Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1215/08-7/MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2008 r. (data wpływu 20 sierpnia 2008 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 7 listopada 2008 r. (data wpływu 12 listopada 2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 31 października 2008 r. Nr IPPB2/415-1215/08-2/MG i uzupełnieniu wniosku z dnia 26 listopada 2008 r. (data wpływu 2 grudnia 2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 21 listopada 2008 r. Nr IPPB2/415-1215/08-5/MG o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu udziału lekarzy i pielęgniarek w organizowanych przez Spółkę spotkaniach reklamowych, marketingowych, naukowych oraz konferencjach - jest:

* prawidłowe - w części dotyczącej uzyskania przychodu z tytułu uczestnictwa lekarzy i pielęgniarek w organizowanych przez Spółkę spotkaniach marketingowych i promocyjnych, połączonych z możliwością sprawdzenia produktu, z tytułu uczestnictwa lekarzy i pielęgniarek we współorganizowanych spotkaniach naukowych oraz z tytułu udziału lekarza w konferencjach naukowych i warsztatach, wskazanych przez samego lekarza,

* nieprawidłowe - w części dotyczącej uzyskania przychodu z tytułu uczestnictwa lekarzy i pielęgniarek w organizowanych przez Spółkę spotkaniach marketingowych i reklamowych.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu udziału lekarzy i pielęgniarek w organizowanych przez Spółkę spotkaniach reklamowych, marketingowych, naukowych oraz konferencjach.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne.

A. Sp. z o.o. (dalej "Spółka" lub A.) jest dystrybutorem leków okulistycznych, sprzętu medycznego, materiałów chirurgicznych itp. W ramach działalności marketingowo-promocyjnej Spółka podejmuje szereg działań skierowanych do osób mających bezpośredni kontakt z oferowanymi przez Spółkę produktami, których celem jest m.in. promocja i reklama produktów Spółki. Wśród działań Spółki wskazać należy na następujące przedsięwzięcia:

1.

Organizacja spotkań marketingowych i reklamowych.

W ramach działalności promocyjnej Spółka organizuje spotkania i prezentacje, których celem jest promocja wyrobów Spółki, a w szczególności rozpowszechnianie informacji o ich zaletach, zastosowaniach, sposobie i metodach użycia, cechach, możliwościach nabycia itp. Spotkania i prezentacje są kierowane do osób mających bezpośredni kontakt z oferowanymi przez Spółkę produktami (przede wszystkim są to lekarze i pielęgniarki). Spotkania i prezentacje są organizowane przez Spółkę w Polsce. Odbywają się one w siedzibie Spółki lub w wynajętych w tym celu pomieszczeniach. Spotkania i prezentacje są jednodniowe, a jeżeli ich program jest bardziej rozbudowany, dwudniowe. Uczestnictwo w spotkaniach marketingowych nie jest odpłatne. Osoby uczestniczące w spotkaniach marketingowych korzystają ze zwyczajowego poczęstunku dostosowanego do okoliczności i długości spotkania. W przypadku spotkań i prezentacji dwudniowych Spółka zapewnia także transport oraz nocleg z niezbędnym wyżywieniem. Program merytoryczny organizowanych spotkań określić należy jako intensywny. Nie ma przy tym organizowanych części rozrywkowo - wypoczynkowych.

Niektóre prezentacje i spotkania są organizowane poza granicami Polski przez zagraniczne podmioty grupy A. Lokalizacja spotkania poza granicami kraju musi być uzasadniona szczególnymi okolicznościami. Z sytuacją powyższą będziemy mieli do czynienia np. w przypadku umiejscowienia siedziby laboratorium lub zakładu produkcyjnego za granicą, jeśli celem wizyty jest prezentacja wyrobów w takim właśnie miejscu. Innym przykładem jest organizacja światowej/europejskiej prezentacji nowego produktu w jednym miejscu dla adresatów działań reklamowych Spółki (np. lekarzy, pielęgniarek) z różnych krajów lub w miejscu i czasie odbywającego się międzynarodowego zjazdu okulistycznego. W takich przypadkach grupa A. nie organizuje już lokalnie osobnych spotkań tego typu.

2.

Organizacja spotkań marketingowych połączonych z możliwością sprawdzenia produktów.

W ramach działalności promocyjnej Spółka organizuje spotkania i prezentacje, których celem jest promocja wyrobów Spółki, a w szczególności rozpowszechnianie informacji o ich zaletach, zastosowaniach, sposobie i metodach użycia, cechach, możliwościach nabycia itp. Spotkania i prezentacje są kierowane do osób mających bezpośredni kontakt z oferowanymi przez Spółkę produktami (przede wszystkim są to lekarze i pielęgniarki).

Program organizowanych spotkań oprócz części teoretycznej obejmuje także część praktyczną, w trakcie której uczestnicy mają możliwość wypróbowania produktów Spółki. Tytułem przykładu mogą sprawdzić działanie zestawów do określonych zabiegów z zakresu chirurgii oka na fantomie (np. sztuczne oko).

Spotkania i prezentacje są organizowane przez Spółkę w Polsce. Odbywają się one w siedzibie Spółki lub w wynajętych w tym celu pomieszczeniach. Spotkania i prezentacje są z reguły jednodniowe (kilkugodzinne). Uczestnictwo w spotkaniach marketingowych nie jest odpłatne. Osoby uczestniczące w spotkaniach marketingowych korzystają ze zwyczajowego poczęstunku dostosowanego do okoliczności i długości spotkania. Program merytoryczny organizowanych spotkań określić należy jako intensywny. Nie ma przy tym organizowanych części rozrywkowo - wypoczynkowych.

3.

Współorganizowanie spotkań naukowych.

W ramach działalności promocyjnej Spółka współorganizuje (przy współpracy z naukowcami i jednostkami naukowymi) konferencje i seminaria, podczas których obok części naukowej odbywają się prezentacje marketingowe (jako osobne wykłady w przerwach pomiędzy wykładami, itd.). Spotkania te mają charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych i są bezpłatne. Spółka ponosi koszty organizacji spotkań naukowych.

4.

Sponsorowanie udziału w konferencjach naukowych lekarzom.

W ramach działalności promocyjnej Spółka na prośbę lekarza sponsoruje koszty szkoleń, udziału w konferencjach naukowych, warsztatach i podobnych wydarzeniach wskazanych przez samego zainteresowanego. Spółka pokrywa koszty podróży, zakwaterowania oraz opłat z uczestnictwo. Lekarz nie jest zobowiązany do wykonania na rzecz Spółki żadnych określonych prac, w związku ze sponsorowaniem jego udziału w określonym wydarzeniu.

Z uwagi na braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 31 października 2008 r. Nr IPPB2/415-1215/08-2/MG wezwał Spółkę do uzupełnienia wniosku w zakresie pełnomocnictwa udzielonego Panu Przemysławowi S.

Spółka uzupełniła wniosek w wyznaczonym terminie, pismem z dnia 7 listopada 2008 r. (data wpływu 12 listopada 2008 r.).

Pismem z dnia 21 listopada 2008 r. Nr IPPB2/415-1215/08-5/MG tut. organ powtórnie wezwał Spółkę do uzupełnienia braków formalnych wniosku, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania:

* jaki jest stosunek zobowiązaniowy łączący Spółkę z lekarzami i pielęgniarkami.

* czy lekarze i pielęgniarki są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Spółka uzupełniła wniosek w wyznaczonym terminie, pismem z dnia 26 listopada 2008 r. (data wpływu 2 grudnia 2008 r.) wyjaśniając, iż

* odnośnie pytania pierwszego:

W związku z opisywanymi we wniosku zdarzeniami, Spółki nie łączy żaden stosunek zobowiązaniowy z lekarzami lub pielęgniarkami biorącymi udział w spotkaniach marketingowych i reklamowych, spotkaniach marketingowych i reklamowych połączonych z możliwością sprawdzenia produktów, spotkaniach naukowych oraz konferencjach naukowych, które zostały opisane w punktach 1 do 4 stanu faktycznego we wniosku Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. Spółka może być stroną umów z niektórymi z tych osób, ale umowy te dotyczą innych zagadnień i uczestnictwo danej osoby w opisywanych we wniosku spotkaniach jest niezwiązane z owymi umowami i z nich nie wynika.

Jak wskazano we wniosku, osoby te są podmiotami, do których jest kierowany przekaz promocyjny dotyczący danego produktu. Jako specjaliści w dziedzinie medycyny, którą zajmuje się Spółka (okulistyka), są to osoby, które mogą mieć bezpośredni kontakt z produktami Spółki. Innymi słowy, są to potencjalni użytkownicy lub nabywcy oferowanych przez Spółkę produktów. Uczestnictwo w danym wydarzeniu marketingowym, spotkaniu naukowym bądź konferencji naukowej nie wiąże się z zawieraniem przez Spółkę z daną osobą jakiejkolwiek umowy, z której wynikałyby wzajemne zobowiązania stron.

* Odnośnie pytania drugiego:

Z doświadczenia życiowego wynika, że pewna część lekarzy i pielęgniarek wykonujących zawód prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, jako główną, bądź dodatkową formę wykonywania działalności zarobkowej.

Ponieważ jednak w związku z uczestnictwem lekarzy i pielęgniarek w tych zdarzeniach nie łączą ich ze Spółką żadne stosunki zobowiązaniowe, a ich uczestnictwo w tych spotkaniach wynika z rodzaju wykonywanych przez nich zawodów (a nie formy ich wykonywania), Spółka nie wymaga od tych osób udzielania takich informacji. Dlatego Spółka nie posiada wiedzy w zakresie form wykonywania działalności zarobkowej przez osoby uczestniczące w opisywanych we wniosku zdarzeniach organizowanych lub finansowanych przez Spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

W odniesieniu do stanu faktycznego opisanego w pkt 1:

Czy osoba będąca adresatem działań promocyjnych i marketingowych, na skutek uczestnictwa w spotkaniu marketingowym organizowanym przez Spółkę uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania informacji na wzorze PIT-8C.

2.

W odniesieniu do stanu faktycznego opisanego w pkt 2:

Czy osoba będąca adresatem działań promocyjnych i marketingowych, na skutek uczestnictwa w spotkaniu marketingowym, połączonym z możliwością praktycznego wypróbowania reklamowanego produktu, uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania informacji na wzorze PIT-8C.

3.

W odniesieniu do stanu faktycznego opisanego w pkt 3:

Czy uczestnik konferencji naukowej, obejmującą równolegle część promocyjną i marketingową Spółki, współorganizowanej przez Spółkę, nieodpłatnej z zasady dla wszystkich zainteresowanych uczestników, uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania informacji na wzorze PIT 8C.

4.

W odniesieniu do stanu faktycznego opisanego w pkt 4:

Czy w przypadku pokrycia przez Spółkę kosztów uczestnictwa w konferencji wskazanej przez samego lekarza, uzyskuje on przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania informacji na wzorze PIT 8C.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.

W odniesieniu do stanu faktycznego opisanego w pkt 1

Osoba będąca adresatem działań promocyjnych i marketingowych na skutek uczestnictwa w spotkaniu marketingowym organizowanym przez Spółkę nie uzyskuje przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Spółka nie jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania informacji na wzorze PIT-8C.

2.

W odniesieniu do stanu faktycznego opisanego w pkt 2:

Osoba będąca adresatem działań promocyjnych i marketingowych na skutek uczestnictwa w spotkaniu marketingowym organizowanym przez Spółkę, połączonym z możliwością praktycznego wypróbowania reklamowanego produktu, nie uzyskuje przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Spółka nie jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania informacji na wzorze PIT-8C.

Ad. 1 i Ad. 2

Zgodnie z ogólną definicją zawartą w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem jest m.in. wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Świadczeniami w naturze są otrzymane nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy i prawa, których wartość ustala się zasadniczo na podstawie ceny rynkowej stosowanej w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju. Natomiast do innych nieodpłatnych świadczeń zalicza się wszelkiego rodzaju inne świadczenia (przede wszystkim usługi) otrzymane nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie. Jeśli przedmiotem nieodpłatnego świadczenia jest zakupiona usługa, wartość nieodpłatnego świadczenia ustala się na podstawie cen zakupu. Jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia wartość nieodpłatnego świadczenia ustala się według cen stosowanych wobec innych odbiorców. Co do zasady, w pozostałych wypadkach wartość świadczenia ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Przychodem jest definitywne przysporzenie majątkowe odniesione przez podatnika. Co do zasady, może mieć ono postać zwiększenia jego aktywów lub zmniejszenia pasywów. Pojęcie nieodpłatnego świadczenia obejmuje wszelkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu. Chodzi tu więc o uzyskanie przez podatnika definitywnego przysporzenia majątkowego, mającego konkretny wymiar finansowy, niezwiązanego z kosztami po stronie otrzymującego świadczenie, bądź z korzyściami lub inną formą ekwiwalentu dla strony dającej świadczenie. Dla określenia wystąpienia świadczeń nieodpłatnych niezbędne jest więc nie tylko zbadanie, czy podmiot otrzymujący świadczenie doznał przysporzenia majątkowego, ale również czy podmiot dający świadczenie uzyskał lub racjonalnie spodziewa się uzyskać korzyści dla siebie, w związku z dokonanym świadczeniem.

Zdaniem Spółki uczestnictwo w spotkaniu promocyjnym produktów Spółki nie jest dla uczestników spotkań przysporzeniem majątkowym w postaci innego nieodpłatnego świadczenia i nie stanowi przychodu podatkowego. Uczestnik danego spotkania (lekarz, pielęgniarka) jest podmiotem, do którego kierowany jest przekaz promocyjny dotyczący produktu. Innymi słowy, jest członkiem jednej z grup docelowych, do których kierowane są treści reklamowe.

Należy ocenić racjonalnie i obiektywnie, czy poprzez uczestnictwo w spotkaniach promocyjnych (reklamowych) uczestnik uzyskuje jakąkolwiek wymierną korzyść majątkową lub osobistą. Zdaniem Spółki nie sposób jest uznać, że uczestnik spotkania uzyskuje takie korzyści. Podczas spotkań nie odbywa się edukacja czy przekazywanie wiedzy o uniwersalnym zastosowaniu. Treścią spotkań, w tym połączonych z częścią praktyczną, jest przekaz promocyjny/reklamowy dotyczący produktów Spółki.

Spotkania promocyjne, zwłaszcza te połączone z częścią praktyczną, zachowując wszelkie odmienności, można porównać choćby do jazdy testowej samochodem, podczas której sprzedawca nie tylko przybliża potencjalnemu użytkownikowi pojazdu jego cechy i zalety, ale także pozwala na jego praktyczne wypróbowanie, a nawet udziela odpowiednich wskazówek. W praktyce nie zdarza się, aby ktokolwiek próbował opodatkować wartość tego rodzaju spotkań promocyjnych, jako przychodu w postaci nieodpłatnego świadczenia potencjalnego klienta.

Również w przypadku, gdy spotkaniu promocyjnemu towarzyszy zapewnienie jego uczestnikowi minimalnych, niezbędnych w danej sytuacji świadczeń (jak dojazd i pobyt w miejscu spotkania, a także standardowe wyżywienie) nie sposób jest mówić o uzyskaniu przez uczestnika korzyści. Nie ma bowiem miejsca sytuacja, w której Spółka pokrywa uczestnikowi koszty świadczeń, które uczestnik spotkania obiektywnie chciałby otrzymać. Innymi słowy, jest w praktyce wykluczone, aby dana osoba chciała we własnym interesie w określonym czasie podróżować i przebywać w miejscu, w którym odbywa się spotkanie promocyjne, zaś niejako korzystając z okazji uzyskiwała pokrycie przez Spółkę kosztów, które i tak godziła się ponieść. Z uwagi na okoliczności i charakter zapewnianych świadczeń (konieczność uczestnictwa w spotkaniu marketingowym, ograniczony zakres tych świadczeń) trudno byłoby uznać, że to te świadczenia są elementem dominującym - w ręcz przeciwnie, są one ściśle podporządkowane celowi spotkania i są zapewniane jedynie w wymiarze niezbędnym.

Uczestnik spotkania godzi się na zaadresowanie do niego komunikatu promocyjnego, lecz oczywistym jest, że poza poświęceniem swojego czasu i sił uczestnik nie jest zainteresowany dodatkowym poniesieniem z własnego majątku kosztów bycia adresatem reklamy. Nie leży to bowiem w jego interesie i gdyby musiał takie koszty ponosić, najprawdopodobniej nie brałby w ogóle udziału w spotkaniu promocyjnym.

Nawiązując do wcześniejszego porównania, zachowując wszelkie odmienności pomiędzy dwiema sytuacjami, trudno byłoby wymagać od potencjalnego klienta salonu samochodowego, aby płacił za jazdę próbną samochodem lub od potencjalnego klienta innego podmiotu gospodarczego, aby płacił np. za wręczane mu materiały reklamowe lub chociaż za koszt ich dystrybucji. Świadczenia te nie mają bowiem z punktu widzenia potencjalnego klienta (lub adresata reklamy) wartości konsumpcyjnej.

Poza tym należy zauważyć, że z uwagi na korzyści które w takim zdarzeniu dostrzega Spółka, tj. oczekiwanie wzrostu zainteresowania swoimi produktami, zwiększenie ich sprzedaży, poznanie portfela swoich potencjalnych klientów (bezpośrednio lub pośrednio mających wpływ na zakupy produktów Spółki) nie sposób jest uznać, że świadczenie Spółki jest jednostronne. Spółka nie urządza spotkań promocyjnych bezinteresownie, lecz kieruje się doświadczeniem wskazującym, że spotkania takie służą jej własnym korzyściom ekonomicznym. Nie jest więc tak, aby świadczenia towarzyszące akcjom promocyjnym (będące ich konsekwencją), a skierowane do ich adresatów, były ponoszone "kosztem" Spółki w tym sensie, że nie wiąże się z nimi racjonalne oczekiwanie przez Spółkę uzyskania ekwiwalentnych korzyści majątkowych. W takiej sytuacji nie można mówić o przekazywaniu jakichkolwiek świadczeń nieodpłatnie. W literaturze podnosi się, iż przypadek nieodpłatnego świadczenia nie wystąpi, gdy podmiot spełniający świadczenia na rzecz podatnika uzyskuje lub ma uzyskać w przyszłości korzyść majątkową w jakiejkolwiek postaci, bez względu na to, jaka jest podstawa tej korzyści (Z. B B, glosa do wyroku WSA z dnia 4 maja 2005 r., sugn. I SA/Wr 23/05, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2/2007, poz. 107; A. M, glosa do uchwały składu 7 sędziów NSA z dnia 18 listopada 2002 r., sygn. FPS 9/02, Monitor Podatkowy 4/2003, s. 47; a także wyrok NSA z dnia 20 września 2005 r., sygn. FSK 2206/04, opubl. LE).

3.

W odniesieniu do stanu faktycznego opisanego w pkt 3

Uczestnik konferencji naukowej obejmującej równolegle część promocyjną i marketingową Spółka współorganizowanej przez Spółkę nieodpłatnej z zasady dla wszystkich zainteresowanych uczestników nie uzyskuje przychodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym. Spółka nie jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania informacji na wzorze PIT 8C.

Organizowane przez Spółkę konferencje mają jednocześnie charakter naukowy i reklamowy. Lekarz ma więc możliwość zapoznania się nie tylko ze specyfiką wyrobów Spółki, ale również uczestnictwa w zajęciach nie mających charakteru promocyjnego. Zatem potencjalnie lekarz może dostrzegać korzyść osobistą w takim spotkaniu, ponieważ uczestnictwo w części stricte medycznej (naukowej) spotkania może być dla niego interesujące.

Po pierwsze należy jednak zauważyć, że Spółka nie dokonuje na rzecz lekarzy świadczeń nieodpłatnych, gdyż jak wskazano wcześniej, współorganizacja i finansowanie takiego spotkania przez Spółkę ma miejsce z tego powodu, że pozwala skierować efektywny przekaz promocyjny do interesującej Spółkę grupy docelowej. Z ponoszeniem kosztów tych świadczeń wiąże się zatem racjonalne oczekiwanie przez Spółkę uzyskania ekwiwalentnych korzyści majątkowych. Dlatego i w takiej sytuacji nie można mówić o przekazywaniu jakichkolwiek świadczeń nieodpłatnie.

Ponadto warto przy tym wyjaśnić, że tego rodzaju spotkania (gdzie obok części merytorycznej istnieje tak wyraźny przekaz marketingowy pochodzący tylko od jednego dostawcy produktów) nie są organizowane odpłatnie ani przez Spółkę, ani przez inne podmioty. Innymi słowy, tego typu spotkania są z założenia przeznaczone dla nieograniczonej liczby odbiorców, którzy mogą z nich korzystać nieodpłatnie. Nie sposób jest więc twierdzić, że Spółka ponosi za lekarza koszty, które w innym przypadku lekarz byłby zmuszony ponieść z własnego majątku.

Należy także podkreślić, iż w sytuacji, gdy sam udział w konferencji z zasady jest nieodpłatny, a wstęp jest wolny (są one dostępne dla każdego zainteresowanego lekarza), brak jest możliwości ustalenia wartości rynkowej wskazanego świadczenia. Wobec braku wiarygodnego odnośnika, niemożliwym jest ustalenie wartości rynkowej świadczenia polegającego na umożliwieniu wzięcia udziału w konferencji (art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nie można także przyjąć za wartość takich świadczeń poniesionych przez Spółkę kosztów na współorganizację konferencji, gdyż według cen zakupu ustala się wartość świadczeń tylko wtedy, gdy przedmiotem świadczeń są usługi zakupione, zaś w tym przypadku Spółka nie przekazuje poszczególnym lekarzom żadnych zakupionych dla nich usług (art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ponieważ Spółka nie organizuje odpłatnie tego typu wydarzeń, nie jest też możliwe ustalenie wartości rynkowej potencjalnych świadczeń na podstawie art. 11 ust. 2a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w piśmie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2001 r. stanowiącym odpowiedź na interpelację poselską nr 3212. Pismo to dotyczyło korzystania przez podatników z nieodpłatnego oprogramowania typu open source (dostępnego wyłącznie nieodpłatnie) - czyli sytuacji analogicznej do opisywanej. Minister stwierdził w przedmiotowym piśmie, że nieodpłatnie używanie oprogramowania, które z założenia jest przeznaczone do nieodpłatnej dystrybucji dla nieograniczonej liczby odbiorców, nie stanowi po stronie użytkownika (podatnika) przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

4.

W odniesieniu do stanu faktycznego opisanego w pkt 4:

W przypadku pokrycia przez Spółkę kosztów uczestnictwa w konferencji wskazanej przez samego lekarza, uzyskuje on przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Spółka jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania informacji na wzorze PIT-8C.

Odnosząc się do kwestii sponsorowania udziału lekarzy w konferencjach naukowych przyjąć należy stanowisko stwierdzające powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu, jako przychodu z innych źródeł. Lekarz otrzymuje tu bowiem osobiste przysporzenie majątkowe w postaci możliwości wzięcia udziału w wybranym przez siebie szkoleniu, za które w innych okolicznościach musiałby zapłacić. Wysokość tego przychodu możliwa jest do zdefiniowania na podstawie cen usług, które dla lekarza nabywa Spółka (opłata rejestracyjna, przejazd, pobyt), czyli w oparciu o (art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Spółka ma obowiązek sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg miejsca zamieszkania podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej uzyskania przychodu z tytułu uczestnictwa lekarzy i pielęgniarek w organizowanych przez Spółkę spotkaniach marketingowych i promocyjnych, połączonych z możliwością sprawdzenia produktu, z tytułu uczestnictwa lekarzy i pielęgniarek we współorganizowanych spotkaniach naukowych oraz z tytułu udziału lekarza w konferencjach naukowych i warsztatach, wskazanych przez samego lekarza, natomiast nieprawidłowe w części dotyczącej uzyskania przychodu z tytułu uczestnictwa lekarzy i pielęgniarek w organizowanych przez Spółkę spotkaniach marketingowych i reklamowych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy do źródeł przychodów zalicza się przychody z innych źródeł przy czym pojęcie innych źródeł nie zostało wprost zdefiniowane w powołanym przepisie.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Natomiast zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego opisanego w pkt 1 wniosku i jego uzupełnienia wynika, że Spółka w ramach działalności promocyjnej organizuje nieodpłatne, jedno i dwudniowe spotkania i prezentacje kierowane do osób mających bezpośredni kontakt z oferowanymi przez Spółkę produktami, a w szczególności do lekarzy i pielęgniarek. Spotkania i prezentacje odbywają się w siedzibie Spółki, bądź w wynajętych w tym celu pomieszczeniach, a także poza granicami kraju. Osoby uczestniczące w spotkaniach korzystają ze zwyczajowych poczęstunków, natomiast w przypadku spotkań dwudniowych Spółka zapewnia transport, nocleg i wyżywienie. Jak wynika z uzupełnienia wniosku, Spółki nie łączy z lekarzami i pielęgniarkami żaden stosunek zobowiązaniowy. Spółka może być jednak stroną umów z niektórymi z tych osób, ale umowy te dotyczą innych zagadnień i uczestnictwo danej osoby w opisywanych spotkaniach jest niezwiązane z owymi umowami i z nich nie wynika.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z przychodem z nieodpłatnych świadczeń, uzyskiwanym przez uczestniczących spotkaniach marketingowych i reklamowych lekarzy i pielęgniarki, z tytułu pokrywania przez Spółkę kosztów transportu, noclegu i wyżywienia, podlegającym opodatkowaniu, stosownie do treści art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle bowiem art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ustalenie wartości przychodu otrzymanego przez podatnika w postaci nieodpłatnego świadczenia reguluje art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym:

* jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,

* jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,

* jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,

* w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W przedstawionym stanie faktycznym uczestnicy spotkań marketingowych i reklamowych osiągają korzyść finansową, ponieważ Spółka z własnej inicjatywy pokrywa koszty związane z uczestnictwem tych osób w przedmiotowych spotkaniach, związane z zapewnieniem transportu, noclegu i wyżywienia.

Dzięki takiemu działaniu Spółki, u lekarzy i pielęgniarek dochodzi do przysporzenia majątku, gdyż inny podmiot, nie zobowiązany żadną umową ponosi za nich koszt finansowy, a tym samym osoby te nie muszą uszczuplać własnego majątku osobistego. Z tej przyczyny koszt uczestnictwa w spotkaniach marketingowych i reklamowych w postaci zapewnienia transportu, noclegu i wyżywienia należy zaliczyć do przychodu tychże uczestników. W konsekwencji pokryte przez Spółkę, wymienione powyżej koszty uczestnictwa stanowią nieodpłatne świadczenie, w rozumieniu przepisu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskane przez osoby biorące udział w przedmiotowych spotkaniach.

W związku z powyższym należy uznać, iż przychód uzyskany przez lekarzy i pielęgniarki, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, z tytułu pokrywania przez Spółkę kosztów uczestnictwa w spotkaniach marketingowych i reklamowych, w postaci zapewnienia transport, noclegu i wyżywienia, z którymi Spółki nie łączy żaden stosunek zobowiązaniowy, powodujący konieczności opodatkowania tego przysporzenia łącznie z pozostałymi przychodami osiągniętymi z danego źródła przychodu, będzie podlegał opodatkowaniu, zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ww. ustawy, jako przychód z innych źródeł.

Będzie miał zatem zastosowanie powołany powyżej przepis art. 42a ustawy podatkowej, nakazujący podmiotowi, nie będącemu płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzenie informacji o przychodach z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, tj. informacji PIT- 8C, a tym samym stanowisko Spółki w tym zakresie jest nieprawidłowe

Należy nadmienić, iż lekarze i pielęgniarki prowadzący działalność gospodarczą winni osiągnięty przychód z nieodpłatnych świadczeń, mający związek z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, opodatkować łącznie z pozostałymi przychodami z tej działalności, w oparciu o treść art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym na Spółce nie ciążą wówczas obowiązki wynikające z art. 42a ustawy podatkowej.

Natomiast w sytuacji, gdy Spółka nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z uczestnictwem tych osób w przedmiotowych spotkaniach, tj. kosztów transportu, noclegu i wyżywienia, podlegający opodatkowaniu, stosownie do treści art. 11 ustawy podatkowej przychód nie wystąpi.

Ustosunkowując się natomiast do stanu faktycznego opisanego w pkt 2 wniosku, mówiącego o organizacji spotkań marketingowych połączonych z możliwością sprawdzenia produktów, należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki w tym zakresie, ponieważ sam udział lekarzy i pielęgniarek w przedmiotowych spotkaniach nie rodzi po ich stronie przysporzenia.

Jak Spółka przedstawiła, spotkania i prezentacje są nieodpłatne, jednodniowe (kilkugodzinne), organizowane w Polsce, w siedzibie Spółki lub w wynajętych w tym celu pomieszczeniach. Osoby uczestniczące w spotkaniach korzystają ze zwyczajowego poczęstunku, dostosowanego do okoliczności i długości spotkania.

W związku z powyższym, z uwagi na to, iż w tym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z podlegającym opodatkowaniu przychodem z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskiwanym przez uczestniczących w spotkaniach marketingowych połączonych z możliwością sprawdzenia produktów, lekarzy i pielęgniarki, bowiem Spółka nie pokrywa dodatkowych kosztów transportu, noclegu i wyżywienia, związanych z uczestnictwem tych osób w spotkaniach.

W związku z tym lekarze i pielęgniarki, jako adresaci działań promocyjnych i marketingowych na skutek uczestnictwa w spotkaniu organizowanym przez Spółkę, połączonym z możliwością praktycznego wypróbowania reklamowanego produktu, nie uzyskują przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, natomiast Spółka nie jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania informacji na wzorze PIT-8C.

Odnosząc się w następnej kolejności do przedstawionych przez Spółkę pozostałych stanów faktycznych, a więc omówionych w punktach nr 3 i 4 wniosku i związanych z tymi stanami pytań, tut. organ potwierdza słuszność stanowisk odnośnie każdego z nich i tym samym tut. organ uznaje je za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 i 4 wniosku.

Należy jednak wskazać, odnośnie stanu faktycznego przedstawionego w pkt 4 wniosku, dotyczącego pokrycia przez Spółkę kosztów uczestnictwa w konferencji wskazanej przez samego lekarza, iż osiągnięty przychód z nieodpłatnych świadczeń, mający związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, lekarz winien opodatkować łącznie z pozostałymi przychodami z tej działalności, w oparciu o treść art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym na Spółce nie ciążą wówczas obowiązki wynikające z art. 42a ustawy podatkowej.

Końcowo - odnosząc się do przywołanych przez Spółkę wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, iż powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl