Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1204/08-4/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku - data wpływu 18 sierpnia 2008 r. uzupełnionym pismem - data wpływu 18 listopada 2008 r. (data nadania 14 listopada 2008 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-1204/08-2/AK i IPPB2/436-326/08-2/AF z dnia 5 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wartości nagród indywidualnych przyznanych mieszkańcom... - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wartości nagród indywidualnych przyznanych mieszkańcom.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W listopadzie 2007 r. w ramach organizowanego Międzynarodowego Festiwalu..., główny organizator i realizator - Stowarzyszenie - zwrócił się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie nagród w dziedzinie twórczości plastycznej i estradowej. Za podstawę do wnioskowania przyjęto Załącznik do uchwały nr x/2006 Rady nadzorczej P. z dnia 28 czerwca 2006 r. zmienionej uchwałą nr y/2007 z dnia 28 września 2007 r. Program Wsparcia Inicjatyw Na Rzecz Środowiska Osób Niepełnosprawnych (w załączeniu).

Program ten przewiduje w "module D -.." nagrody indywidualne dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród indywidualnych dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi P... (w załączeniu) nagroda indywidualna za zajęcie I miejsca nie może przekroczyć 5000 zł, a nagrody indywidualne dla członków działających zespołów artystycznych nie mogą przekroczyć 50% kwoty za I miejsce, czyli 2500 złotych.

W świetle tych przepisów uchwałą Zarządu - P. z dnia 8 listopada 2007 r. przyznał nagrody za I miejsce w konkursie plastycznym - 5000 zł, a za pierwsze miejsce zespołowe w prezentacjach estradowych do podziału kwotę 15000 zł.

Po ogłoszeniu werdyktu jury P. nagrody te przyznał mieszkańcom D. Na tej podstawie wymieniony D. przesłał pismo do P. w W. o przelew przyznanych kwot na indywidualne konta depozytowe, które każdy mieszkaniec D. posiada.

W ten sposób na wymienione konta wpłynęły w 2008 r. następujące kwoty:

1.

A. P. 2000 zł

2.

I. J. 1500 zł

3.

G. K. 1500 zł

4.

I. P.1500 zł

5.

J. B. 1500 zł

6.

J. M. 2000 zł

7.

T. H. 1500 zł

8.

A. K. 2000 zł

9.

A. N. 1500 zł

B. Nagroda indywidualna dla twórczości plastycznej:

1.

R. Z. 5000 zł

Pismem z dnia 5 listopada 2008 r. Nr IPPB2/415-1204/08-2/AK i IPPB2/436-326/08-2/AF wezwano Wnioskodawcę do przesłania oryginalnego egzemplarza wniosku ORD-IN z podpisem (do tutejszego organu Wnioskodawca przesłał kserokopię), uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 75 zł, jak również do uzupełnienia stanu faktycznego poprzez sprecyzowanie następujących informacji:

* kto jest organizatorem konkursu,

* kto jest płatnikiem nagród,

* jakiej odpowiedzi udzielił P., kiedy Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem dlaczego od wypłaconych nagród nie został pobrany podatek (rozpoczęte lecz nie skończone zdanie na wniosku ORD-IN).

Wezwanie skutecznie doręczono 10 listopada 2008 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie przesyłając oryginał egzemplarza wniosku ORD-IN z dnia 24 czerwca 2008 r. (data nadania 14 listopada 2008 r., data wpływu 18 listopada 2008 r.), a także przesyłając dowód drugiej wpłaty.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek wskazując, że ponieważ od ww. kwot nie pobrano podatku Wnioskodawca zapytał P. w W. Wnioskodawca otrzymał odpowiedź ustną, że od kwot przekazywanych przez P. osobom niepełnosprawnym w ramach realizacji zadań i celów statutowych podatek nie jest odliczany ale najlepiej potwierdzić ten fakt we właściwym dla DPS Urzędzie Skarbowym. W ślad za tą sugestią Wnioskodawca usiłował uzyskać w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Łódź-Górna, ul. Wróblewskiego 10, ale otrzymał jedynie sprzeczne informacje. Przedstawiając zaś sprawę na piśmie Wnioskodawca otrzymał odpowiedź kierującą do Biura Informacji Podatkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy zaniechanie odprowadzenia podatku przez P. obdarowujący podopiecznych Wnioskodawcy świadczy o zwolnieniu tego dochodu od podatku, jak to sugeruje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozdział 10 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Art. 47.1. pkt 1.5. Darowizna dokonywana ze środków Funduszu na rzecz osoby niepełnosprawnej w celach wynikających z ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

2.

Czy takie świadczenie na rzecz rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawnej należy uznać za wolne od podatku dochodowego na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 21.1 Wolne od podatku dochodowego są: 27) otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na: a) rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

3.

Czy taką formę aktywizacji osób niepełnosprawnych mimo realizacji przez nią celów P. należy uznać za nagrodę w świetle Ustawy a dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.

Jeśli należy ją uznać za nagrodę, kto winien jest (był) odprowadzić należny podatek do właściwego Urzędu Skarbowego.

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie podatku dochodowego od spadków i darowizn zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem wnioskodawcy:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołany został w celu świadczenia pomocy materialnej i niematerialnej w aktywizacji (rehabilitacji) osób niepełnosprawnych dlatego wszelkie działania wspomagające indywidualnych czy zespołowych artystów amatorów bez względu na mylącą nazwę "nagroda" winny być traktowane jako "darowizna - świadczenie" na "rehabilitację społeczną" i tym samym zwolnione od podatku.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z treści art. 10 ust. 2 ww. ustawy wynika, że źródłem przychodu jest działalność wykonywana osobiście.

Wskazać należy, że brak jest definicji ustawowej słowa "nagroda", wobec powyższego należy odnieść się do definicji słownikowej. Nagroda - w myśl Współczesnego Słownika Języka Polskiego Wydawnictwa Langenscheidt Polska, pod redakcją prof. dr hab. Bogusława Dunaj - wydanie z 2007 r.. tom I str. 906 - to wartościowy przedmiot, suma pieniężna itp., będące wyróżnieniem za jakieś osiągnięcie, zwycięstwo (np. w zawodach sportowych, konkursie) lub wynagrodzenie, zapłata za wyrządzone szkody, doznane krzywdy, poniesione straty; rekompensata, odszkodowanie.

W ujęciu przedmiotowym konkurs stanowi szczególny przypadek przyrzeczenia publicznego, uregulowanego w art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W przyrzeczeniu publicznym przyrzekający kieruje do nieokreślonego adresata oświadczenie woli, w którym zobowiązuje się on do zapłaty określonej nagrody temu podmiotowi, który jako pierwszy podejmie konkretne działanie (wykona konkretną czynność). W przypadku konkursu chodzi o przyznanie nagrody za najlepszą pracę (czynność lub dzieło), czyli w istotę konkursu wpisana jest rywalizacja między jego uczestnikami (musi być ich co najmniej dwóch, aby przeprowadzenie konkursu było możliwe).

Organizowanie konkursów może wiązać się z trojakiego rodzaju przychodami osób fizycznych:

1.

przychodami członków komisji konkursowych,

2.

nagrodami uzyskanymi przez uczestników konkursów,

3.

przychodami z tytułu praw autorskich do prac konkursowych.

U uczestników konkursu przychody powstają tylko w przypadku konkursów o charakterze przedmiotowym. Bowiem w przypadku konkursów podmiotowych (personalnych) efektem ich przeprowadzania jest powołanie najlepszego z kandydatów na określone stanowisko z czym bezpośrednio nie łączy się osiągnięcie przez niego żadnego przychodu.

Przy omawianiu konkursów o charakterze przedmiotowym należy wyróżnić co do zasady dwie reguły opodatkowania przychodów z nich uzyskanych.

Pierwsza z nich dotyczy przychodów uzyskanych z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, traktowanych jako przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej (o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W stosunku do tego rodzaju przychodów stosuje się 20% stawkę kosztów uzyskania przychodów (zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy) i podlegają one łączeniu z pozostałymi przychodami uzyskanymi przez podatnika w roku podatkowym. Natomiast płatnicy, tj. organizatorzy konkursów od tak obliczonego dochodu są zobowiązani - zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ww. ustawy do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% (przy zastosowaniu najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy).

Druga reguła opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu udziału w konkursach zwarta została w treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z której wynika, iż od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Podstawą opodatkowania jest dochód (przychód) w postaci uzyskanej nagrody, czy też wygranej. Nagrody i kwoty wygranych podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu wówczas, gdy w stosunku do nich nie mają zastosowania zwolnienia przedmiotowe.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wynika, iż wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (organizowanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że:

1.

nagrody wypłacone w konkursie z dziedziny kultury i sztuki za najlepsze prace konkursowe są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 zł,

2.

nagrody, których wartość przekracza kwotę 760 zł, a które honorują jedynie zwycięstwo w konkursie z dziedziny kultury i sztuki, a nie stanowią wynagrodzenia za przeniesienie na organizatora konkursu majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody, jeżeli otrzymały je osoby, które nie zajmują się osobiście wykonywaniem działalności artystycznej (nie posiadają statusu artysty, twórcy),

3.

nagrody, które honorują zwycięstwo w konkursie z dziedziny kultury i sztuki, a nie są przeniesieniem na organizatora konkursu majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 2 i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (tj. na podstawie przepisu art. 27 ust. 1 ustawy), jeżeli otrzymały je osoby, które zajmują się osobiście wykonywaniem działalności artystycznej (posiadają status artysty, twórcy); natomiast w przypadku, gdy nastąpiłoby przeniesienie przez laureatów na organizatorów tych konkursów majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy wówczas dochody te należałoby zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 7 ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W myśl art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 14, poz. 92) rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Nie można uznać za rehabilitację społeczną - nagrody otrzymanej w związku z uczestnictwem w konkursie w dziedzinie twórczości plastycznej i estradowej, w związku z powyższym przedmiotowe świadczenie nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Z analizy ww. przepisów wynika, że przedmiotowe nagrody (wygrane) pieniężne, wypłacone uczestnikom konkursu za szczególne osiągnięcia artystyczne, stanowią przychód. Jest on jednak zwolniony z opodatkowania jeżeli jednorazowa wartość wygranej lub nagrody nie przekracza kwoty 760 zł.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że wartość wygranych nagród w konkursie przekracza kwotę 760 zł, co oznacza, że organizator konkursu jako płatnik zobowiązany jest pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

Reasumując, nagrody w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie...winny być opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a organizator konkursu jako płatnik zobowiązany jest pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl