Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1316/08-2/MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2008 r. (data wpływu 11 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymywanych wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Y (Znaki Towarowe i Wzory) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymywanych wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Y (Znaki Towarowe i Wzory).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest obywatelem polskim zamieszkałym w X. Od m-ca września 2008 r. Wnioskodawczyni zostanie zatrudniona w Urzędzie Y (Znaki Towarowe i Wzory). Z tytułu podjęcia zatrudnienia Wnioskodawczyni będzie otrzymywać wynagrodzenie, które będzie wypłacane przez Urząd Y. W związku z podjęciem zatrudnienia w Urzędzie Y (Znaki Towarowe i Wzory) Wnioskodawczyni czasowo będzie mieszkała w Hiszpanii, gdzie w miejscowości A. zlokalizowana jest siedziba Urzędu Y (Znaki Towarowe i Wzory). Pobyt w Hiszpanii będzie miał jednak czasowy charakter z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni została zatrudniona w Urzędzie Y (Znaki Towarowe i Wzory) na czas określony.

Nie jest przy tym wykluczone, że po zakończeniu okresu, na jaki zawarta została umowa łącząca Wnioskodawczynię z Urzędem Y (Znaki Towarowe i Wzory), pierwotna umowa zostanie przedłużona lub Wnioskodawczyni zostanie ponownie zatrudniona w Urzędzie Y (Znaki Towarowe i Wzory). Mimo czasowej zmiany miejsca zamieszkania Wnioskodawczyni zamierza nadal utrzymywać kontakty z Polska, tutaj będzie nadal zameldowana, oraz tutaj nadał będzie mieszkać jej rodzina.

Wnioskodawczyni będzie również odwiedzała rodzinę w Polsce i będzie przyjeżdżała do Polski w okresie zatrudnienia w Urzędzie Y (Znaki Towarowe i Wzory) i tutaj pozostawi swój majątek (mieszkanie, samochód itd....).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawczyni wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, poprzez potwierdzenie, iż:

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a dochody, jakie Wnioskodawczyni uzyskiwać będzie z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Y (Znaki Towarowe i Wzory) będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i Wnioskodawczyni nie będzie musiała uiszczać podatku dochodowego od osób fizycznych, ani zaliczek na ten podatek, z tytułu dochodów jakie otrzymywać będzie z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Y (Znaki Towarowe i Wzory)....

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Zdaniem Wnioskodawczyni dochody otrzymywane z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Y będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Wnioskodawczyni nie będzie musiała z tytułu uzyskania tych dochodów uiszczać podatku dochodowego od osób fizycznych, jak też zaliczek na ten podatek.

Na mocy przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne są od opodatkowania dochody jakie podatnicy otrzymują z instytucji Unii Europejskiej i Banku, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich.

Urząd Y (Znaki Towarowe i Wzory) jest oficjalną władzą Unii Europejskiej w sprawach postępowań dotyczących wspólnotowych znaków towarowych, jak również w sprawach zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. Urząd Y (Znaki Towarowe i Wzory) został utworzony na mocy art. 2 rozporządzenia Rady nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Zgodnie z art. 113 ww. rozporządzenia do Urzędu Y (Znaki Towarowe i Wzory) stosuje się Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

W związku z powyższym Urząd Y jest instytucją Unii Europejskiej, a do jego pracowników mają, zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich. Powyższe wskazuje zatem jednoznacznie, że dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię będą, korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl