Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1100/08-2/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2008 r. (data wpływu 24 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu wypłaty dywidendy, zasiadania w Zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu wypłaty dywidendy, zasiadania w zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza nabyć udziały w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru. Jednocześnie zamierza zasiadać w zarządzie tej Spółki. Z tytułu posiadanych udziałów Spółka dokonywać będzie na rzecz Wnioskodawcy wypłaty dywidend.

Ponadto Wnioskodawca zamierza pobierać wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Zarządzie Spółki.

Tytułem do wypłaty wynagrodzenia może być także pełnienie funkcji Dyrektora w Spółce (w sytuacji pełnienia funkcji Dyrektora Wnioskodawca nie będzie zasiadał w Zarządzie).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy obliczając wysokość podatku z tytułu otrzymanej dywidendy wypłacanej przez Spółkę, który podlega zapłacie na terytorium Polski, Wnioskodawca może obniżyć polski podatek, o podatek jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie, czyli o podatek wynoszący 10% od otrzymanych dywidend.

2.

Czy środki pieniężne wypłacone na rzecz Wnioskodawcy z tytułu zasiadania w Zarządzie Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski, czy też środki te, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają jedynie na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej.

3.

Czy środki pieniężne wypłacone na rzecz Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Spółki, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski, czy też środki te, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają jedynie na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej.

Zdaniem wnioskodawcy:

Ad.1)

Określając wysokość podatku z tytułu otrzymanych dywidend, przypadającego do zapłaty w Polsce zgodnie z art. 24 ust. 5 oraz art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku należnego w Polsce ma prawo odliczyć podatek wynoszący 10% od tych dywidend, jaki może być pobrany przez państwo cypryjskie.

Swoje stanowisko Wnioskodawca uzasadnia w następujący sposób:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Stosownie do art. 10 ust. 1 i 2 umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej dnia 8 grudnia 1993 r. w Warszawie (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523) dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Dywidendy te mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek wymierzony nie może przekroczyć 10% kwoty dywidend brutto.

Z powyższego przepisu wynika, że zgodnie z postanowieniami ww. umowy, dywidendy wypłacane na rzecz polskich udziałowców spółki z siedzibą na Cyprze mogą podlegać opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i na Cyprze, jednakże na terytorium Cypru stawka podatku nie może przekroczyć 10%.

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem, postanowienia ww. umowy dają każdemu z państw stron prawo do opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę na terytorium któregoś z tych państw, konieczne jest ustalenie zasad unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) ww. umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułu 10, 11 i 12 ww. umowy (art. 10 dotyczy dywidend) może być opodatkowany na Cyprze, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu, jaki może być płatny na Cyprze. Takie potrącenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku wyliczonego przed dokonaniem potrącenia, która odnosi się do dochodu uzyskanego na Cyprze.

W odniesieniu do podatku od dywidend, ww. umowa przewiduje zatem metodę kredytu, jako metodę unikania podwójnego opodatkowania. Podatek, który może być zapłacony na Cyprze, podlega odliczeniu od podatku podlegającego do zapłaty w Polsce.

W tym miejscu wymaga podkreślenia, iż polskie tłumaczenie tekstu umowy jest niezgodne z wersja angielską. Wersja angielska przepisu art. 24 ust. 1 lit. b) ww. umowy jest następująca: Where a resident of Poland derives income which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11 and 12 of this Agreement may be taxed in Cyprus, Poland shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax payable in Cyprus. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to such income derived in Cyprus.

Zgodnie z angielską wersją ww. umowy, jeżeli polski rezydent osiąga dochody z tytułu dywidend, które mogą być opodatkowane na terytorium Cypru, Polska zobowiązana jest do umożliwienia odliczenia podatku podlegającego do zapłaty w Polsce, niezależnie od tego, czy dochód ten faktycznie został opodatkowany na Cyprze. Omawiany przepis ww. umowy nie wymaga bowiem, aby odliczenie od polskiego podatku uzależnione było od faktycznej zapłaty podatku na terytorium Cypru. Interpretacja polskiej wersji umowy może natomiast prowadzić do wniosku, iż odliczenie w Polsce jest możliwe, jedynie pod warunkiem faktycznego uiszczenia podatku na terytorium Cypru.

Powyższy wniosek potwierdza brzmienie art. 24 ust. 3 ww. umowy. Zgodnie z tym przepisem, przez podatek podlegający zapłacie na terytorium Cypru należy rozumieć także podatek, który byłby płatny na terytorium Cypru, gdyby wypłacana dywidenda nie została zwolniona z podatku, zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim. Zatem w rozumieniu tego przepisu, podatek podlegający zapłacie, to podatek, który może zgodnie z postanowieniami ww. umowy zostać pobrany przez Cypr. Pojęcie "podatek podlegający zapłacie" użyte w art. 24 ww. umowy, nie jest zatem tożsame z pojęciem "podatek zapłacony". W świetle tego przepisu nie można zatem twierdzić, iż mechanizm odliczania podatku, który może pobrać państwo cypryjskie, uzależniony jest od faktycznej zapłaty podatku w tym państwie. Gdyby tak było, regulacje zawarte w art. 24 ust. 3 ww. umowy byłyby zbędne. Odliczenie podatku w Polsce jest zatem możliwe także, jeżeli państwo cypryjskie zwalnia z opodatkowania dywidendy wypłacane przez spółki mające siedzibę w tym państwie.

Innymi słowy, zgodnie z art. 24 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zw. z art. 24 ust. 1 lit. b), odliczeniu od podatku w Polsce podlega podatek, który może być należny do zapłaty na Cyprze, niezależnie od tego, czy podatek ten faktycznie został na Cyprze zapłacony. Zgodnie z art. 24 ust. 3 ostatni akapit, kwota tego podatku wynosi 10%.

Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z art. 30 ww. umowy, w przypadku rozbieżności przy interpretacji, tekst angielski uważany jest za rozstrzygający.

Z uwagi na fakt, iż brzmienie polskiej wersji art. 24 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie jest dokładnym tłumaczeniem angielskiej wersji umowy, poniżej załączony został odpowiedni fragment w angielskiej wersji językowej. Wersja angielska przepisu art. 24 ust. 3 ww. umowy: The tax payable in a Contracting State mentioned in sub-paragraph (b) of paragraph 1 and paragraph 2 of this Article shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the legal provisions concerning tax reduction, exemption or other tax incentives granted under the laws of the Contracting State. For the purposes of paragraph 2 of Article 10 and paragraph 2 of ArticIe 11, the amount of the tax shall be deemed to be 10% of the gross amount of dividend and interest and for the purpose of paragraph 2 of Article 12, the amount of tax shall be deemed to be 5% of the gross amount of royalties.

Powyższe wnioski znajdują potwierdzenie w piśmie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2008 r., nr IPPB2/415/435/07-2/AF.

Reasumując powyższe wyjaśnienia, należy stwierdzić, iż zgodnie z przepisami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską oraz Cyprem, Polska zobowiązana jest do umożliwienia polskiemu podatnikowi uzyskującemu dywidendę od spółki cypryjskiej, odliczenia od podatku przypadającego do zapłaty w Polsce, podatku jaki może być zapłacony na Cyprze. Zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 24 ust. 3) podatek ten wynosi 10%. Podatnik uzyskujący dywidendę wypłacaną przez spółkę cypryjską ma zatem prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce, podatku w wysokości 10% od wypłaconych dywidend.

Ad.2)

Wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę na rzecz Podatnika z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, nie prowadzi do powstania obowiązku do zapłaty podatku dochodowego w Polsce z tytułu otrzymania tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to wpływa jednie na zasady ustalenia stawki podatku w Polsce, znajdującej zastosowanie do opodatkowania dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.

Poniżej Wnioskodawca prezentuje szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska.

Zgodnie z art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Jak już wspomniano umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi, iż w przypadku rozbieżności przy interpretacji jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim.

Artykuł 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w wersji angielskiej odnosi się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako "the board of directors" ("rada dyrektorów"), który powinien być rozumiany szerzej niż "rada nadzorcza". Oznacza to, iż art. 16 znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji członka zarządu w Spółce.

Zgodnie z art. 16 ww. umowy, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski z tytułu członkostwa w zarządzie spółki mającej siedzibę na Cyprze, może być opodatkowany na Cyprze. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy zastosować określoną w ww. umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania - metoda wyłączenia z progresją.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami ww. umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie - z zastrzeżeniem postanowień litery b) niniejszego artykułu (przepis ten odnosi się do zasad opodatkowania dochodu biernego, m.in. dywidend) - zwalniać taki dochód lub majątek od opodatkowania.

Z przepisu tego wynika, iż jeżeli dany dochód może być opodatkowany na terytorium Cypru, dochód ten podlega zwolnieniu w Polsce z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. umowy, jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem ww. umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony z podatku w tym Państwie, wówczas to Państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

Zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, podatek określa się w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle powyższych wyjaśnień należy stwierdzić, iż dochód uzyskany przez osobę fizyczną z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce cypryjskiej będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dochód ten podlega zatem opodatkowaniu na terytorium Cypru i nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) ww. umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe potwierdza interpretacja Ministra Finansów z 12 września 2006 r., sygn. DD4/PB6/033-0700-mk/JG/O6/SM6-3929 odnosząca się do opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej. W interpretacji tej czytamy:

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów uważa, iż prawidłowe jest stanowisko Pani X, zgodnie z którym uzyskiwany przez nią dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy tzw. metodę wyłączenia z progresją Oznacza to, iż dochód Podatniczki uzyskany na Cyprze jest zwolniony od opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Podatniczka uzyskałaby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Podatniczki podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Ad 3)

Wyjaśnienia dotyczące zasad opodatkowania wynagrodzenia członka zarządu znajdują zastosowanie także w odniesieniu do zasad opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora, który nie jest członkiem zarządu. Wynika to wprost z art. 16 ww. umowy, który stanowi, iż wynagrodzenia Dyrektorów mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się państwie, czyli w omawianej sytuacji na Cyprze. Omawiany przepis ww. umowy dotyczy zatem zarówno wynagrodzeń członków zarządu jak i wynagrodzeń Dyrektorów zarządzających spółką którzy nie są członkami zarządu.

Powyższy wniosek znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydanych przez Ministra Finansów. Przykładowo, w piśmie z dnia 7 lipca 2007 r. (nr DD4-O33-066/lDy/07/125) Minister wyraził następujący pogląd:

"Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski (podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). Podatnik uzyskuje dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, obejmujących m.in. zarządzanie majątkiem spółki i działanie w imieniu spółki posiadającej siedzibę na Cyprze". (...)

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów uważa, iż prawidłowe jest stanowisko Podatnika zgodnie z którym uzyskiwany przez niego dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 umowy, tj. na Cyprze i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 pkt a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, iż dochód Podatnika uzyskany na Cyprze jest zwolniony od opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Podatnik uzyskałaby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Podatnika podlegającego opodatkowaniu w Polsce".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl