Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1182/08-2/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W tym roku Wnioskodawczyni wraz ze swoją mamą chcą zamienić się na mieszkania. Wnioskodawczyni jest wyłączną właścicielką lokalu mieszkalnego o powierzchni 78,3 m2 stanowiącego odrębną własność. Z własnością przedmiotowego lokalu związany jest udział...... części w nieruchomości wspólnej. Wartość rynkowa lokalu wynosi 770.000,00 zł. Przedmiotowy lokal został nabyty w dniu 8 listopada 2005 r. przez Wnioskodawczynię oraz jej męża do majątku wspólnego (na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży). Następnie w roku 2006 na mocy umowy znoszącej wspólność ustawową małżeńską "intercyzy" przedmiotowy lokal stał się wyłączną własnością Wnioskodawczyni.

Mamie Wnioskodawczyni przysługuje w całości spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 130,68 m2, do którego przynależy komórka piwniczna o powierzchni 3,83 m2 oraz dwa miejsca garażowe oznaczone numerem lokalu i znajdujące się w pomieszczeniach podziemnych budynku. Wartość rynkowa lokalu to 1.300.000,00 zł. Przedmiotowe prawo do lokalu zostało nabyte przez rodziców Wnioskodawczyni w roku 2001 do ich majątku wspólnego. W roku 2004 w wyniku rozwodu, mieszkanie zostało w całości przyznane mamie.

W tym roku córka z mamą chciałyby dokonać zamiany powyższych lokali za stosowną dopłatą ze strony córki stanowiącą różnicę pomiędzy wartościami rynkowymi lokali w kwocie 530.000,00 zł rozłożoną na raty.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy od transakcji zamiany konieczny jest do zapłaty podatek dochodowy.

Zdaniem Wnioskodawczyni, dokonując w tym roku zamiany powyższych lokali żadna nie będzie musiała z tego tytułu uiszczać podatku dochodowego.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zbywanych (zamienianych) przed upływem 5 lat od ich nabycia lub wybudowania. Nowe zasady mają jednak zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia (zamiany) nieruchomości i praw nabytych (oddanych do użytkowania) po 1 stycznia 2007 r. (na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy nowelizującej). Z uwagi na fakt, iż oba lokale zostały nabyte przed 1 stycznia 2007 r., znajdą do nich zastosowanie przepisy obowiązujące w brzmieniu do końca 2006 r. ze zwolnieniem przewidzianych w art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powyższym przepisem, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z zamiany:

a.

budynku mieszkalnego lub jego części, udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, lub

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub

c.

gruntu albo prawa użytkowania wieczystego gruntu, związanego z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a)

* jeśli przedmiotem zamiany są wyłącznie nieruchomości i prawa wymienione w lit. a)-c), jednocześnie, zarówno w nowym jak i w starym stanie prawnym opodatkowaniu nie będzie podlegała zamiana nieruchomości, jeśli ma miejsce po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w starym brzmieniu).

Zgodnie z panującym w orzecznictwie poglądem, dla naliczania terminu pięcioletniego nie mają znaczenia zmiany właścicielskie nieruchomości, zaistniałe wskutek zmian w stosunkach majątkowych małżeńskich (por. wyrok NSA z dnia 28 stycznia1998 r. sygn. akt I SA/Gd 208/96, LEX 32916, wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 1997 r., sygn. akt I SA/Kr 35/97, LEX 33198). W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż mama nabyła swoje mieszkanie już w 2001 r. Wnioskodawczyni uważa, że na podstawie powyższego art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zbywając (zamieniając) przedmiotowe mieszkanie będzie w ogóle zwolniona od podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Użyte w powyżej cytowanym przepisie "odpłatne zbycie" oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Powyższy przepis jednoznacznie stanowi, iż źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych, co może następować np. w formie umowy sprzedaży lub zamiany. Umowa zamiany jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną, w której świadczenia obu stron mają charakter nie pieniężny. Zgodnie z art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Zamiana jest więc umową o podobnym charakterze jak sprzedaż. Świadczy o tym między innymi fakt, że ustawodawca nie reguluje odrębnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stwierdza, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące sprzedaży. W związku z powyższym zamianę należy traktować na równi z odpłatnym zbyciem i stosować przepisy właściwie dla odpłatnego zbycia.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 19 ust. 2 cytowanej ustawy stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw majątkowych, a także innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, u każdej stron umowy przenoszącej własność jest wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32a z zastrzeżeniem ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. zwolnione od podatku dochodowego zostały przychody z zamiany:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub

c.

gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a)

* jeżeli przedmiotem zamiany są wyłącznie znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości i prawa wymienione w lit. a)-c),

Z kolei art. 21 ust. 2 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.) stanowi m.in., że przepisy ust. 1 pkt 32a nie mają zastosowania, jeżeli:

1.

budowa i sprzedaż budynków i lokali oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

2.

przychód ze sprzedaży lub zamiany jest wydatkowany na:

a.

nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

b.

budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części przeznaczonych na cele rekreacyjne,

c.

przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.

Z przedstawionego przez Wnioskodawczynię zdarzenia przyszłego wynika, iż transakcja zamiany będzie polegała na zamianie lokalu mieszkalnego o powierzchni 78,3 m2 stanowiącego odrębną własność wraz z udziałem 7830/1028440 części w nieruchomości wspólnej o wartości rynkowej 770.000,00 zł, na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 130,68 m2, do którego przynależy komórka piwniczna o powierzchni 3,83 m2 oraz dwa miejsca garażowe oznaczone numerem lokalu i znajdujące się w pomieszczeniach podziemnych budynku o wartości rynkowej 1.300.000,00 zł W tym roku Wnioskodawczyni wraz z mamą chciałyby dokonać zamiany powyższych lokali za stosowną dopłatą ze strony Wnioskodawczyni stanowiącą różnicę pomiędzy wartościami rynkowymi lokali w kwocie 530.000,00 zł rozłożoną na raty.

Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 32a (z zastrzeżeniem ust. 2) zwolnił od podatku dochodowego przychody z zamiany według wskazanego w tym przepisie katalogu.

Z cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z zamiany nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli przedmioty zamiany znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem zamiany są wyłącznie nieruchomości i prawa wymienione w lit. a)-c) powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z zamiany mieszkania, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 32a ww. ustawy będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym w celu uzyskania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dla mamy Wnioskodawczyni, w imieniu której Wnioskodawczyni zadała pytanie, winna ona złożyć odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl