Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-180/08-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z Komisji Q przez eksperta powołanego do oceny grantów przedstawionych do konkursu w 7 Programie Ramowym Komisji Q - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z Komisji Q przez eksperta powołanego do oceny grantów przedstawionych do konkursu w 7 Programie Ramowym Komisji Q.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w maju 2007 r. został powołany na niezależnego eksperta w 7 Programie Ramowym Komisji Q (EC-FP7), na podstawie bezpośredniej umowy pomiędzy Wnioskodawcą i Komisją Q.

Do zadań Wnioskodawcy należała ocena grantów przedstawionych do konkursu w 7 Programie Ramowym Komisji Q w dziale: XX ("E and methods for n" - "Sprzęt i metody w n"). Po wykonaniu przedmiotu umowy Wnioskodawca otrzymał bezpośrednio z Komisji Q wynagrodzenie w kwocie 2.700 EU, kwota ta wpłynęła na konto we wrześniu 2007 r.

Wnioskodawca kontaktował się wtedy telefonicznie z Ogólnopolską Informacją Podatkową, gdzie uzyskał informację, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z Komisji Q w ramach prac w 7 Programie Ramowym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46. Dochodu tego nie należy uwzględniać w zeznaniu podatkowym. Wnioskodawca w celu uzyskania pisemnego potwierdzenia przedmiotowej kwestii złożył niniejszy wniosek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód uzyskany z Komisji Q w konsekwencji wykonanej i przedstawionej bezpośredniej umowy powołującej Wnioskodawcę na eksperta w 7 Programie Ramowym jest opodatkowany podatkiem dochodowym, a jeśli nie, to czy dochód ten należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymany dochód spełnia warunki art. 21 ust. 1 pkt 46 i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W tej sytuacji nie należy go uwzględniać w rocznym zeznaniu podatkowym. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdza informacja uzyskana w Ogólnopolskiej Informacji Podatkowej oraz u doradcy podatkowego.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z przytoczonego wyżej przepisu wynika, iż od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnione są te dochody, w stosunku do których spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki:

* dochody te są sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,

* podatnik uzyskujący te dochody bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

Powyższe zwolnienie adresowane jest jedynie do podatników bezpośrednio realizujących cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W związku z tym dochody pracowników, uzyskiwane na podstawie umowy o pracę, która "pierwsza" otrzymała bezzwrotną pomoc i jest bezpośrednim realizatorem celu korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że osoby te bezpośrednio realizują cel programu. Należy bowiem odróżnić czynności i prace o charakterze merytorycznym od czynności i prac o charakterze technicznym, organizacyjnym i pomocniczym. Zwolnieniu od podatku nie podlegają wynagrodzenia osób zaangażowanych jedynie pośrednio w realizację projektu, wykonujących prace o charakterze pomocniczym lub polegające na wykonywaniu typowych funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i nadzorczych, które aczkolwiek są niezbędne w procesie realizacji projektu, nie stanowią bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż na mocy umowy zawartej bezpośrednio z Komisją Q Wnioskodawca został powołany na niezależnego eksperta w 7 Programie Ramowym Komisji Q (EC-FP7) w celu oceny grantów przedstawionych do konkursu w 7 Programie Ramowym Komisji Q w dziale: XX ("E and methods for n" - "Sprzęt i metody w n").

Zgodnie z pkt 4 decyzji Nr 1..... Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Q w zakresie badań, rozwoju technicznego i demonstracji (2007-2013) (Dz. U. L. 412/1 z 30 grudnia 2006 r.) nadrzędnym celem siódmego programu ramowego jest przyczynianie się do tego, by Unia stała się wiodącym obszarem badawczym na świecie. Program ramowy powinien zatem skoncentrować się głównie na promocji światowej klasy badań na najwyższym poziomie, opartych na zasadzie doskonałości w badaniach.

Na mocy art. 1 ww. decyzji przyjęto niniejszy program ramowy dotyczący działań Wspólnoty w zakresie badań i rozwoju technologicznego ("B") oraz działań demonstracyjnych ("siódmy program ramowy"), na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

Punkt 23 przedmiotowej decyzji odwołuje się w zakresie zasad uczestnictwa mających zastosowanie przy niniejszym programie ramowym do rozporządzenia Wspólnoty Q Nr 1.... Parlamentu Q z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasad upowszechniania wyników badań (2007-2013) (Dz. U. L. 391 z 30 grudnia 2006 r.).

Ponadto, zgodnie z art. 3 decyzji Nr 1....... Parlamentu Q z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Q w zakresie badań, rozwoju technicznego i demonstracji (2007-2013) siódmy program ramowy jest wdrażany poprzez programy szczegółowe, a programy te określają dokładne cele oraz szczegółowe zasady wykonania.

W projektach finansowanych ze środków siódmego programu ramowego mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie podatnik uzyskujący dochody z Komisji Q, nie realizuje bezpośrednio celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, a uzyskany przez Wnioskodawcę dochód pochodzi ze źródła przychodu położonego poza granicami kraju, a więc nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach powierzonych zadań eksperckich wykonywał zadania w celu oceny grantów przedstawionych do konkursu w 7 Programie Ramowym Komisji Q w dziale: N....... ("E and methods for n" - "Sprzęt i metody w n"), jednak nie uczestniczy bezpośrednio w realizacji przedmiotowego programu. Ponadto uzyskany przez Wnioskodawcę dochód pochodzi ze źródła przychodu położonego poza granicami kraju.

W konsekwencji dochody uzyskane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

W sytuacji, gdy Podatnik uzyskał dochody z tytułu samodzielnej działalności wykonywanej osobiście na terenie Polski w ramach umowy zawartej z zagranicznym podmiotem, na którym nie ciążą obowiązki płatnika w rozumieniu polskiej ustawy podatkowej, wówczas Podatnik powinien zastosować się do uregulowań zawartych w art. 44 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powołany przepis stanowi, iż podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.

W myśl art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową, określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30, art. 30a-30c oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

Artykuł 45 ust. 1 ustawy podatkowej wiąże obowiązek opodatkowania osiągniętych w roku podatkowym dochodów z obowiązkiem złożenia zeznania rocznego. W myśl tego przepisu podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Podsumowując, tutejszy organ podatkowy nie podziela stanowiska Wnioskodawcy o możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedmiotowego wynagrodzenia otrzymanego od Komisji Europejskiej w ramach pełnienia funkcji eksperta w 7 Programie Ramowym Komisji Q (EC-FP7) w celu oceny grantów przedstawionych do konkursu w 7 Programie Ramowym Komisji Q w dziale: N...... ("E and methods for nanotechnology" - "Sprzęt i metody w n").

Dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl