IPPB1/4511-731/15-2/DK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 sierpnia 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/4511-731/15-2/DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, klub sportowy/klub piłkarski (dalej jako: "Klub") współpracuje z trenerami. Aktualnie Klub rozważa możliwość nawiązywania współpracy z trenerami na podstawie umów o współpracę w ramach prowadzonej przez trenerów pozarolniczej działalności gospodarczej (dalej jako: "Trenerzy"). Co do zasady Trenerzy są osobami zajmującymi się przygotowaniem fizycznym i psychicznym swoich podopiecznych (najczęściej grupy) w danej dziedzinie np. sportu. Zadaniem trenerów jest wyszkolenie, umotywowanie i przygotowanie osób, z (nad) którymi pracują (czynności trenerskie). Celem czynności trenerskich jest przekazanie wiedzy i trenowanie odpowiednich umiejętności i zachowań indywidualnych i zespołowych.

W ramach łączącej Wnioskodawcę z Trenerami współpracy, Trenerzy zobowiązani byliby do świadczenia usług polegających m.in. na:

a.

bezpośrednim udziale w procesie szkoleniowym zespołu i prowadzeniu go w rozgrywkach sportowych,

b.

opracowywaniu planów pracy z zespołem,

c.

opracowywaniu planów integracji członków zespołu,

d.

przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń dla zespołu według koncepcji Trenera,

e.

wdrożeniu i nadzorze nad realizacją koncepcji gry i rozwoju zespołu,

f.

kierowaniu pracą sztabu szkoleniowego i medycznego Klubu,

g.

współpracy z Zarządem Klubu oraz innymi osobami wskazanymi przez Klub w zakresie szkolenia drużyn młodzieżowych,

h.

podejmowaniu decyzji w zakresie składu osobowego zespołu na każdy mecz rozgrywany pizez zespół.

Usługi, o których mowa powyżej, Trenerzy będą wykonywać w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a uzyskane w ten sposób przychody traktować jako przychody ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza. Co do zasady, umowy zawierane z Trenerami będą zawierać postanowienia dotyczące odpowiedzialności Trenera wobec osób trzecich za wykonywanie i rezultat czynności objętych przedmiotem umowy.

Z umów łączących Wnioskodawcę z Trenerami lub z uzyskanych od Trenerów oświadczeń wynikać będzie, że wykonywane przez Trenerów usługi, za które Wnioskodawca wypłacać będzie Trenerom określone wynagrodzenie, wchodzą w zakres prowadzonej przez Trenera działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

Trenerzy będą zarejestrowanymi (czynnymi) podatnikami podatku od towarów i usług (w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług) i Trenerzy będą wystawiać Klubowi faktury VAT z tytułu należnego im wynagrodzenia za usługi świadczone na podstawie umowy zawartej z Klubem.

Czynności wykonywane przez Trenerów będą w określonym zakresie konsultowane i uzgadniane z Klubem, niemniej nie będą podlegały kierownictwu Klubu i to Trener będzie decydował o miejscu i czasie ich wykonywania. Trenerzy będą świadczyć usługi określone w umowie w oparciu o własną wizję działalności trenerskiej z wykorzystaniem swojej wiedzy i zdobytych doświadczeń w tej dziedzinie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego zasadnym jest uznanie, że Trenerzy na podstawie opisanych umów o współpracę i na wskazanych warunkach będą uzyskiwać przychody w ramach działalności gospodarczej w świetle art. 5a pkt 6 i art. 5b ustawy PIT i w konsekwencji czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego Trenerom na podstawie umowy oraz wystawianych przez Trenerów faktur VAT dokumentujących wykonanie opisanych powyżej usług na Klubie nie będą spoczywać obowiązki płatnika, tj. Klub nie będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a w konsekwencji tego to Trenerzy będą zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy we własnym zakresie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Artykuł 10 ust. 1 ustawy PIT zawiera katalog źródeł przychodów. Źródłem przychodów jest m.in.:

* działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT),

* pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT),

W świetle art. 5a pkt 6 ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9;

Uzupełnieniem definicji działalności gospodarczej są przesłanki negatywne (wskazane w art. 5b ustawy PIT), których łączne spełnienie wyklucza możliwość zaliczenia przychodów z działalności podatnika do źródła przychodów - działalność gospodarcza. Za działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

* odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

* są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

* wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością (art. 5b ust. 1 ustawy PIT).

Z kolei zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na postawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy PIT, osobom określonym w art. 3 ust. 1 tej ustawy, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskana przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.

Płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (art. 42 ust. 1 ustawy PIT).

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy PIT, płatnik ma (w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zaliczkę pobrano) obowiązek przekazania pobranej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu na odpowiednim formularzu (art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT). Jednocześnie jak wynika z art. 41 ust. 2 ustawy PIT płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania samodzielnie wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego jak i przytoczone przepisy ustawy PIT, w ocenie Wnioskodawcy, dochód osiągany przez Trenerów z tytułu umowy łączącej Trenera z Klubem będzie stanowić dla Trenera dochód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT), w konsekwencji czego Trenerzy zobowiązani będą opodatkować ten dochód we własnym zakresie i samodzielnie odprowadzić z tego tytułu ewentualne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Za takim stanowiskiem przemawia m.in. fakt, że Trenerzy będą wykonywać czynności określone w umowie z Klubem w ramach działalności spełniającej przesłanki określone w art. 5a pkt 6 ustawy PIT i jednocześnie nie będą spełnione negatywne przesłanki określone w art. 5b ustawy PIT, których łączne spełnienie prowadziłoby do uznania, że wykonywane czynności nie mogą być uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą. W szczególności, jak zostało wskazane, co do zasady, umowy zawierane z Trenerami będą zawierać postanowienia dotyczące odpowiedzialności Trenera wobec osób trzecich za wykonywanie i rezultat czynności objętych przedmiotem umowy. Trenerzy nie będą wykonywać określonych w umowie czynności pod kierownictwem zlecającego czynności oraz to Trenerzy będą decydować o miejscu i czasie wykonywania czynności.

W rezultacie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego na Wnioskodawcy nie będą spoczywać obowiązki płatnika, tj. w odniesieniu do wynagrodzenia Trenerów wypłacanego na podstawie zawartych umów i wystawionych przez Trenerów faktur VAT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczania, pobrania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Na poparcie swojego stanowiska, Wnioskodawca pragnie wskazać na oficjalne stanowisko Ministra Finansów, w zakresie zbieżnym z przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, zawarte w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. o nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, gdzie Minister Finansów wskazał, że " (...) analiza brzmienia niektórych przepisów ustawy PIT (np. art. 13 pkt 8 i 9 oraz art. 41 ust. 2 ustawy PIT) pozwala na uznanie, że podatnik może, jeżeli uzyskuje przychody w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej, zakwalifikować te przychody do źródła - działalność gospodarcza, nawet w sytuacji gdy wymienione są w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście. (...) Kolejnym argumentem jest brzmienie art. 41 ust. 2 ustawy PIT. Przepis ten stanowi, że płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Z uwagi na powyższą argumentację, nie znajdując uzasadnienia dla odmiennej wykładni tych samych przepisów wobec różnych grup zawodowych, stwierdzam, iż podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl