Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1379/08-2/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2008 r. (data wpływu 26 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki rolnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki rolnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W listopadzie 1989 r. na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawczyni otrzymała od rodziców w darowiźnie gospodarstwo rolne (o pow. 3,61 ha - działki role+ budynki).

W dniu 31 lipca 2008 r. Wnioskodawczyni sprzedała jedną z działek. Jest to działka rolna o powierzchni 3746 m2 (0,3746ha) - niezabudowana. Działka ta jest położona w terenie, który nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabywcy to małżeństwo (osoby te nie są rolnikami). Zbycie działki nastąpiło na podstawie warunkowej umowy sprzedaży - akt notarialny nr.....

Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzystała z prawa pierwokupu. W dniu 26 sierpnia 2008 r. zgodnie z umową przeniesienia własności - akt notarialny nr (...) - przeniesiono własność opisywanej działki na rzecz nabywcy.

Zarówno przed jak i po sprzedaży Wnioskodawczyni zasięgnęła opinii ustnej w Urzędzie Skarbowym w L... (i gdzie indziej) - czy przychód ze sprzedaży będzie opodatkowany podatkiem dochodowym.

Wnioskodawczyni uzyskała odpowiedź, że nie, ponieważ:

* sprzedaż następuje po upływie więcej niż 5 lat od daty nabycia

* przychód jest wolny od podatku, ponieważ była to darowizna.

Po sprzedaży działki, po przeczytaniu artykułu "Rolniku, uważaj komu sprzedajesz ziemię" - Rzeczpospolita z dnia 21 sierpnia 2008 r. nasunęły się wątpliwości w związku z "utratą charakteru rolnego" sprzedanej działki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż ww. działki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zdaniem wnioskodawcy:

Sprzedaż jest wolna od podatku, ponieważ:

* nabycie nastąpiło w drodze darowizny,

* zbycie nastąpiło po upływie 5 lat od nabycia,

* do sprzedaży omawianej działki stosuje się zasady ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu przed 1 stycznia 2007 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

1.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

2.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

3.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) wprowadzono obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Z uwagi na treść przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., do odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Jak z powyższego wynika w przedmiotowej sprawie istotne znaczenie ma data nabycia oraz sposobu nabycia przedmiotowego gospodarstwa rolnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni otrzymała od rodziców w darowiźnie gospodarstwo rolne (3,61 ha w skład którego wchodziły działki rolne + budynki) na podstawie aktu notarialnego w listopadzie 1989 r. W dniu 31 lipca 2008 r. na podstawie warunkowej umowy sprzedaży (akt notarialny nr 8311) Wnioskodawczyni sprzedała jedną z działek rolnych (niezabudowaną o pow. 0,3746 ha,), następnie w dniu 26 sierpnia 2008 r. zgodnie z umową przeniesienia własności - akt notarialny nr 9150/2008 - przeniesiono własność opisywanej działki na rzecz nabywcy. Sprzedaż ww. działki nastąpiła po 9 latach od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie przedmiotowej działki.

Uwzględniając zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny jak i powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że zbycie jednej z działek rolnych wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego w 1989 r. nie stanowi podlegającego opodatkowaniu źródła przychodu, a tym samym kwota uzyskana ze zbycia jednej z działek rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nabytego w 1989 r., w całości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym z uwagi na upływ 5 letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec tego, że kwota uzyskana ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu, wątpliwości Wnioskodawczyni w związku z "utratą charakteru rolnego" sprzedanej działki są bezzasadne, gdyż zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powołane przez Wnioskodawczynię we wniosku nie ma zastosowania w tej sprawie.

Biorąc powyższe pod uwagę sprzedaż ww. działki nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), która zmieniała treść art. 14f § 1 ustawy - Ordynacja Podatkowa od dnia 20 września 2008 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Oznacza to, że wszystkie wnioski, które wpływają do organów od wymienionej daty podlegają opłacie w wysokości 40 zł Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwocie 75 zł w dniu 25 września 2008 r. różnica w kwocie 35 zł zostanie zwrócona zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783), na wskazany przez Stronę nr rachunku bankowego:

XXX

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl