IPPB1/4511-880/15-2/AM - PIT w zakresie opodatkowania odszkodowania otrzymanego z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowej na realizacje inwestycji drogowej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 września 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/4511-880/15-2/AM PIT w zakresie opodatkowania odszkodowania otrzymanego z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowej na realizacje inwestycji drogowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania otrzymanego z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowej na realizacje inwestycji drogowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania za otrzymanego z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowej na realizacje inwestycji drogowej

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej: Spółka Jawna. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

Spółka w roku 2003 r. nabyła na własność w drodze kupna, na podstawie umowy, potwierdzonej aktem notarialnym, nieruchomość (grunt oraz budynki). Nieruchomość w całości przeznaczona jest na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Część działki stanowiącej własność Spółki została decyzją Prezydenta Miasta z dnia 10 marca 2014 r. wydzielona i przejęta na rzecz Gminy Miasta w celu realizacji inwestycji drogowej, dla drogi gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Z 2013 r., Nr 113, poz. 687). Stosownie do art. 12 ust. 5 tej ustawy, do ustalenia i wypłaty odszkodowania, zastosowano odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami.

W dniu 18 maja 2015 r. na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta z dnia 14 kwietnia 2015 r. Spółka otrzymała odszkodowanie w łącznej kwocie 81.295,00 zł za nieruchomość gruntową, przeznaczoną pod drogę gminną, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na kwotę odszkodowania składała się wartość rynkowa gruntu, wartość odtworzeniowa obiektu budowlanego: ogrodzenia, oświetlenia, odwodnienia, wartość komory wodomierza i wartość nasadzeń.

Wnioskodawca, ustalając wysokość zaliczki na podatek dochodowy za maj 2015 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ujął w przychodach wysokość odszkodowania, po pomniejszeniu o kwotę należnego podatku VAT w stawce 23%, zgodnie z Art. 19 ust. 5 pkt 1 ppkt b) ustawy o VAT, w części przypadającej na swój udział w przychodach Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wnioskodawca postąpił prawidłowo zaliczając do przychodów podatkowych przychód z tytułu otrzymanego odszkodowania za nieruchomość gruntową przeznaczoną pod drogę gminną.

Zdaniem Wnioskodawcy

Podatnik uznał, otrzymane odszkodowanie za nieruchomość gruntową za przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie następujących przepisów:

* art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

* art. 14 ust. 2 pkt 12 ww ustawy, zgodnie z którym przychodem z działalności gospodarczej są również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

* przedmiot opodatkowania nie jest wyszczególniony w art. 14 ust. 3 ww ustawy, wyszczególniającym listę pożytków, które nie są zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej.

Wątpliwości podatnika, czy postąpił prawidłowo odprowadzając podatek, nasunął art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że wolne od podatku są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Z uwagi na to, że przychód z tytułu odszkodowania był wypłacony Spółce stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, nabycie nieruchomości nie nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania uwłaszczeniowego lub jej odpłatnym zbyciem, a cena nabycia nieruchomości nie była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia, podatnik spełnia warunki do zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 29 zwalniającego od podatku dochodowego przychód z odszkodowania. Czy jednak przepis ten ma zastosowanie, jeżeli nieruchomość była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej podatnika.

Prawo do zastosowania zwolnienia przedmiotowego w przypadku wykorzystywania nieruchomości, za którą otrzymano, na podstawie odpowiednich przepisów, odszkodowania do celów prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzają niektóre interpretacje indywidualne:

* Interpretacja indywidualna z dnia 23 marca 2015 r., sygn. IBPBI/1/415-1562/14/14/ESZ, Dyrektor izby Skarbowej w Katowicach

* Interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2013 r., sygn. IBPBI/1/415-1589/12/AB, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Stąd wątpliwości podatnika, czy postąpił prawidłowo odprowadzając podatek dochodowy od kwoty odszkodowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści tego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Zasady ustalania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zostały określone w art. 14 tej ustawy, który w ust. 1 stanowi, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. (...).

Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego, tj. co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia. Ustawodawca nie wymaga, aby przychodem były tylko wymienione w art. 14 ust. 1 ww. ustawy pożytki, które są wprost wynikiem realizacji celu działalności gospodarczej osoby fizycznej. Co do zasady, wszelkie wpłaty pieniężne, mogą być uznane za przychód należny, zwłaszcza że listę pożytków, które nie mogą być zaliczone do przychodów uzyskiwanych z tytułu ww. działalności, stanowiącą katalog zamknięty, zawarto w art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, każde przysporzenie majątkowe, uzyskane w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowi przychód z tej działalności, o ile ustawa nie wyłącza go z tej kategorii. Zatem także odszkodowania, jeżeli mają związek z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowią podlegający opodatkowaniu przychód z tej działalności, o ile ustawa wprost nie wyłącza ich z kategorii przychodów.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie odszkodowania podlegają opodatkowaniu. Niektóre z nich, wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ust. 1 ww. ustawy, korzystają ze zwolnienia od podatku. Jednakże należy podkreślić, że korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej preferencji.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Z pierwszego zdania zacytowanego przepisu wynika, że podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z tego zwolnienia jest, aby uzyskany przychód z tytułu odszkodowania lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości był wypłacany stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Natomiast w zdaniu drugim analizowanego przepisu zawarte zostały warunki dodatkowe, według których zwolnienie to nie przysługuje, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

* nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub jej odpłatnym zbyciem,

* cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), do ustalenia wysokości i wypłacania odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ww. ustawa wymieniona jest w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) jako ustawa w zakresie dotyczącym gospodarki nieruchomościami. Na mocy przytoczonego uprzednio art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniony od opodatkowania został m.in. przychód z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Zaznaczyć należy, że zwolnienie nie będzie przysługiwać, gdy warunki dotyczące okresu sprzedaży oraz ceny nabycia - będą spełnione łącznie. W przypadku gdy spełniony będzie tylko jeden z nich (albo żaden z nich), wówczas zwolnienie będzie podatnikowi przysługiwać.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, wypłacono stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Ponadto od nabycia własności tej nieruchomości do dnia wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego upłynęło więcej niż 2 lata.

Oznacza to, że spełnione zostały przesłanki do zastosowania zwolnienia, zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem odszkodowanie, o którym mowa we wniosku może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie tego przepisu.

Jednocześnie, wskazać należy, że w omawianym przypadku nie jest istotne, że wypłacone odszkodowanie dotyczy składników związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Gdyby bowiem zamiarem ustawodawcy było nieobjęcie przedmiotowym zwolnieniem przychodu uzyskanego z tytułu odszkodowania związanego ze składnikami majątku wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, zastrzeżenie takie wynikałoby wprost z przedmiotowego przepisu. Z uwagi na to, że przedmiotowa regulacja na takie wyłączenie z objęcia zwolnieniem - nie wskazuje, uznać należy, że objęte zwolnieniem są przychody uzyskane w związku z otrzymaniem przedmiotowego odszkodowania niezależnie, czy dotyczą składników majątku prywatnego, czy też składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Reasumując, mając na uwadze okoliczności przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, wypłacone stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami - korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 1 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy stwierdzające, że otrzymane odszkodowanie za nieruchomość gruntową przeznaczoną pod drogę gminną zostało uznane za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl