Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 października 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/4511-995/15-2/DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki osobowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki osobowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będzie udziałowcem w spółce z o.o. (dalej: "Spółka"). Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości zostanie dokonane przekształcenia Spółki w spółkę komandytową lub spółkę jawną (dalej: "Spółka Osobowa"). Kolejnym krokiem może być likwidacji Spółki Osobowej (w tym możliwe będzie rozwiązanie Spółki Osobowej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego).

Wskutek likwidacji Spółki Osobowej, Wnioskodawca może otrzymać m.in. składniki majątku o charakterze niepieniężnym (np. udziały w innych spółkach handlowych).

Na moment likwidacji, na majątek Spółki Osobowej nie będzie się składać majątek, który został wcześniej rozpoznany jako dochód podatkowy przez Spółkę lub Spółkę Osobową i nie został opodatkowany przez Spółkę lub wspólników Spółki komandytowej (proporcjonalnie do udziału w zyskach).

Inaczej mówiąc:

#9633; do momentu przekształcenia Spółki w Spółkę Osobową, wszystkie dochody (ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), będą opodatkowane przez Spółkę podatkiem dochodowym od osób prawnych;

#9633; do momentu likwidacji Spółki Osobowej, wszystkie jej dochody (ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Łj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm. - dalej: "ustawa o PIT"), będą opodatkowane przez jej wspólników proporcjonalnie do udziału w zyskach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymane w wyniku likwidacji Spółki Osobowej (np. spółki jawnej lub komandytowej) inne niż środki pieniężne składniki majątku (np. udziały/akcje), stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy, składniki majątku otrzymane w wyniku likwidacji Spółki Osobowej nie będą generować dla niego przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "ustawa o PIT").

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Z kolei stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Zgodnie jednak z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.), do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W konsekwencji, w przypadku gdy w wyniku rozwiązania Spółki Osobowej Wnioskodawca otrzyma składniki majątku spółki, w momencie rozwiązania spółki nie powstaje u niego przychód podatkowy. Z powołanego art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.) wynika jednoznacznie, że przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki, z zastrzeżeniem warunków określonych w tym przepisie.

Powyższe znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach podatkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 19 lutego 2015 r. sygn. 1BPBI/1/4511-179/15/JS uznał, że jednocześnie zauważyć należy, że regulacje wynikające z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie odnoszą się wyłącznie do sytuacji, wktórej dochodzi do zakończenia bytu prawnego spółki niebędącej Osobą prawną na skutek przeprowadzenia formalnego postępowania likwidacyjnego. Pod pojęciem "likwidacji" użytym w tym przepisie należy rozumieć każdy, dopuszczalny i zgodny z przepisami prawa sposób ustania bytu prawnego takiej spółki, w wyniku którego dochodzi m.in. do podziału pomiędzy wspólników majątku spółki (bądź też majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej). Jeżeli zatem przepisy regulujące ustrój (tworzenie, funkcjonowanie i rozwiązywanie) danego typu spółki przewidują możliwość jej rozwiązania bez przeprowadzania formalnego procesu likwidacji, np. na skutek Jednomyślnej decyzji wszystkich wspólników, to skutki podatkowe takiego rozwiązania spółki także należy oceniać w oparciu o treść cyt. wyżej art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in, że Wnioskodawca zamierza nabyć udziały w spółce z o.o. Po nabyciu udziałów zamierza dokonać podwyższenia jej kapitału zakładowego w drodze wniesienia udziałów innej spółki kapitałowej. W następnym kroku Spółka planuje zbyć w celu umorzenia udziały Spółki 2. W zamian za umorzone udziały Spółki 2, Spółka może otrzymać wynagrodzenie w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej. Następnie Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia spółki w spółkę komandytową, a następnie zamierza dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki komandytowej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). Wskutek likwidacji Spółki komandytowej, Wnioskodawca może otrzymać m.in. składniki majątku o charakterze niepieniężnym (np. udziały, akcje spółek kapitałowych).

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że (co do zasady) otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki komandytowej ww. niepieniężnych składników majątku nie spowoduje u niego powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile źródłem pochodzenia tych składników nie będą dochody, które w toku działalności prowadzonej przez spółkę komandytową nie zostały opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych".

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 28 października 2014 r. IBPBI/1/415-1295/14/SK wskazał, że "otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej niepieniężnych składników majątku nie spowoduje u niego powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile źródłem pochodzenia tych składników nie będą dochody, które w toku działalności prowadzonej przez spółkę jawną nie zostały opodatkowane podatkiem dochodowym od fizycznych".

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 30 czerwca 2011 r. sygn. IBPBI/1/415-366/11/AB,

Podkreślić należy, że Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 9 czerwca 2011 r. sygn. ILPB1/415-343/11-3/IM wskazał, że "W przypadku gdy w wyniku likwidacji spółki jawnej, Wnioskodawca otrzyma określone składniki majątku, w chwili wystąpienia ze spółki, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten, powstanie dopiero w momencie, ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku wystąpienia ze spółki składników majątku z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, mając na uwadze przedstawione. informacje oraz powołane przepisy prawa, w razie otrzymania środków pieniężnych w toku likwidacji spółki jawnej w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku Wnioskodawca nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli natomiast Wnioskodawca w toku likwidacji spółki jawnej otrzyma inne składniki majątku nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na dzień otrzymania, natomiast w momencie, ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji spółki składników majątku, osiągnie przychód z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 czerwca 2014 r. IPPB1/415-442/14-2/EC podkreślił, że "Wnioskodawca planuje zostać wspólnikiem spółki Osobowej (Spółka jawna). Spółka ta powstanie z przekształcenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności gospodarczej spółki jawnej będzie obrót papierami wartościowymi. Spółka jawna może zostać zlikwidowana lub rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji (art 58 k.s.h.). Wnioskodawca z tytułu likwidacji spółki, otrzyma ze spółki składniki majątku inne niż środki pieniężne (w tym akcje spółek akcyjnych).

W konsekwencji należy stwierdzić, źe z uwagi na to, że przedmiotem działalności rozwiązywanej Spółki Osobowej będzie obrót papierami wartościowymi, to otrzymanie przez Wnioskodawcę składników majątku w postaci akcji spółek akcyjnych w wyniku rozwiązania tej Spółki nie spowoduje powstania przychodu podatkowego, stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 17 i ust. 3 pkt 12 powoływanej ustawy. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone regulacje prawne, należy wskazać, że w przypadku, gdy w wyniku zakończenia działalności Spółki Osobowej poprzez jej likwidację/rozwiązanie Wnioskodawca otrzyma wskazane w treści wniosku składniki majątku, w momencie likwidacji/rozwiązania Spółki Osobowej nie powstanie u Niego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych". Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z dnia 13 maja 2014 r. Znak: IPPB1/415-245/14-2/MT.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, na moment rozwiązania Spółki Osobowej, nie powstanie przychód podatkowy z tytułu otrzymania innych niż środki pieniężne składników majątku Spółki np. udziałów/akcji w innych spółkach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstapiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl