Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1302/08-2/MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu ze stosunku pracy z tytułu nieodpłatnego przeniesienia własności samochodu osobowego, jako rzeczowej formy wynagrodzenia pracownika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu ze stosunku pracy z tytułu nieodpłatnego przeniesienia własności samochodu osobowego, jako rzeczowej formy wynagrodzenia pracownika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółką z o.o. rozpoczęła działalność w marcu 1994 r. (firma handlowa - sprzedaż towarów w zakresie stomatologii i techniki dentystycznej). Spółka jest firmą "córką" firmy zagranicznej -, która jest jedynym udziałowcem. Zgodnie z zapisami w umowie Spółki zarząd jest jednoosobowy, a prezes zarządu jest jednocześnie dyrektorem zarządzającym. Od marca 1994 r. funkcje te nieprzerwanie, aż do dnia 31 października 2007 r. pełnił Pan K N. (zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w roku 2007 osiągnął wiek emerytalny). W dniu 31 października 2007 r. uchwałą zgromadzenia wspólników został odwołany z funkcji prezesa zarządu, a następnie również w tym dniu zostało zawarte pomiędzy spółką a Panem N. porozumienie o rozwiązaniu dotychczasowej umowy o pracę, zmieniające warunki zatrudnienia w zakresie stanowiska oraz określono termin rozwiązania umowy o pracę na dzień 31 grudnia 2008 r. W porozumieniu zawarte zostało też następujące postanowienie: § 7 strony ustalają, że ostatniego dnia trwania umowy o pracę (tj. 31 grudnia 2008 r.) Pan Dr N. uzyska od spółki jednorazowy bonus, polegający na nieodpłatnym przeniesieniu własności samochodu osobowego marki M B B 2. C.., rok produkcji 2007, kolor czarny, nr silnika..., nr nadwozia. Spółka odprowadzi należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również odpowiednie składki ZUS naliczając je od wartości ww. bonusu, określonej na dzień przeniesienia jego własności. Jeżeli przeniesienie własności ww. bonusu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ww. zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również odpowiednie składki ZUS zostaną naliczone od wartości ww. bonusu, powiększonej o ustawowy podatek od towarów i usług...".

Pan N. po zakończeniu umowy o pracę, od dnia 1 stycznia 2009 r. zamierza przejść na emeryturę.

Intencją Spółki jest przekazanie ww. samochodu jako rzeczowej formy wynagrodzenia i pokrycie należnych składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (dla pracownika przychód będzie zatem stanowić wartość samochodu powiększona o kwoty składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych).

Samochód M B B 2...... (osobowy) został zakupiony przez Spółkę w dniu 9 maja 2007 r. (faktura VAT wartość netto 109.943,17 zł podatek VAT 24.187,50 zł). Rejestracja pojazdu i dokument OT nastąpiły w dniu 10 maja 2007 r. W deklaracji VAT-7 za maj 2007 r. Spółka odliczyła kwotę podatku VAT w wysokości 6.000 zł z tytułu nabycia ww. pojazdu.

Amortyzacja wg stawki rocznej 20% została rozpoczęta w czerwcu 2007 r. (58,40% stawki miesięcznej jest kosztem podatkowym, 41,60% to amortyzacja nie będąca kosztem uzyskania przychodu).

W celu uzyskania informacji dotyczącej aktualnej wartości rynkowej ww. samochodu Spółka wystąpi w pierwszych dniach grudnia 2008 r. do Centrum Rzeczoznawców Motoryzacyjnych o opinię techniczną dotyczącą ustalenia stanu technicznego i wartości rynkowej samochodu marki M B B 2..... (aktualność wyceny to okres jednego miesiąca od daty opinii, sugerowana w opinii wartość rynkowa jest wartością brutto - powyższe informacje Spółka powzięła na podstawie opinii technicznej wydanej dla innego samochodu Spółki).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

W związku z przedstawionymi informacjami dotyczącymi zdarzenia przyszłego, czy prawidłowe jest prezentowane stanowisko Spółki:

* w świetle przepisów ustawy o podatku VAT,

* w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpowiedź na pytanie w zakresie dotyczącym przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej.

Wniosek w zakresie dotyczącym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki: powyższe zdarzenie będzie rozpoznane jako wydatek związany z kosztami pracowniczymi (przekazanie samochodu jako rzeczowa forma wynagrodzenia). Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wszelkie wydatki poza wymienionymi w negatywnym katalogu kosztów, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są kosztami uzyskania przychodów podatnika, pod warunkiem, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz mają związek z prowadzoną przez niego działalnością.

Przekazanie rzeczowego bonusa w postaci samochodu na zakończenie pracy w Spółce ma na celu okazanie wdzięczności za długoletnią pracę i "budowanie" Spółki od pierwszego dnia jej działalności.

W zakresie podatku VAT:

Spółka zakupiła samochód w dniu 9 maja 2007 r. (FV kwota netto 109.943,17 zł podatek VAT 24.187,50 zł). W deklaracji VAT-7 (maj 2007 r.) odliczona została przysługująca kwota VAT 6.000,00 zł. Przekazanie w dniu 31 grudnia 2008 r. ww. samochodu będzie dostawą zwolnioną z podatku (par. 8 pkt 1 ustęp 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (samochód używany jako środek trwały od dnia 10 maja 2007 r. - dokument OT). Spółka wystawi fakturę wewnętrzną dokumentującą przekazanie samochodu ze stawką "zw" kwota netto 109.943,17 zł (art. 29 ust. 10 ustawy o podatku VAT). W świetle przepisów art. 91 ustawy o podatku VAT Spółka dokona w deklaracji VAT-7 za grudzień 2008 r. korekty VAT naliczonego w wysokości 4/5 od kwoty 6.000,00 zł, tj. kwota korekty VAT naliczonego wyniesie 4.800,00 zł.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

U pracownika powstanie przychód ze stosunku pracy. Jak wynika z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody ze stosunku pracy obejmują swoim zakresem nie tylko wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, ale również wartość pieniężną świadczeń w naturze, ustaloną w oparciu o art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju lub gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. W celu uzyskania informacji o aktualnej wartości rynkowej samochodu Spółka wystąpi w pierwszych dniach grudnia do rzeczoznawcy o opinię i wycenę.

Dla dalszej analizy Spółka przyjmuje założenie, iż wartość samochodu na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniesie 90.000,00 zł brutto. Uwzględniając zapisy zawarte w porozumieniu o rozwiązaniu umowy z pracownikiem oraz intencje Spółki w zakresie poniesienia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odpowiednich składek ZUS (wartość rzeczowego bonusa, jako przychód ze stosunku pracy podlega składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Spółka określi wartość przychodu dla pracownika z tytułu rzeczowego świadczenia na kwotę 157.039,78 zł (90.000,00 zł wartość samochodu oraz 67.039,78 zł poniesione przez Spółkę składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych): naliczona składka ubezpieczenie chorobowe - 2,45% wyniesie 3.847,47 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% - 13.787,31 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu z podatku dochodowego - 7,75% wyniesie 11.872,40 zł i podatek dochodowy 40% - 49.405,00 zł; składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie wystąpią, w związku z przekroczeniem podstawy naliczania w roku 2008. W deklaracji PIT-11 uwzględniona zostanie kwota 157.039,78 zł, jako przychód z tytułu otrzymania rzeczowego świadczenia.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:

Świadczenia rzeczowe sfinansowane ze środków obrotowych przekazywane pracownikom są przychodem ze stosunku pracy tego pracownika, stanowią więc element wynagrodzenia. Zatem wydatki te stanowią pracownicze koszty uzyskania przychodu u pracodawcy - nie są bowiem wymienione w negatywnym katalogu kosztów zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W opisanym zdarzeniu nastąpi przekazanie samochodu osobowego, który był w spółce używany jako środek trwały od maja 2007 r. Na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostanie niezamortyzowana wartość 87.684,63 zł, którą Spółka zaliczy do kosztów uzyskania przychodu.

Korekta podatku VAT naliczonego, której Spółka w deklaracji VAT-7 za grudzień 2008 r. w kwocie 4.800,00 zł będzie dla Spółki stanowić koszt uzyskania przychodu - w oparciu o przepis art. 16 ust. 1 pkt 46c.

Składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych naliczone od wartości świadczenia rzeczowego dla pracownika (jak wykazano w analizie dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych - stanowiące kwotę 67.039,78 zł) oraz składki ZUS obciążające pracodawcę (tj. składka na ubezpieczenie wypadkowe, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) poniesione przez Spółkę będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w dacie zapłaty (art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy przy tym zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy Spółka w treści wniosku dokonała prawidłowego wyliczenia składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przyjętej przez Spółkę wartości rynkowej samochodu osobowego, stanowiących podstawę ustalenia wysokości przychodu ze stosunku pracy pracownika, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy podatkowej, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Jeżeli jednak przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różnić się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wniosek Spółki z dnia 5 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczy łącznie trzech zdarzeń przyszłych w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych i podatku od towarów i usług, natomiast opłata została uiszczona w kwocie 375 zł, tj. w wysokości odpowiadającej pięciu zdarzeniom przyszłym.

Z uwagi na powyższe dodatkowa opłata dokonana w dniu 5 września 2008 r. w wysokości 150 zł - zostanie zwrócona zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. z 2006 Nr 116, poz. 783) na wskazane przez Spółkę konto bankowe nr:

XXX

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl