nie zaś łącznie za rok podatkowy - przy czym ostatnim okresem rozliczeniowym jest grudzień.

W razie zmiany właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego, właściwym organem podatkowym jest organ inny niż powyżej wymieniony, z uwzględnieniem w szczególności zmiany miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby podatnika - określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 z późn. zm.).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona prowadzi działalność gospodarczą (wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu) na teranie działania kilku urzędów skarbowych oraz posiada zgłoszoną w Krajowym Rejestrze Sądowym siedzibę w W.

Wobec powyższego, właściwość miejscową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych należy ustalić w oparciu o dokumentację podatnika. Zatem w przedmiotowej sprawie właściwym Naczelnikiem Urzędu Skarbowego będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy zgłoszoną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mając na uwadze treść art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18 § 1 Ordynacji podatkowej, przy jednoczesnym zastosowaniu reguł wykładni celowościowej, stwierdzić należy, że roczna deklaracja PIT-4R winna być przesłana do Naczelnika Urzędu Skarbowego, który był właściwy do przekazania przez płatnika pobranych zaliczek za ostatni miesiąc rozliczeniowy, tj. za grudzień.

Reasumując, należy stwierdzić, iż:

Właściwym organem podatkowym dla Spółki w zakresie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R), będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy zgłoszoną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja Nr 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl