Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-172/08-2/JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od października/listopada 2005 r. do lutego 2007 r. Wnioskodawczyni zamieszkiwała i była zameldowana na pobyt stały w lokalu mieszkalnym, tj. okres powyżej 12 miesięcy. Mieszkanie miało status spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Na początku lutego 2007 r. Wnioskodawczyni wykupiła mieszkanie (dokonała przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo spółdzielcze własnościowe). Następnie 27 lutego 2007 r. Wnioskodawczyni sprzedała przedmiotowe mieszkanie.

W ciągu 14 dni od daty sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni zgłosiła się osobiście do urzędu skarbowego, gdzie uzyskała ustną informację od pracowników tego urzędu, że nie może skorzystać ze zwolnienia w ramach tzw. ulgi meldunkowej. Wówczas Wnioskodawczyni została poinformowana, że zgłoszenia sprzedaży lokalu i uregulowania podatku ma dokonać w roku 2008, tj. do 30 kwietnia 2008 r.. Nie uwzględniono wcześniejszego okresu zameldowania Wnioskodawczyni mimo, że wynosił on powyżej 12 miesięcy. Założono, że meldunek należy liczyć od daty nabycia nieruchomości, tj. od momentu jego wykupienia, czyli w przedmiotowej sprawie od lutego 2007 r., a nie od faktycznego zameldowania w tym lokalu. Wnioskodawczyni zwraca uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Sz 330/07, który nie podzielił stanowiska Izby Skarbowej w Szczecinie, iż okres zameldowania powinien wynosić co najmniej 12 miesięcy po nabyciu nieruchomości, i że w tym okresie podatnik powinien być właścicielem danej nieruchomości. Należy podkreślić, że ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy podatkowej wyraźnie wskazał, że okres zameldowania na pobyt stały ma być nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Określony w ustawie okres zameldowania odnosi się wyłącznie do daty zbycia nieruchomości, a nie np. do daty jej nabycia albo daty wejścia w życie wymienionego przepisu, tj. najwcześniej od 1 stycznia 2007 r..

Wnioskodawczyni nadmienia, że dnia 16 listopada 2007 r. ponownie zgłosiła się do urzędu skarbowego. Nadal utrzymywano, że nie ma prawa do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Ponadto podkreślono, że nawet gdyby móc liczyć okres 12 miesięcy od okresu zameldowania przed nabyciem nieruchomości, to i tak Wnioskodawczyni przekroczyłaby wymagany termin 14 dni, który miała na poinformowanie właściwych organów. Wnioskodawczyni nadmienia, iż nie miała możliwości złożenia stosownego oświadczenia, że spełnia warunki do zwolnienia, ponieważ pracownicy urzędu skarbowego twierdzili, że Wnioskodawczyni nie ma prawa do zwolnienia z podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Od kiedy faktycznie należy liczyć okres 12 miesięcy przed datą zbycia i czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Uważa, że okres 12 miesięcy należy liczyć w przedmiotowej sytuacji od momentu faktycznego zameldowania.

Ustawodawca wskazał, że wolne od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, jeżeli podatnik był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Ustawodawca nie wskazał ograniczenia, np. dzień wejścia w życie ustawy podatkowej (tj. 1 stycznia 2007 r.) bądź datę wykupu lokalu na własność. Dlatego też Wnioskodawczyni uważa, że skoro była zameldowana w przedmiotowym lokalu powyżej 12 miesięcy, to powyższe zwolnienie od podatku także ją obejmuje.

Analizując wyrok Sądu Administracyjnego Wnioskodawczyni jeszcze bardziej utwierdza się we własnym przekonaniu.

Wnioskodawczyni wydaje się, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy podatkowej nie może być nadinterpretowany i stosowany na niekorzyść podatnika. Niejasność przepisu wymaga wprowadzenia jednolitych zmian i znowelizowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawczyni nie może być tak, że jeden urząd skarbowy respektuje prawo podatnika do zwolnienia z obowiązku płacenia podatku, a inny tego nie czyni. Uważa, że jej sytuacja jest analogiczna do sytuacji rozpatrywanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i zasługuje na pozytywne rozpatrzenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r..

W myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i płatny jest w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Zgodnie z treścią art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 22 ust. 6c koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy lub praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość ww. nakładów, stosownie do art. 22 ust. 6e, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

* jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Oznacza to, że nie złożenie oświadczenia lub złożenie go po terminie spowoduje brak prawa do zwolnienia.

Zgodnie z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Nowe zasady opodatkowania regulują wyłącznie opodatkowanie przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r..

Określony w ustawie dwunastomiesięczny okres zameldowania odnosi się do daty zbycia nieruchomości. Żaden przepis prawa nie uzależnia też obowiązku zameldowania od posiadania tytułu własności do lokalu. Nie jest więc konieczne, by Wnioskodawczyni była właścicielką nieruchomości przez cały ww. wymagany okres. Istotny jest tu tylko sam fakt zameldowania na pobyt stały w danym lokalu czy budynku, natomiast istniejące stosunki własnościowe przypadające na ww. 12 miesięcy pozostają bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia.

Wymóg złożenia w terminie tego oświadczenia jest bowiem, obok zameldowania na pobyt stały w sprzedanym lokalu przez okres 12 miesięcy, warunkiem koniecznym do zastosowania omawianego zwolnienia. Warunek ten wynika wprost z przepisu art. 21 ust. 21, dotyczącego zwolnień przedmiotowych, przez co stał się on nieodłącznym elementem regulacji dotyczącej możliwości skorzystania ze zwolnienia przychodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 59, poz. 361) w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych, podatnikom, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy uzyskane zostały w 2007 r. przedłuża się do dnia 30 kwietnia 2008 r. termin do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez wyżej wskazany okres. Okres zameldowania zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, obejmuje (co najmniej) 12 miesięcy wstecz od daty zbycia.

Z analizy stanu faktycznego opisanego w złożonym przez Panią wniosku wynika, iż w lutym 2007 r. dokonała Pani przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo spółdzielcze własnościowe. Następnie 27 lutego 2007 r. dokonała Pani odpłatnego zbycia. W przedmiotowym lokalu była Pani zameldowana na pobyt stały od 2005 do 2007 r., a zatem został zachowany warunek zameldowania w lokalu przez okres 12 miesięcy przed datą zbycia. Nie złożyła Pani w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia ww. lokalu oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Panią ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będzie korzystał ze zwolnienia z 19% podatku dochodowego od osób fizycznych pod warunkiem, że złoży Pani w terminie do 30 kwietnia 2008 r. oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl