Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-124/08-3/MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2008 r. (data wpływu 17 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia czy utworzony przez spółkę oddział będzie posiadał status płatnika zobowiązanego do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń zatrudnionych w oddziale pracowników - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia, czy utworzony przez spółkę oddział będzie posiadał status płatnika zobowiązanego do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń zatrudnionych w oddziale pracowników.

Przedmiotowy wniosek Spółka uzupełniła w dniu 7 kwietnia 2008 r., poprzez złożenie aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzającego prawo do występowania w imieniu Spółki z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca X Sp. z o.o. z siedzibą w Z (zwana dalej Spółka), zamierza utworzyć w bieżącym roku oddział w Warszawie. Uchwała o utworzeniu oddziału będzie przewidywać, iż na oddział zostanie scedowane uprawnienie do występowania jako samodzielny pracodawca, w rozumieniu art. 3 ustawy - Kodeks pracy. Na dyrektora oddziału scedowane zostanie prawo zatrudniania pracowników, dokonywania czynności prawnych, w zakresie stosunków pracy wszystkich zatrudnionych w oddziale pracowników i kierowania nim. Prawo to zostanie scedowane na mocy udzielonego przez Zarząd Spółki pełnomocnictwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy utworzony przez Spółkę oddział będzie posiadał status płatnika zobowiązanego do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych w oddziale i odprowadzania tych zaliczek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę oddziału oraz składnia do tego organu stosownych deklaracji podatkowych PIT-4R bądź innych, przewidzianych prawem.

2.

Czy oddział Spółki będzie podlegał obowiązkowi ewidencyjnemu, czyli powinien złożyć zgłoszenie identyfikacyjne, aby uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Odpowiedź na pytanie nr 1 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej.

Wniosek w zakresie pytania nr 2 zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, oddział który zostanie utworzony, nie będzie zobowiązany do samodzielnego sporządzania sprawozdania finansowego, będzie posiadał prawo zatrudniania pracowników i dokonywania czynności prawnych w zakresie stosunków pracy wszystkich pracowników. W takim stanie rzeczy będzie można go uznać za "zakład pracy" w rozumieniu ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego, do obliczania i pobierania podatku i wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Oddziały osoby prawnej na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i stosownie do art. 38 ust. 1 tej ustawy, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy według siedziby, jeżeli można je uznać za "zakład pracy" w rozumieniu cytowanych wyżej przepisów.

Oddział, jaki utworzy Spółka, będzie zatem, w rozumieniu art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązanym do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują u niego przychody.

Na oddziale ciążyć będą wskazane w art. 31 oraz 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązki płatnika zaliczek na podatek pobrany od pracowników zatrudnionych w Oddziale.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl