Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1078/08-4/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) oraz w piśmie z dnia 24 września 2008 r. (data nadania 24 września 2008 r., data wpływu 25 września 2008 r.) uzupełniające wezwanie Nr IPPB2/415-1078/08-2/JK z dnia 11 września 2008 r. (data nadania 11 września 2008 r., data otrzymania 18 września 2008 r.) oraz w piśmie z dnia 12 października 2008 r. (data nadania 13 października 2008 r., data wpływu 14 października 2008 r.) uzupełniające wezwanie Nr IPPB2/436-371/08-2/MZ z dnia 2 października 2008 r. (data nadania 2 października 2008 r., data otrzymania 7 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 3 marca 2008 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w M Wydział I Cywilny sygn. akt I NS 142/08 Wnioskodawca nabył spadek po zmarłej matce (zm. dnia 28 grudnia 2007 r.) w wielkości #189; z siostrą Eweliną Anną G. Przedmiotem spadku jest mieszkanie własnościowe o powierzchni użytkowej 60,36 m2. Mieszkanie to stanowiło "dom rodzinny" rodzeństwa, w którym Wnioskodawca był zameldowany na pobyt stały w okresie od dnia 19 lipca 1983 r. do dnia 6 lutego 1992 r. (a więc około 8 lat i pół roku) usamodzielniając się co jest naturalnym etapem w życiu każdego człowieka. Aktualnie z przyczyn obiektywno - osobistych mieszkanie to będzie musiało zostać zbyte odpłatnie osobom trzecim.

Wnioskodawca nadmienia, że wypełnił obowiązek zgłoszenia do właściwego urzędu skarbowego nabycia #189; części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Znana jest Wnioskodawcy interpretacja Ministra Finansów w sprawie "ulgi meldunkowej" z dnia 20 lutego 2008 r. Nr DD2/033/0557/SKT/07/1682. Posiłkując się tą interpretacją Wnioskodawca stoi na stanowisku, że spełnia wymóg prawny wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt zameldowania w ww. lokalu mieszkalnym przez okresu ok. 8,5 roku a więc przekraczającym w sposób zdecydowany wymóg prawny okres nie krótszego niż 12 miesięcy przed datą zbycia mającą być faktem przyszłym. Zgodnie bowiem z cytowaną interpretacją zasadne jest, iż do 12 miesięcznego okresu zameldowania na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno przed 1 stycznia 2007 r. (co w przypadku Wnioskodawcy miało i ma miejsce) jak i przed datą nabycia nieruchomości lub prawa.

Stanowisko Urzędu Skarbowego jest odmienne, wymagające od Wnioskodawcy zameldowania w przedmiotowym lokalu 12 miesięcznego okresu liczonego po dacie uprawomocnienia się postanowienia sądowego o nabycie spadku co dopiero ma dać prawo Wnioskodawcy do "ulgi meldunkowej".

Pismem z dnia 11 września 2008 r. Nr IPPB2/415-1078/08-2/JK tut. Organ wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku poprzez wskazanie, których zdarzeń przyszłych dotyczy uiszczona kwota oraz sprecyzowanie czy interpretacja przepisów prawa podatkowego ma być udzielona w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jeśli zakres interpretacji ma dotyczyć podatku od spadków i darowizn to poproszono o przedstawienie szczegółowego zdarzenia przyszłego, właściwie sprecyzowanego pytania oraz własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej do przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 24 września 2008 r. (data wpływu: 25 września 2008 r.) Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek informując, iż została uiszczona w formie przelewu bankowego dodatkowa opłata w wysokości 75 złotych celem rozpatrzenia prawnego dwóch zdarzeń przyszłych określonych we wniosku ORD-IN pod kątem wydania stosownych interpretacji indywidualnych.

Sprawa dotyczy otrzymanego w spadku w postaci #189; części spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego po zmarłej mamie i jego zbycia. Jak wskazano we wniosku w lokalu tym Wnioskodawca był zameldowany przez okres ponad 8 lat, tj. od dnia 19 lipca 1983 r. do dnia 6 lutego 1992 r.

Posiłkując się opracowaniami prawnymi w tym decyzjami Izby Skarbowej w Warszawie, które zostały wydane w analogicznych sprawach, Wnioskodawca stwierdza, iż warunkiem skorzystania ze zwolnienia podatkowego w przypadku zbycia lokalu bądź jego określonej części jest legitymowanie się faktem zameldowania w tym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą jego zbycia (ulga meldunkowa). Przepisy nie wskazują momentu, od którego należy liczyć 12 miesięczny okres zameldowania. Z ulgi meldunkowej mogą więc również korzystać podatnicy, którzy byli zameldowani w zbywanej nieruchomości przed jej nabyciem jako własności. Do okresu tego należy również wliczyć okres zameldowania podatnika przed datą 1 stycznia 2007 r./data wprowadzenia ulgi meldunkowej nie ma żadnego znaczenia/. Bezwzględnie liczy się natomiast okres zameldowania powyżej 12 miesięcy na pobyt stały i podatnik mógł być w przedmiotowym lokalu mieszkalnym zameldowany w przeszłości np. w latach 70, 80 i 90 ubiegłego wieku czy nawet w czasach bardziej odległych czyli w okresie nie poprzedzającym bezpośrednio zbycia nieruchomości - lokalu. Tak więc uprawnionym do ulgi meldunkowej, zdaniem Wnioskodawcy, jest podatnik, który był zameldowany przez okres roku, w przypadku Wnioskodawcy ponad ośmiu lat, nawet jeżeli właścicielem nieruchomości - lokalu pozostawał przez okres krótszy niż wymagane ustawowe 12 miesięcy co wskazywały w swoich orzeczeniach Sądy Administracyjne. Stanowisko Ministra Finansów określone interpretacją Nr DD2/033/0557/SKT/07/1682 z dnia 20 lutego 2008 r. potwierdza wyżej wskazany przez Wnioskodawcę stan prawny.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe stanowisko w praktyce oznacza możliwość zbycia nieruchomości nawet następnego dnia po jej nabyciu. Co przy spełnieniu warunków wcześniejszego zameldowania przez okres co najmniej jednego roku przed datą zbycia uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi meldunkowej i uniknięcia tym samym zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Pismem z dnia 2 października 2008 r. Nr IPPB2/436-371/08-2/MZ tut. Organ ponownie wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie tego wniosku poprzez wskazanie czy interpretacja przepisów prawa podatkowego ma być udzielona w zakresie podatku od spadków i darowizn (poproszono również o właściwe sprecyzowanie pytania, przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego oraz uzupełnienie stanu faktycznego).

Pismem z dnia 12 października 2008 r. (data wpływu 14 października 2008 r.) Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek stwierdzając, iż nie oczekuje odpowiedzi w zakresie podatku od spadków i darowizn choć w genezie całość sprawy wywodziła się właśnie z tego źródła i Wnioskodawca nie wyklucza zakreślenia we wniosku ORD-IN takiej właśnie problematyki.

Wnioskodawca oczekuje odpowiedzi na pytania przedstawione we wniosku ORD-IN w zakresie tzw. ulgi meldunkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy poprzez zameldowanie w ww. lokalu na pobyt stały w okresie od dnia 19 lipca 1983 r. do 6 lutego 1992 r. przysługuje ulga meldunkowa i czy w przypadku odpłatnego zbycia lokalu Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku uiszczenia 19% podatku dochodowego z tytułu zbycia #189; części prawa do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Zdaniem Wnioskodawcy

Wnioskodawca uważa, iż przy obecnym stanie prawnym i faktycznym ulga meldunkowa przysługuje i nie powstaje w stosunku do jego osoby zobowiązanie podatkowe przy przyszłym zbyciu części lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku po zmarłej matce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

* nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

* spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

* prawa wieczystego użytkowania gruntów,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r..

W myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Zgodnie z treścią art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem do spadków i darowizn.

Treść art. 22 ust. 6e ww. ustawy stanowi, iż wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Jednakże w świetle art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościo

* jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zgodnie z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Nadmienić należy, iż w dniu 9 kwietnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz. U. Nr 59, poz. 361). Na podstawie tego rozporządzenia podatnicy, którzy uzyskali w 2008 r. przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych mają prawo do składania w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 r. oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowe zasady opodatkowania regulują wyłącznie opodatkowanie przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r.

Określony w ustawie dwunastomiesięczny okres zameldowania odnosi się do daty zbycia nieruchomości. Żaden przepis prawa nie uzależnia też obowiązku zameldowania od posiadania tytułu własności do lokalu. Nie jest więc konieczne, by Wnioskodawca był właścicielem lokalu mieszkalnego przez cały ww. wymagany okres zameldowania. Istotny jest tylko sam fakt zameldowania na pobyt stały w danym lokalu, natomiast istniejące stosunki własnościowe przypadające na okres ww. 12 miesięcy pozostają bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia.

Wymóg złożenia w terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia jest obok zameldowania na pobyt stały w sprzedanym lokalu przez okres 12 miesięcy przed datą zbycia, warunkiem koniecznym do zastosowania omawianego zwolnienia. Warunek ten wynika wprost z art. 21 ust. 21, dotyczącego zwolnień przedmiotowych, przez co stał się on nieodłącznym elementem regulacji dotyczącej możliwości skorzystania ze zwolnienia przychodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Należy zaznaczyć, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy objęty jest wyłącznie przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Przedmiotowe zwolnienie nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntów, zarówno tych, które stanowią odrębny przedmiot własności (prawo wieczystego użytkowania gruntu), jak i gruntów trwale związanych z budynkami, stanowiących część składową nieruchomości. Oznacza to, że przychód ze sprzedaży gruntu lub udziału w gruncie związanego z lokalem podlega opodatkowaniu na zasadach wymienionych powyżej.

Z analizy zdarzenia przyszłego, opisanego we wniosku wynika, że w 2007 r. Wnioskodawca wraz z siostrą odziedziczył po zmarłej matce spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Obecnie spadkobiercy zamierzają dokonać sprzedaży tegoż mieszkania. W mieszkaniu tym Wnioskodawca był zameldowany na pobyt stały od 19 lipca 1983 r. do 6 lutego 1992 r., więc przez około 8 lat i pół roku. Oznacza to, że spełniony został warunek zameldowania w zbywanym lokalu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie korzystał ze zwolnienia, o ile Wnioskodawca złoży we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia w terminie wskazanym powyżej.

Końcowo należy dodać, iż dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl