Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1126/08-/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 listopada 2008 r. (data nadania 4 listopada 2008 r., data wpływu 6 listopada 2008 r.) złożonym na wezwanie Nr IPPB2/415-1126/08-2/AZ z dnia 23 października 2008 r. (data nadania 23 października 2008 r., data doręczenia 28 listopada 2008 r.), pismem z dn. 14 listopada 2008 r. (data nadania 15 listopada 2008 r., data wpływu 17 listopada 2007 r.) na wezwanie IPPB2/415-1126/08-3/AZ z dn.10 listopada 2008 r. oraz pismem z dn. 24 listopada 2008 r. (data nadania 25 listopada 2008 r., data doręczenia 20 listopada 2008 r.) na wezwanie IPPB2/415-1126/08-5/AZ z dn.18 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:

* w części dotyczącej ustalenia obowiązku podatkowego za 2007 r. - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest zameldowana na stałe w T...Czasowo zameldowana jest w K (Niemcy). Tam posiada stały kontrakt na pracę od dnia 1 listopada 2004 r. Wnioskodawczyni czasowo wykonywała pracę także w Polsce.

Pismem z dnia 23 października 2008 r. Nr IPPB2/415-1126/08-2/AZ wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Braki formalne wniosku uzupełnione zostały pismem z dnia 3 listopada 2008 r. (data nadania 4 listopada 2008 r., data wpływu 6 listopada 2008 r.), bez podpisu Wnioskodawczyni.

Pismem z dnia 10 listopada 2008 r. Nr IPPB2/415-1126/08-3/AZ wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia podpisu.

Braki formalne wniosku uzupełnione zostały pismem wyjaśniającym z dnia 14 listopada 2008 r. (data nadania 15 listopada 2008 r., data wpływu 17 listopada 2008 r.) oraz pismem z dnia 3 listopada 2008 r. ze złożonym podpisem.

W odpowiedzi na ww. pismo Wnioskodawczyni wyjaśnia:

* Mąż i syn mieszkają Wnioskodawczyni w B.

* Wnioskodawczyni posiada mieszkanie w W

* Ośrodek interesów życiowych Wnioskodawczyni znajduje się w B, posiada tam kartę czasowego pobytu ważną w Belgii do 31 lipca 2009 r.

* Wnioskodawczyni jest zatrudniona w firmie niemieckiej i zamierza nadal pracować na terenie Niemiec ale ze względu na fakt posiadania rodziny, możliwość łatwego dojazdu do miejsca pracy oraz charakteru pracy (Wnioskodawczyni jest aktorką) nie mieszka już w Niemczech.

* W okresie 01.11.2004 do chwili obecnej Wnioskodawczyni przebywała na terenie RP około 30 dni w roku.

* Wnioskodawczyni uzyskuje dochody na terytorium RP.

Występowała w teatrze S.... Przyjeżdżała wtedy na konkretne spektakle jeden lub dwa razy w miesiącu. Grała w serialach "N..." oraz "P..." oraz "B..." oraz filmie kinowym "J...". W sumie około 30 dni w roku. Wszystkie zadania aktorskie wykonywała na umowę zlecenie.

* Wnioskodawczyni corocznie odprowadza podatek i składa zeznanie podatkowe.

W poprzednich latach w II Urzędzie Skarbowym w Toruniu, od tego roku w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa -Śródmieście.

* W okresie zatrudnienia w firmie niemieckiej Wnioskodawczyni wykonywała pracę także w Polsce, jednak określenie konkretnych dat jest niemożliwe ponieważ Wnioskodawczyni ich nie pamięta.

* Wnioskodawczyni posiada certyfikat rezydencji wydany przez władze niemieckie na czas nieokreślony od 1 listopada 2004 r.

* Na terenie Niemiec wnioskodawczyni opłaca podatki.

W związku z faktem, iż Wnioskodawczyni w piśmie wyjaśniającym wskazała nowe okoliczności w sprawie, zaszła konieczność kolejnego uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Kolejnym pismem z dnia 18 listopada 2008 r. Nr IPPB2/415-1126/08-5/AZ wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia stanu faktycznego.

Braki formalne wniosku uzupełnione zostały pismem wyjaśniającym z dnia 24 listopada 2008 r. (data nadania 25 listopada 2008 r., data wpływu 28 listopada 2008 r.).

W odpowiedzi na ww. pismo Wnioskodawczyni wyjaśnia:

* Od dnia 1 listopada 2004 r. do dnia 9 lutego 2008 r., czyli do dnia urodzenia dziecka Wnioskodawczyni przebywała na terenie Niemiec sama.

* Wnioskodawczyni założyła rodzinę 30 listopada 2007 r.

* Mąż Wnioskodawczyni mieszka i pracuje w Belgii.

* Rodzina Wnioskodawczyni czyli mąż i dziecko na dłuższy okres nie przebywali na terenie Niemiec.

* Od dnia 9 lutego 2008 r. Wnioskodawczyni przebywa na terenie Belgii wraz z rodziną.

* W chwili obecnej Wnioskodawczyni przebywa na terenie Belgii z zamiarem stałego pobytu, ale pracować zamierza na terenie Niemiec.

* Wnioskodawczyni nie jest zatrudniona w firmie belgijskiej i nie uzyskuje dochodów na terytorium Belgii.

* Wnioskodawczyni nie opłaca podatków na terytorium Belgii.

* Wnioskodawczyni posiada certyfikat rezydencji wydany przez władze belgijskie.

* Nieruchomość, którą Wnioskodawczyni posiada w Polsce pozostaje do jej dyspozycji podczas pobytu w Polsce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Gdzie Wnioskodawczyni ma opłacać podatki w 2007 r. i latach następnych.

2.

Gdzie znajduje się rezydencja podatkowa Wnioskodawczyni w 2007 r. i latach następnych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawczyni uważa, że powinna być rezydentem niemieckim.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w części dotyczącej obowiązku podatkowego za 2007 r. - jest prawidłowe

Niniejsza interpretacja zawiera rozstrzygnięcie odnośnie obowiązku podatkowego za 2007 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast art. 3 ust. 2a ww. ustawy stanowi, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 4a cyt. ustawy powołane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 umowy, jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad:

a.

osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),

b.

jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,

c.

jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem,

d.

jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie w dniu 20 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139), określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która, zgodnie z prawem tego Państwa, podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, wszystkie jego jednostki terytorialne lub organy lokalne. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie w zakresie dochodu osiąganego ze źródeł położonych tylko w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.

W myśl art. 4 ust. 2 polsko-belgijskiej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad:

a.

osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, z którym ma ona ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

b.

jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa;

c.

jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem;

d.

jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

Z uwagi na pobyt Wnioskodawczyni w Niemczech i Belgii rozstrzygające znaczenie ma ustalenie miejsca zamieszkania Wnioskodawczyni dla celów podatkowych.

Od 1 stycznia 2007 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera definicję miejsca zamieszkania osoby fizycznej do celów podatkowych (art. 3 ust. 1a ww. ustawy).

Za osobę posiadającą w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych uważa się taką, która przebywa w Polsce przez więcej niż 183 dni w roku kalendarzowym lub posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych.

Postanowienia art. 4 ust. 2 ww. konwencji mają natomiast zastosowanie w sytuacji, gdy w myśl postanowień ust. 1 osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, tzn. gdy zachodzi kolizja ustawodawstw wewnętrznych obu państw w kwestii dotyczącej ustalenia miejsca zamieszkania.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, iż:

Od dnia 1 listopada 2004 r. do chwili obecnej Wnioskodawczyni jest zatrudniona w Niemczech (posiada umowę zawartą z pracodawcą na czas nieokreślony).

W okresie od dn. 1 listopada 2004 r. do dn. 9 lutego 2008 r. (urodzenia dziecka) Wnioskodawczyni przebywała na terenie Niemiec sama. Rodzinę założyła 30 listopada 2007 r. Mąż Wnioskodawczyni mieszka i pracuje w Belgii. Mąż nigdy na dłuższy okres czasu nie przebywał na terenie Niemiec.

Oznacza to, że ze względu na znajdujący się ośrodek interesów życiowych Wnioskodawczyni w Niemczech, podlegała ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tj. podlegała opodatkowaniu w Polsce od dochodów osiągniętych na terytorium RP.

W chwili obecnej ośrodkiem interesów życiowych Wnioskodawczyni zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym jest B.

Tam od dn. 9 lutego 2008 r. Wnioskodawczyni przebywa wraz z rodziną (mężem i dzieckiem), ponadto Wnioskodawczyni posiada kartę czasowego pobytu ważną w Belgii do dnia 31 lipca 2009 r.

Wnioskodawczyni nie jest zatrudniona w żadnej belgijskiej firmie i nie uzyskuje dochodów na terytorium Belgii.

Przeniesienie przez Wnioskodawczynię ośrodka interesów życiowych do Brukseli od dnia 9 lutego 2008 r. i podjęcie decyzji o zamieszkaniu w tym państwie wraz z rodziną, również nie spowodował zmiany obowiązku podatkowego i nadal Wnioskodawczyni podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Powyższe oznacza iż Wnioskodawczyni od dnia 1 listopada 2004 r. podlega w Polsce opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Polski na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Tym samym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 8 lutego 2008 r. Wnioskodawczyni posiadała miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) na terenie Niemiec w związku z powyższym w ww. okresie była rezydentem Niemiec i tam podlegała opodatkowaniu od całości dochodów z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Z uwagi na fakt, iż obecnie Wnioskodawczyni posiada certyfikaty rezydencji obu państw tzn. Niemiec i Belgii oraz fakt, iż od dn.9 lutego 2008 r. przebywa z rodziną w Belgii, ustalenie rezydencji podatkowej oraz miejsca opłacania podatków w 2008 r. i latach następnych, winno nastąpić w oparciu o postanowienia zawarte pomiędzy ww. państwami, dotyczącymi unikania podwójnego opodatkowania.

Tym samym do opodatkowania zagranicznych dochodów osiągniętych przez Wnioskodawczynię w okresie 1 stycznia 2008 r. i latach następnych o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny, nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Samo przeniesienie rezydencji (zmiana miejsca zamieszkania) nie skutkuje wyłączeniem opodatkowania w kraju, w którym wykonywana jest praca najemna. Przeciwnie, taka sytuacja powoduje podwójne opodatkowanie - w kraju rezydencji i w kraju, gdzie praca jest wykonywana. Takiego podwójnego podatkowania dochodu unika się poprzez zastosowanie odpowiedniej metody, przewidzianej w umowie międzynarodowej.

Krańcowo należy zastrzec, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl