Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1286/08-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 4 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki mającej siedzibę na terytorium Cypru.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest obywatelem polskim i polskim rezydentem podatkowym.

Rozważa przyjęcie propozycji stanowiska dyrektora - członka rady dyrektorów (board of directors") spółki cypryjskiej typu company limited by shares, czyli spółki będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej "Spółka").

Spółka będzie miała osobowość prawną, siedzibę na terenie Cypru, będzie cypryjskim rezydentem podatkowym i podatnikiem cypryjskiego podatku dochodowego.

W przypadku zaakceptowania przez Wnioskodawcę propozycji przyjęcia stanowiska dyrektora Spółki, w zamian za wykonywanie czynności w ramach pełnienia funkcji dyrektora Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki wynagrodzenie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przypadku otrzymywania przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce, wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania na terenie Polski zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisie art. 24 ust. 1 lit. a) i ust. 4 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (metoda wyłączenia z progresja).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Co do zasady, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca jako osoba będąca polskim rezydentem podatkowym podlega opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów/przychodów bez względu na miejsce położenia źródła tych dochodów/przychodów. W świetle powyższego przepisu należałoby uznać, że wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzymywałby od Spółki z tytułu pełnienia funkcji dyrektora podlegałoby opodatkowaniu na terenie Polski. Jednakże, zgodnie z art. 4a ww. ustawy, powołany powyżej przepis stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę, czyli m.in. polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przepis art. 16 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi, że wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności otrzymywane przez osoby mające miejsce zamieszkania na terenie Polski otrzymywane tytułem członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę na Cyprze mogą być opodatkowane na Cyprze. Z kolei przepis art. 24 ust. 1 lit. a) powyższej umowy stanowi, że w sytuacji, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania na terenie Polski osiąga dochód, który może być opodatkowany na Cyprze, to dochód ten jest zwolniony od opodatkowania w Polsce.

Brzmienie przepisu art. 16 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w polskiej wersji językowej wskazuje na to, że norma ta dotyczy wyłącznie wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek cypryjskich nasuwa wątpliwości, czy wskazany przepis art. 16 umowy może znaleźć zastosowanie do Wnioskodawcy.

Jednakże zgodnie z art. 30 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku rozbieżnych interpretacji tekst anglojęzyczny umowy jest rozstrzygający.

Anglojęzyczny tekst art. 16 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania posługuje się terminem "a member of the board of directors", który nie powinien być tłumaczony jako członek rady nadzorczej, ale jako członek rady dyrektorów.

Należy wskazać, iż zakres obowiązków dyrektorów w spółkach cypryjskich jest znacznie szerszy niż zakres obowiązków członka rady nadzorczej określonych w przepisach polskiego Kodeksu spółek handlowych. Cypryjskie prawo spółek nie przewiduje utworzenia w Spółce rady nadzorczej i/lub zarządu. Funkcje obu tych organów pełnią właśnie dyrektorzy. Tym samym należy uznać, że posłużenie się w polskiej wersji językowej umowy terminem rady nadzorczej jest niewłaściwe, gdyż znacznie zawęża zastosowanie normy przepisu art. 16 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Prawidłowa interpretacja przepisu art. 16 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania prowadzi do wniosku, iż przepis ten odnosi się do wynagrodzenia osób pełniących funkcje dyrektorów w spółkach cypryjskich. Tym samym, przepis ten znajdzie również zastosowanie do wynagrodzenia Wnioskodawcy, które otrzymywałby w związku z pełnieniem funkcji dyrektora w Spółce.

Oznacza to, że zgodnie z art. 16 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynagrodzenie, które otrzymywałby Wnioskodawca w związku z pełnieniem funkcji dyrektora w Spółce mogłoby być opodatkowane na terenie Cypru. W związku z tym, wynagrodzenie to byłoby na mocy przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zwolnione z opodatkowania na terenie Polski. Jednocześnie miałyby tu zastosowanie przepisy art. 24 ust. 4 powołanej umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którymi wartość wynagrodzenia otrzymywanego w związku z pełnieniem funkcji dyrektora w Spółce byłaby uwzględniana przy obliczaniu wysokości stopy procentowej podatku Wnioskodawcy z tytułu dochodów podlegających opodatkowaniu na terenie Polski zgodnie z zasadami ogólnymi.

Przedstawione powyżej stanowisko zajmuje oparcie w licznych interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, między innymi w interpretacji indywidualnej z 19 maja 2008 r. (sygn. IPPB2/415-321/08-2/AK) czy interpretacji indywidualnej z 28 lipca 2008 r. (sygn. IPPB2/415-718/08-2/AK).

Tym samym pełnomocnik Wnioskodawcy uważa, że stanowisko wnioskodawcy, iż wynagrodzenie, które otrzymywałby od Spółki w związku z pełnieniem funkcji dyrektora byłoby zwolnione (wyłączenie z progresja) z opodatkowania na terenie Polski jest prawidłowe

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl