IPPB2/415-1041/14-4/MG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 marca 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-1041/14-4/MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 lutego 2015 r. (data nadania 18 lutego 2015 r., data wpływu 20 lutego 2015 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 9 lutego 2015 r. Nr IPPB2/415-1041/14-2/MG (data nadania 9 lutego 2015 r., data doręczenia 11 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce mającej siedzibę w Luksemburgu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce mającej siedzibę w Luksemburgu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Wnioskodawca). Wnioskodawca zajmuje stanowisko kierownicze w spółce D. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) wchodzącej w skład grupy kapitałowej (dalej: Grupa) na czele której stoi spółka kapitałowa z siedzibą w Luksemburgu (dalej: Spółka macierzysta).

Spółka macierzysta jest organizatorem motywacyjnego programu opcyjnego (dalej: Program) adresowanego do osób piastujących najwyższe stanowiska w spółkach wchodzących w skład Grupy, w szczególności do kadry menedżerskiej, której to działania mają bezpośredni wpływ na wyniki spółek wchodzących w skład Grupy. Program polegać będzie na przyznaniu uczestnikom opcji menedżerskich (dalej: Opcje).

Program ma na celu dodatkowe motywowanie jego uczestników do większego zaangażowania w pełnione obowiązki, co przyczyni się do osiągnięcia przez Spółkę oraz całą Grupę określonych wyników finansowych. W swoich założeniach program ma zapewnić utrzymanie dynamicznego rozwoju Spółki oraz Grupy, a także powiązanie interesów uczestników programu z interesem Spółki i Grupy.

Przedmiotowe opcje zostaną przyznane Wnioskodawcy na podstawie umowy podpisanej przez Wnioskodawcę ze Spółką macierzystą (dalej: Umowa). Opcje będą uprawniały Wnioskodawcę do zakupu określonej liczby udziałów spółki société #224; responsabilité limitée mającej siedzibę w Luksemburgu (dalej: Spółka Lux), która wchodzi w skład Grupy.

Cena zakupu udziałów w Spółce Lux przez Wnioskodawcę będzie ustalona na podstawie kalkulacji określonych w Umowie. Zawarta w Umowie metodologia ustalania ceny zakupu udziałów w wyniku realizacji nabytych Opcji ma na celu motywowanie Wnioskodawcy do wykonywania powierzonych mu obowiązków z należytą starannością, tak aby doprowadzić do wzrostu wartości spółek z Grupy.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że Opcje przyznane Wnioskodawcy są niezbywalne. Realizacja Opcji będzie mogła nastąpić dopiero w sytuacji spełniania warunków przewidzianych w Umowie.

Wnioskodawca planuje zbyć udziały nabyte w drodze realizacji Opcji niezwłocznie po ich otrzymaniu. Zgodnie z Umową, zaplata ceny za udziały nabyte w drodze realizacji Opcji będzie odroczona i płatna już po nabyciu własności udziałów. Tym samym, może dojść do sytuacji, w której zapłata ceny za nabyte udziały nastąpi po otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu ich zbycia lub w tym samym czasie.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 9 lutego 2015 r. Nr IPPB2/415-1041/14-2/MG, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wyjaśnienie:

* czy na wartość sprzedawanych przez Wnioskodawcę udziałów w spółce mającej siedzibę w Luksemburgu składa się bezpośrednio lub pośrednio majątek nieruchomy położony w Luksemburgu.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 20 lutego 2015 r.), w którym wyjaśnił, że na wartość sprzedawanych przez Wnioskodawcę udziałów w spółce mającej siedzibę w Luksemburgu nie składa się bezpośrednio ani pośrednio majątek nieruchomy położony w Luksemburgu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce Lux nabytych w drodze realizacji Opcji spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który powinien być zakwalifikowany jako przychód z tytułu kapitałów pieniężnych, a Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wydatkom poniesionym na nabycie udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie sprzedaży udziałów objętych w wyniku realizacji Opcji, po jego stronie powstanie przychód z tytułu kapitałów pieniężnych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej wydatkom poniesionym na nabycie udziałów.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Jednocześnie, stosownie do art. 4a ustawy o PIT powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c).

W myśl zaś art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także przychody z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie natomiast z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Przy czym, w myśl art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 30b ust. 1 ustawy o PIT stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Zgodnie zaś z art. 13 ust. 5 Konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527 z późn. zm.), zyski z tytułu przeniesienia własności jakiegokolwiek innego majątku, niż wymieniony w ustępach 1, 2, 3 i 4 podlegają opodatkowaniu wyłącznie w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

W ocenie Wnioskodawcy do takich składników majątku należy zaliczyć udziały w spółkach kapitałowych. Tym samym zbycie udziałów Spółki Lux będzie podlegało opodatkowaniu jedynie w Polsce.

Stosownie zatem do art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, dochód uzyskany z tytułu sprzedaży udziałów Spółki Lux, objętych w wyniku realizacji Opcji, powinien być opodatkowany 19% stawką podatku dochodowego. Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że analizowany wyżej przepis wskazuje również, w jaki sposób należy ustalić wysokość dochodu Wnioskodawcy uzyskanego z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce Lux.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 4 dochodem z tytułu odpłatnego zbycia udziałów jest różnica miedzy sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38.

W przedmiotowym stanie faktycznym, zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, gdyż Wnioskodawca nabędzie udziały w Spółce Lux w wyniku realizacji Opcji a nie w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego do którego to przypadku odnoszą się regulacje zawarte w art. 22 ust. 1f ustawy o PIT.

W świetle art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że z chwilą sprzedaży udziałów, wydatki poniesione na ich nabycie będą stanowiły koszt uzyskania przychodów. Zatem wydatki poniesione na nabycie udziałów Spółki Lux nabytych w drodze realizacji Opcji, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia wspomnianych udziałów.

Jak wskazano w treści wniosku. Wnioskodawca nabędzie udziały Spółki Lux po cenie realizacji Opcji ustalanej na podstawie kalkulacji wskazanych w Umowie. W konsekwencji, wydatki poniesione na nabycie udziałów w związku z realizacją Opcji, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce Lux.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że fakt iż zgodnie z Umową zapłata ceny za udziały nabyte w drodze realizacji Opcji będzie odroczona i płatna już po nabyciu własności udziałów (może dojść do sytuacji, w której zapłata ceny za nabyte udziały nastąpi po otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu ich zbycia) nie ma wpływu na możliwość rozpoznania tych wydatków jako kosztów uzyskania przychodu. Art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT wskazuje bowiem jako koszty uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów i nie uzależnia możliwości ich rozpoznania od momentu ich poniesienia.

Mając na uwadze powyższe, w momencie odpłatnego zbycia udziałów Spółki Lux nabytych przez Wnioskodawcę w wyniku realizacji Opcji otrzymanych w ramach Programu, po jego stronie powstanie przychód z kapitałów pieniężnych stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT. Jednocześnie, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce Lux wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów w wyniku realizacji Opcji.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że prezentowane stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego. Przykładowo:

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2014 r. (nr IPPB2/415 -879/13-3/AS);

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2013 r. (nr IPPB2/415-656/13-3/EL);

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 listopada 2013 r. (nr IPPB2/415-654/13-3/EL).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl