Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 maja 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-198/08-4/MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 30 stycznia 2008 r.) oraz w piśmie z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data nadania 23 kwietnia 2008 r., data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-198/08-2/MG z dnia 14 kwietnia 2008 r. (data nadania 14 kwietnia 2008 r., data doręczenia 16 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w części w 2007 r. w drodze darowizny - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w części w 2007 r. w drodze darowizny. Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, wezwano Wnioskodawcę pismem z dnia 14 kwietnia 2008 r. Nr IPPB2/415-198/08-2/MG do ich uzupełnienia.

Wnioskodawca doprecyzował wniosek pismem z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) przedstawiając, jakie wydatki poniesione z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny, mogą być zdaniem Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu:

a.

należny i uiszczony podatek od nieruchomości (w części dotyczącej udziału pochodzącego z darowizny),

b.

udokumentowane nakłady na wyrównanie (planowanie) terenu nieruchomości (proporcjonalnie do wysokości udziału należytego uprzednio w drodze darowizny),

c.

udokumentowane nakłady na wykonanie ogrodzenia nieruchomości (proporcjonalnie do wysokości udziału nabytego uprzednio w drodze darowizny

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Na podstawie ostatecznej decyzji nr. Starosty Pruszkowskiego z dnia 5 lipca 2007 r. (znak: WG.7221IW/D/6/03/07) orzeczono o zwrocie - na podstawie art. 136 ust. 3 i art. 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie, o pow. 1272 m2 stanowiącej działkę ewidencyjną nr N z obrębu Nieruchomość została zwrócona na rzecz: Pani E w udziale 2/3 części, Wnioskodawcy Pana A w udziale 1/6 części i Pana M w udziale 1/6. W związku ze zwrotem nieruchomości Pani E, Wnioskodawca Pan A i Pan M zwrócili na rzecz m.st. Warszawy odszkodowanie w kwocie 10.055 zł.

Dowód: kserokopia decyzji o zwrocie nieruchomości.

Umową w formie aktu notarialnego z dnia 17 września 2007 r. (Rep. A nr 6244/2007) sporządzoną przed notariuszem K, Pani E dokonała na rzecz swojego syna- Wnioskodawcy Pana A darowizny przypadającego jej udziału w 2/3 części we współwłasności opisanej powyżej nieruchomości, przy czym zgodnie z § 4 opisanej umowy wartość darowizny ustalono na kwotę 418.912 zł. Podatku od darowizny, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn nie pobrano, natomiast obdarowany Wnioskodawca Pan A - poniósł w związku z nabyciem udziału koszty aktu notarialnego w łącznej kwocie 2.767 zł.

Dowód: kserokopia darowizny z dnia 17 września 2007 r.

Umową w formie aktu notarialnego z dnia 7 grudnia 2007 r. (...) sporządzoną przed notariuszem S., Wnioskodawca Pan A oraz Pan M sprzedali przysługujące im udziały w przedmiotowej nieruchomości spółce z o.o. "Y" z siedzibą w Warszawie. Wnioskodawca Pan A zbył swoje udziały za łączną kwotę 493.592,04 zł, natomiast Pan M za 98.714,41 zł. Udział we współwłasności nieruchomości nabyty przez Wnioskodawcę Pana A w formie darowizny od swojej matki Pani E został zbyty za kwotę 394.857,63 zł.

Dowód: kserokopia umowy sprzedaży z dnia 7 grudnia 2007 r.

Wnioskodawca Pan A wraz ze swoją żoną Panią J zawarli z firmą developerską - Z sp. z o.o. w dniu 16 lipca 2007 r. umowę przedwstępną nabycia własności lokalu mieszkalnego za kwotę 371.321 zł, przy czym umowa przewiduje płatność w ratach. Część tej kwoty - 83.318,62 zł została wydatkowana (w dniu 28 grudnia 2007 r.) ze środków finansowych uzyskanych z umowy sprzedaży udziału we współwłasności opisanej wyżej nieruchomości nabytego w drodze darowizny od matki - Pani E. Następne raty również będą finansowane ze środków uzyskanych z odpłatnego zbycia udziału we współwłasności nieruchomości pochodzącego z darowizny.

Dowód: kserokopia umowy nabycia lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy czynność odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę Pana A umową w formie aktu notarialnego z dnia 7 grudnia 2007 r. (...) udziału w 2/3 części nieruchomości, nabytego od matki - Pani E na podstawie darowizny z dnia 17 września 2007 r. (...) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obecnie obowiązującym.

2.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie w pkt 1) - jakie wydatki (poza kosztami aktu notarialnego z dnia 17 września 2007 r.) Wnioskodawca Pan A może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu uzyskanego na podstawie umowy z dnia 17 września 2007 r....

3.

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę Pana A z kwot uzyskanych z odpłatnego zbycia nabytego w formie darowizny udziału we współwłasności nieruchomości na nabycie, wraz z żoną Panią J lokalu mieszkalnego na podstawie umowy zawartej w dniu 16 lipca 2007 r. (przed zmianą przepisów prawa podatkowego) są wolne od podatku dochodowego na podstawie obowiązującego w dacie zawarcia umowy nabycia lokalu mieszkalnego art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy Pana A zbycie przez niego udziału w 1/6 części we współwłasności nieruchomości nabytego na podstawie decyzji nr 35/07 Starosty z dnia 5 lipca 2007 r. jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, bowiem nabycie to należy traktować jako nabycie pierwotne, w związku z czym nie ma zastosowania w tym przypadku termin 5-letni od daty nabycia nieruchomości, od którego upływu w ustawie przewidziano zwolnienie podatkowe. Co do zbycia nabytego uprzednio w formie darowizny od matki - Pani E udziału w 2/3 części w przekonaniu Wnioskodawcy też zachodzi okoliczność, że dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym te same względy jak w przypadku zbycia udziału 1/6 części powinny decydować o zwolnieniu podatkowym. Wobec wątpliwości związanych z brzemieniem przepisu Wnioskodawca Pan A zwraca się z pytaniem sformułowanym w pkt 1).

W przypadku udzielenia odpowiedzi, z której wynikać będzie, że podatek dochodowy od odpłatnego zbycia nabytego w formie darowizny udziału 2/3 części nieruchomości jest należny, Wnioskodawca Pan A zapytuje jakie inne - poza kosztami umowy darowizny w formie aktu notarialnego - koszty, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży 2/3 części nieruchomości.

Ponadto przedmiotem zapytania jest również okoliczność, czy w związku z zawarciem w dniu 16 lipca 2007 r. umowy o nabycie lokalu mieszkalnego (w okresie obowiązywania uchylonego art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) podatnik może kwoty uzyskane ze sprzedaży nabytego w drodze darowizny udziału, naliczyć na poczet wydatków na cele mieszkaniowe, o których mowa w powołanym art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r..

W świetle przytoczonego stanu prawnego, rozstrzygającym faktem odnośnie ewentualnego opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, będzie miał moment i forma prawna nabycia.

Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na mocy ostatecznej decyzji Starosty z dnia 5 lipca 2007 r., orzeczono o zwrocie na rzecz Wnioskodawcy Pana A udziału w 1/6 części niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie. W dniu 17 września 2007 r. Wnioskodawca nabył od swojej matki Pani E w drodze umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego udział w wysokości 2/3 części przedmiotowej nieruchomości. Umową w formie aktu notarialnego z dnia 7 grudnia 2007 r. Wnioskodawca Pan A zbył posiadane udziały w przedmiotowej nieruchomości.

Ad. 1

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że przychód jaki osiągnął Wnioskodawca w dniu 7 grudnia 2007 r. z odpłatnego zbycia udziału w 2/3 części przedmiotowej nieruchomości, nabytego na podstawie umowy darowizny z dnia 19 września 2007 r., podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r.

Zatem w myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Z uwagi na treść art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, w myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Reasumując należy stwierdzić, biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, że przychód jaki osiągnął Wnioskodawca w dniu 7 grudnia 2007 r. z odpłatnego zbycia udziału w 2/3 części przedmiotowej nieruchomości, nabytego od matki Pani E, na podstawie umowy darowizny z dnia 19 września 2007 r., podlega opodatkowaniu na podstawie art. 30e ww. ustawy, ponieważ zbycie udziału nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Zatem stanowisko Wnioskodawcy mówiące o zwolnieniu z opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w 2/3 części nieruchomości, jest nieprawidłowe.

Ad. 2

Podstawę prawną ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych od dnia 1 stycznia 2007 r., w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. stanowi art. 22 ust. 6c i 6d ustawy.

W rozpatrywanym wniosku prawidłowego ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia w dniu 7 grudnia 2007 r. udziału w 2/3 części nieruchomości nabytej w drodze umowy darowizny z dnia 19 września 2007 r. należy dokonać zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy, w myśl którego za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

W art. 22 ust. 6e ustawodawca doprecyzował na podstawie jakich dokumentów określa się wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, t.j. na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W konsekwencji powyższej regulacji prawnej oraz stanu faktycznego opisanego we wniosku należy stwierdzić, iż do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udział w wysokości 2/3 części przedmiotowej nieruchomości, Wnioskodawca może zaliczy:

* udokumentowane nakłady na wyrównanie (planowanie) terenu nieruchomości (proporcjonalnie do wysokości udziału należytego uprzednio w drodze darowizny),

* udokumentowane nakłady na wykonanie ogrodzenia nieruchomości (proporcjonalnie do wysokości udziału nabytego uprzednio w drodze darowizny)

- jeżeli wydatki te poczynione były w czasie posiadania nieruchomości, zwiększyły jej wartość i udokumentowane zostały fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Z kolei nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w drodze darowizny jest należny i uiszczony podatek od nieruchomości (w części dotyczącej udziału pochodzącego z darowizny), gdyż poniesiony przez Wnioskodawcą wydatek nie przyczynił się do zwiększenia wartości przedmiotowej nieruchomości, a tym samym nie spełnił przesłanki, o której mowa w powołanym wyżej art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 3

W przypadku zbycia udziału w nieruchomości nabytego po 1 stycznia 2007 r. nie mają zastosowania przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., bowiem powołany przez Wnioskodawcę art. 28 ustawy, uchylony został z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588). Zatem fakt wydatkowania uzyskanego przychodu ze sprzedaży udziału w wysokości 2/3 części nieruchomości na inne cele mieszkaniowe nie ma znaczenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo należy dodać, iż dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl