IPPB2/415-198/10-2/MG, Zwolnienie z opodatkowania wypłat dokonywanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w sytuacji... - OpenLEX

IPPB2/415-198/10-2/MG - Zwolnienie z opodatkowania wypłat dokonywanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w sytuacji zwiększenia odpisu podstawowego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-198/10-2/MG Zwolnienie z opodatkowania wypłat dokonywanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w sytuacji zwiększenia odpisu podstawowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2010 r. (data wpływu 12 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wypłat dokonywanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w sytuacji zwiększenia odpisu podstawowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wypłat dokonywanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w sytuacji zwiększenia odpisu podstawowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka planuje zwiększyć wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na pracowników wykonujących pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w rozumieniu zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy art. 10 (w załączeniu). Pracownicy ci na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w Spółce, za czas efektywnie przepracowany w wymienionych w ZUZP warunkach szkodliwych, otrzymują dodatek za pracę w warunkach szkodliwych.

W związku z wprowadzeniem przepisów o emeryturach pomostowych w Spółce nie ma aktualnie stanowisk pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy zwiększone do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej odpisy na pracowników wykonujących pracę w szkodliwych warunkach w rozumieniu zapisów obowiązującego w Spółce Układu Zbiorowego Pracy będą stanowiły dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86 z późn. zm.).

2.

Czy wypłata z tak zgromadzonego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 pkt 1 ust. 26, 67, 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).

Przedmiotowa interpretacja indywidualna udzielona została w odniesieniu do pytania Nr 2 wniosku w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wniosek w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w odniesieniu do pytania Nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną z dnia 14 maja 2010 r.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Spółka uważa, że zwiększenie odpisu podstawowego za czas przepracowany w warunkach szkodliwych i uciążliwych określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 43, poz. 163 z późn. zm.) będzie stanowił koszt uzyskania przychodu Spółki.

Ad. 2

Wypłata środków z tak zgromadzonego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 pkt 1 ust. 26, 67, 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79.

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy podatkowej, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Natomiast stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 79 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 67 cytowanej ustawy wynika, że wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo - opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

a.

z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości,

b.

z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Z treści przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka planuje zwiększyć wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na pracowników wykonujących pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, w rozumieniu zapisów artykułu 10 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Aktualnie w Spółce nie ma stanowisk pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656).

Wątpliwości Spółki budzi kwestia, czy wypłata środków z tak zgromadzonego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwolniona będzie od opodatkowania w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 26, 67 i 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze opisane we wniosku o wydanie interpretacji zdarzenie przyszłe oraz przywołane powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych organ podatkowy stwierdza, iż wypłaty jakich Spółka dokona z środków zgromadzonych na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, przyjmując, iż Fundusz tworzony w Spółce zgodny będzie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), tj. m.in. z postanowieniami art. 4-6 ww. ustawy, skorzystają ze zwolnienia z opodatkowania w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 26, 67 i 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że spełnione będą wszystkie przesłanki zawarte art. 21 ust. 1 pkt 26, 67 i 78, upoważniające do przedmiotowych zwolnień.

W tym miejscu organ podatkowy pragnie wyjaśnić, iż powołanego przez Spółkę w treści zadanego pytania oraz własnego stanowiska w sprawie art. 21 pkt 1 ust. 26, 67, 78 nie zawiera ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje przepis art. 21 ust. 1 pkt 26, 67, 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka powołując w treści wniosku przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych błędnie wskazała Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm., bowiem w niniejszej sprawie w dniu złożenia wniosku o wydanie interpretacji obowiązywał tekst jednolity ustawy opublikowany w Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm., natomiast w dniu wydania interpretacji indywidualnej obowiązuje tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm., który wszedł w życie z dniem 31 marca 2010 r.

Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Zgodnie bowiem z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższego wynika, że organ właściwy do wydania interpretacji indywidualnej nie przeprowadza postępowania dowodowego, nie jest zatem ani obowiązany ani uprawniony do analizy dołączonych do wniosku dokumentów, ani do wykorzystania ich treści przy ocenie stanowiska wnioskodawcy. Organ ten jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę. Tym samym, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różnić się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl