IPPB2/415-1020/10-3/MK1 - Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 lutego 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-1020/10-3/MK1 Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2010 r., (data wpływu 15 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni w dniu 11 września 2006 r. nabyła #189; udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w W. Przedmiotowy udział we współwłasności wskazanego lokalu mieszkalnego został zbyty przez Wnioskodawczynię w dniu 21 czerwca 2010 r. Wnioskodawczyni w terminie ustawowym, tj. w dniu 2 lipca 2010 r. powiadomiła Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeznaczeniu uzyskanych środków ze sprzedaży udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe. Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć kwotę uzyskaną ze sprzedaży udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego nabytego w 2006 r. na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup innego mieszkania oraz na remont zakupionego mieszkania. W dniu 18 listopada 2010 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkalnego wpłacając zadatek w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego. Z przeznaczeniem pieniędzy na remont przedmiotowego lokalu Wnioskodawczyni nie zamierza czekać do czasu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nowego mieszkania, które nastąpi zgodnie z zawartą umową przedwstępną do końca stycznia 2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy daty wystawienia faktur vat na materiały budowlane niezbędne do remontu i wykończenia nabytego mieszkania mogą być wcześniejsze, od daty zawarcia umowy o przeniesienie na Wnioskodawczynię prawa własności nowego mieszkania, tak aby Wnioskodawczyni mogła skorzystać ze zwolnienia od obowiązku uiszczenia podatku z tytułu sprzedaży swojego udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego zakupionego w 2006 r., przed upływem 5 lat od daty jego nabycia.

2.

Czy środki pieniężne wydatkowane z kwoty uzyskanej ze sprzedaży w 2010 r. udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego zakupionego w 2006 r., przeznaczone w ciągu 2 lat na spłatę kredytu zaciągniętego na nowe mieszkanie, korzystać będą ze zwolnienia od obowiązku uiszczenia podatku z tytułu sprzedaży udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od daty jego nabycia.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

W zakresie pytania nr 1 została wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania Nr 2:

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588), do przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w tej ustawie w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Zdaniem Wnioskodawczyni przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży (w 2010 r.) udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego w części wydatkowanej w okresie 2 lat od daty tej sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nowego lokalu mieszkalnego będzie korzystał ze zwolnienia z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, jeżeli kredyt na nowe mieszkanie, o którym wyżej mowa udzielony będzie przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową mające siedzibę na terytorium RP. Tym samym na drugie pytanie zdaniem Wnioskodawczyni należy odpowiedzieć pozytywnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Zatem w świetle powołanych powyżej przepisów prawa należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie będą miały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Stosownie do art. 28 ust. 2 ww. ustawy - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. - podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zgodnie z ust. 2a ww. artykułu zasada ta nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ww. ustawy - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. - wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

a.

w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

* na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e.

w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Stosownie do art. 21 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy ust. 1 pkt 32 i 32a nie mają zastosowania, jeżeli:

1.

budowa i sprzedaż budynków i lokali oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

2.

przychód ze sprzedaży lub zamiany jest wydatkowany na:

a.

nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

b.

budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne,

3.

przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.

Przepis ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b (art. 21 ust. 2a ww. ustawy).

Jak wynika z art. 21 ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 32 lit. a) rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takim prawie.

Z analizy przytoczonego wyżej przepisu wynika, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego jest wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e). Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania kwot przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, ma bowiem charakter wystarczający (enumeratywny).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni w dniu 11 września 2006 r. nabyła #189; udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego. Przedmiotowy udział we współwłasności wskazanego lokalu mieszkalnego został zbyty przez Wnioskodawczynię w dniu 21 czerwca 2010 r. Wnioskodawczyni w terminie ustawowym powiadomiła Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeznaczeniu uzyskanych środków ze sprzedaży udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe. Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć kwotę uzyskaną ze sprzedaży udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego nabytego w 2006 r. na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup innego mieszkania. W dniu 18 listopada 2010 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę przedwstępną zakupu lokalu mieszkalnego. Zawarcie umowy przeniesienia prawa własności nowego mieszkania, nastąpi zgodnie z zawartą umową przedwstępną do końca stycznia 2011 r.

Z przytoczonego powyżej przepisu wynika, iż podstawową okolicznością decydującą o prawie do zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu (pożyczki) jest cel zaciągnięcia tego kredytu (pożyczki). Kredyt musi być zaciągnięty na cele mieszkaniowe, co z kolei powinno wynikać z treści umowy kredytowej. Spłata kredytu stanowi bowiem etap realizacji tego celu mieszkaniowego.

Skutek prawny w postaci zwolnienia od podatku dochodowego uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości przychodu jest związany z terminem wydatkowania tych środków na cel wskazany w ustawie. Momentem wydatkowania przez podatnika kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości jest moment spłaty kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe.

Tym samym Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wydatkowania, w przewidzianym ustawą terminie, przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na spłatę kredytu zaciągniętego na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy.

Uznać zatem należy, iż wydatek poniesiony na spłatę kredytu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. będzie korzystał ze zwolnienia z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego pod warunkiem, że wydatku tego nie odliczano w ramach tzw. "ulgi odsetkowej".

Reasumując, przychód uzyskany ze sprzedaży udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego zakupionego w 2006 r. w części wydatkowanej w terminie 2 lat od sprzedaży na spłatę kredytu, zaciągniętego na zakup nowego mieszkania w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - korzystać będzie ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli odsetek od tego kredytu Wnioskodawczyni nie odliczała bądź nie odlicza w ramach tzw. ulgi odsetkowej na podstawie art. 26b ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl