IPPB1/4511-647/15-5/EC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 sierpnia 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/4511-647/15-5/EC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) oraz piśmie uzupełniającym z dnia 31 lipca 2015 r. (data nadania 31 lipca 2015 r., data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 24 lipca 2015 r. Nr IPPB1/415-647/15-2AM (data nadania 24 lipca 2015 r., data doręczenia 28 lipca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w wyniku likwidacji spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej certyfikatów inwestycyjnych FIZ oraz ich zbycia po upływie 6 lat od dnia otrzymania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie podatkowych otrzymania w wyniku likwidacji spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej certyfikatów inwestycyjnych FIZ oraz ich zbycia po upływie 6 lat od dnia otrzymania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która ma miejsce zamieszkania i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Wnioskodawca zamierza przystąpić do spółki komandytowo-akcyjnej, której akcjonariuszami są dwie inne osoby fizyczne, a komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowo-akcyjna (dalej: SKA lub Spółka), której akcjonariuszem będzie Wnioskodawca nie jest obecnie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - spółka została utworzona w 2013 r. i jej drugi rok obrotowy rozpoczął się w 2013 r. i ulegnie zakończeniu we wrześniu 2015 r. (Spółka posiada interpretację podatkową z której wynika jej obecny status podatkowy, jako podmiotu transparentnego podatkowo).

Wnioskodawca jako nowy akcjonariusz SKA obejmie nowe akcje w podwyższonym kapitale SKA w zamian za wkład j niepieniężny w postaci pakietu akcji polskiej spółki akcyjnej (S.A.) - wniesienie akcji do SKA zostanie dokonane z agio - część wartości wnoszonych akcji S.A. zostanie przekazana na kapitał zakładowy Spółki, pozostała część wartości zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Obecnie wszystkie akcje Spółki są akcjami nieuprzywilejowanymi. Również wszystkie nowe akcje Spółki, które Wnioskodawca obejmie w zamian za wkład niepieniężny będą akcjami nieuprzywilejowanymi.

W dalszej kolejności planowane jest wniesienie przez SKA uzyskanych akcji polskiej S.A. do trzech utworzonych przez SKA, odrębnych, zamkniętych funduszy inwestycyjnych aktywów niepublicznych (dalej: FIZ) działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm., dalej jako "ustawa o FIZ"). W zamian za akcje SKA uzyska certyfikaty inwestycyjne FIZ.

Na dalszym etapie planowane jest przekształcenie SKA w inną spółkę osobową (spółkę jawną lub spółkę komandytową - dalej: SpOs). Wskutek przekształcenia Wnioskodawca stanie się wspólnikiem SpOs.

Przekształcenie zostanie dokonane zgodnie z przepisami Działu III, a w szczególności art. 581-584 Kodeksu Spółek Handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, dalej: k.s.h.). Dokonanie przekształcenia miałoby wyłącznie na celu zmianę formy prowadzonej przez Spółkę działalności, ponieważ w wyniku przekształcenia nie zostałaby zmieniona struktura właścicielska - do Spółki nie przystąpią nowi wspólnicy, którzy na moment przekształcenia wnieśliby nowe wkłady do spółki przekształconej. Ponadto, również dotychczasowi wspólnicy w momencie przekształcenia nie będą wnosić do spółki komandytowej/ spółki jawnej, powstałej z przekształcenia SKA, dodatkowych wkładów/składników majątkowych. W związku z przekształceniem udziały w zyskach/stratach poszczególnych wspólników spółki komandytowej/ spółki jawnej pozostaną na takim samym poziomie jak udziały w zyskach/stratach SKA. Jednocześnie, w ujęciu bilansowym wartość kapitałów własnych spółki po przekształceniu będzie odpowiadała wartości kapitałów własnych SKA przed przekształceniem (kapitały te na dzień przekształcenia mogą obejmować kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, zyski z lat ubiegłych). W szczególności, kapitał podstawowy pozostanie bez zmian. Spółka rozważa również przekształcenie z opcją przewidzianą w art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, tj. przekształcenie bez zamykania ksiąg rachunkowych. Analogicznie jak wyżej, w związku z takim przekształceniem struktura i wielkość kapitałów własnych spółki przekształcanej i przekształconej, w tym - kapitału podstawowego, pozostanie bez zmian.

W przyszłości nie jest wykluczone, że wspólnicy SpOs (osoby fizyczne) podejmą decyzję o jej likwidacji lub rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Na dzień likwidacji lub rozwiązania SpOs będzie właścicielem certyfikatów inwestycyjnych FIZ uzyskanych wcześniej przez SKA (przed przekształceniem) w zamian za wniesienie akcji polskiej spółki akcyjnej. W ramach likwidacji/ rozwiązania bez likwidacji spółka ta wyda wspólnikom (w tym Wnioskodawcy), w ramach majątku likwidacyjnego, posiadane certyfikaty inwestycyjne FIZ, stosownie do posiadanego przez nich udziału w zyskach SpOs, określonych w umowie spółki.

Wskutek tego Wnioskodawca otrzyma przypadającą na niego zgodnie z umową spółki część składników majątkowych pozostających w SpOs na dzień jej likwidacji lub rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, obejmujących certyfikaty inwestycyjne FIZ uzyskane uprzednio przez Spółkę w wyniku wniesienia do FIZ akcji spółki akcyjnej.

Następnie, po zakończeniu likwidacji lub rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego certyfikaty inwestycyjne otrzymane w wyniku likwidacji lub rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego SpOs mogą zostać przez Wnioskodawcę (i) zbyte, (ii) wykupione przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzone w wyniku likwidacji FIZ. Przy tym, takie odpłatne zbycie otrzymanych w wyniku likwidacji lub rozwiązania SpOs certyfikatów inwestycyjnych może nastąpić po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja lub rozwiązanie spółki osobowej. Odpłatne zbycie nie nastąpi w ramach wykonywania działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W piśmie uzupełniającym z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 24 lipca 2015 r. Nr IPPB1/415-647/15-2/EC Wnioskodawca wskazał, że:

Spółka jest w trakcie procesu przygotowywania przekształcenia w spółkę osobową. Nie jest możliwe jednoznacznie określenie kiedy dokładnie nastąpi przekształcenie SKA (uzależnione jest to m.in. o KRS i momentu faktycznej rejestracji przekształcenia na który SKA nie ma wpływu). Planowane i zakładane jest, że przekształcenie SKA w spółkę osobową nastąpi już po zakończeniu roku obrotowego SKA, który rozpoczął się w 2013 r. i ulegnie zakończeniu we wrześniu 2015 r., tj. przekształcenie nastąpi w momencie, gdy SKA stanie się już podatnikiem CIT.

1. Na moment przekształcenia SKA w spółkę osobową nie będą występować skumulowane i niewypłacone zyski wypracowane w czasie funkcjonowania Spółki w formie SKA.

2. Spółka osobowa (spółka jawna lub komandytowa) powstała z przekształcenia SKA będzie kontynuowała działalność SKA, tj. będzie prowadziła działalność inwestycyjną. Środki z wkładów wspólników będą przeznaczone na nabywanie aktywów finansowych, obrotowych lub trwałych w celach inwestycyjnych, w tym posiadanie certyfikatów inwestycyjnych. Spółka będzie czerpała korzyści z posiadanych aktywów, tj. z przyrostu wartości tych aktywów, w tym z posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, ewentualnie dywidend i innych uprawnień udziałowych/ akcyjnych w razie nabycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych, różnic w cenie nabycia i sprzedaży innych aktywów, itd.

Wnioskodawca zakłada, że wszystkie środki uzyskane przez Spółkę tytułem wkładu zostaną zainwestowane - majątek obrotowy Spółki zostanie zainwestowany w inne aktywa; aktywa te potencjalnie będą generowały określony wynik rachunkowy i podatkowy (np. w przypadku ich sprzedaży). Nie jest jednak w stanie przewidzieć, czy środki te wygenerują zysk - takie jest jedno z podstawowych ryzyk prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawą rozliczeń w ramach procedury likwidacyjnej jest majątek spółki. Podstawą podziału majątku spółki po pokryciu zobowiązań jest bilans zamknięcia likwidacji spółki. W pierwszej kolejności należy spłacić wspólnikom ich udziały, a gdy po spłacie udziałów pozostaje w spółce niezadysponowany majątek, należy go rozdzielić pomiędzy wszystkich wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku spółki.

W świetle powyższego Wnioskodawca wskazuje, że w ramach prowadzonej działalności SKA i spółki osobowej powstałej z przekształcenia SKA spółka może przeznaczać swój majątek na nabywanie certyfikatów inwestycyjnych oraz czerpać korzyści z posiadania certyfikatów inwestycyjnych celu osiągania potencjalnych korzyści ze wzrostu ich wartości. W związku z tym czerpanie pożytków z posiadanych certyfikatów inwestycyjnych będzie realizacją działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, nawet jeżeli czynności te nie będą stanowić podstawowego elementu prowadzonej działalności spółki. Ewentualne przychody spółki osobowej z tego tytułu, jeżeli dochodzić będzie do realizacji zysków z tytułu posiadanych przez spółkę osobową certyfikatów inwestycyjnych w dopuszczalnych prawem formach, po odliczeniu kosztów podatkowych (ustalonych zgodnie z przepisami ustawy o PIT) będą stanowiły dochód opodatkowany u Wspólnika PIT zgodnie z ustaloną w umowie spółki proporcją udziału w zysku spółki. Dochód ten, zgodnie z art. 5b ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, będzie dochodem Wspólnika ze źródła "pozarolnicza działalność gospodarcza".

Konsekwentnie, również środki pieniężne oraz składnik majątkowe służące osiąganiu powyższych dochodów, przeznaczone do podziału pomiędzy wspólników w ramach procedury likwidacji spółki będą w całości pochodziły z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, tj. z inwestycji spółki osobowej i wyników finansowych uzyskanych przez tę Spółkę na tych inwestycjach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy wyniku przekształcenia SKA, której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, w spółkę osobową (spółkę komandytową bądź spółkę jawną) po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu PIT.

2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym otrzymanie przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych FIZ, jako majątku likwidacyjnego w związku z likwidacją SpOs lub majątku z rozwiązania Spółki bez postępowania likwidacyjnego zgodnie z udziałem w zysku Wnioskodawcy określonym w umowie SpOs, będzie neutralne podatkowo dla niego, tj. nie spowoduje na dzień likwidacji/ rozwiązania SpOs powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

3. Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę, po likwidacji SpOs lub rozwiązania SpOs bez postępowania likwidacyjnego, odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ (w tym wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ) otrzymanych w wyniku likwidacji/ rozwiązania SpOs, w przypadku dokonania takiego odpłatnego zbycia w okresie po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, takie odpłatne zbycie będzie podlegało opodatkowaniu PIT po stronie Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie Nr 2 i pytanie Nr 3 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytanie Nr 1 zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 2 i 3

Zdaniem Wnioskodawcy, składniki majątkowe, w postaci certyfikatów inwestycyjnych FIZ, otrzymane przez Wnioskodawcę jako majątek likwidacyjny w związku z likwidacją SpOs lub majątek z rozwiązania Spółki bez postępowania likwidacyjnego, będzie neutralne podatkowo dla wspólników SpOs, tj. nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT na dzień likwidacji/ rozwiązania SpOs.

Zdaniem Wnioskodawcy, również odpłatne zbycie certyfikatów inwestycyjnych w FIZ (w tym wykupienie tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ) otrzymanych w wyniku likwidacji/ rozwiązania SpOs, w przypadku dokonania takiego odpłatnego zbycia w okresie po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, nie będzie podlegało opodatkowaniu PIT po stronie Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. -dalej k.s.h.), spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Podlegają natomiast opodatkowaniu dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Stosownie do treści art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat. W związku z powyższym, zarówno przychody jak i koszty związane z działalnością spółki osobowej, wspólnicy powinni określać proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku spółki.

Zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52,52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niemającej osobowości prawnej, podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka, lecz jej wspólnicy, a uzyskany przychód oraz koszty uzyskania przychodów należy określić na zasadach przewidzianych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30b ust. 4 ww. ustawy o PIT, odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych (m.in. certyfikatów inwestycyjnych FIZ) oraz realizacja praw z nich wynikających następujące w wykonywaniu działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach opisanych w art. 14 ustawy o PIT, tj. na zasadach właściwych dla rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Tak więc, dochód uzyskany z tytułu takich transakcji podlega łącznemu opodatkowaniu z pozostałymi dochodami w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

Jak wynika z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

W art. 14 ust. 3 ustawy o PIT ustawodawca sformułował katalog przychodów niezaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej. Art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT wskazuje, że do przychodów tych nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. A zatem, stosownie do treści art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, otrzymanie środków pieniężnych, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Innymi słowy otrzymanie takich środków pieniężnych w ramach likwidacji spółki niebędącej osobą prawną (SpOs) będzie neutralne podatkowo w PIT.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

a.

pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej,

b.

otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Stosownie natomiast do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

a.

pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej,

b.

otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki-jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 3d ustawy o PIT, dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną (między innymi spółka osobowa) z tytułu likwidacji takiej spółki jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, n i eza liczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę.

Przepisy powyższe wprowadzają mechanizm, na mocy którego otrzymanie majątku wskutek likwidacji spółki osobowej (spółki niebędącej osobą prawną i niebędącą podatnikiem CIT) jest dla celów PIT neutralne dla wspólnika otrzymującego taki majątek, a dopiero ewentualny dochód z późniejszego zbycia przez niego tego majątku podlega opodatkowaniu PIT jako dochód z działalności gospodarczej, z uwzględnieniem treści art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o PIT.

W związku z powyższym, w przypadku gdy w wyniku likwidacji spółki osobowej. Wnioskodawca otrzyma określone składniki majątku, w chwili wystąpienia ze spółki, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Otrzymanie takich składników na moment likwidacji SpOs będzie pozostawać neutralne podatkowo w PIT dla Wnioskodawcy do czasu ich odpłatnego zbycia, przy czym przychód taki nie powstanie, jeśli zbycie składników majątkowych nastąpi po upływie 6 lat od dnia likwidacji spółki i nie będzie miało związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Reasumując, mając na uwadze przedstawione informacje oraz powołane przepisy prawa, wskazać należy, iż w razie otrzymania składników majątku w toku likwidacji spółki osobowej w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku Wnioskodawca na dzień otrzymania nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie otrzymanie przez podatnika składników majątku z tytułu likwidacji spółki osobowej lub rozwiązania takiej spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego nie wywołuje skutków podatkowych w postaci powstania przychodu podatkowego, gdyż na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to czynności prawna neutralna podatkowo.

Mając na uwadze powyższe. Wnioskodawca uważa, że otrzymanie składników majątkowych, w postaci certyfikatów inwestycyjnych FIZ, przez Wnioskodawcę jako majątek likwidacyjny w związku z likwidacją SpOs, będzie neutralne podatkowo dla wspólników SpOs, tj. nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT na dzień likwidacji/ rozwiązania SpOs.

Takie same skutki podatkowe będzie miało rozwiązanie SpOs bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Możliwość rozwiązania spółki osobowej i sytuacje, w których to rozwiązanie może nastąpić, przewiduje art. 58 k.s.h. Jednocześnie art. 67 § 1 k.s.h. wskazuje, że w sytuacjach wskazanych w art. 58 k.s.h. należy przeprowadzić likwidację, chyba, że wspólnicy uzgodnili "inny sposób zakończenia działalności spółki". Przy tym, wskazany "inny sposób zakończenia działalności spółki" może m.in. polegać na:

* przejęciu przedsiębiorstwa przez jednego lub kilku wspólników, z obowiązkiem spłaty pozostałych wspólników,

* zbycia przedsiębiorstwa osobie trzeciej,

* wniesienia przedsiębiorstwa lub wybranych aktywów do istniejącej lub nowo powstałej spółki, lub

* rozwiązania spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Innymi słowy, w świetle przepisów k.s.h., w przypadku rozwiązania spółki przeprowadzenie jej likwidacji nie jest obligatoryjne - k.s.h. nie uzależnia rozwiązania spółki od przeprowadzenia procedury likwidacyjnej. Przy tym rozwiązanie spółki osobowej z przeprowadzeniem procedury likwidacyjnej i bez przeprowadzenia procedury likwidacyjnej ma identyczne skutki - w obu przypadkach rozwiązanie spółki prowadzi do zakończenia wykonywanej w ramach tej spółki działalności gospodarczej i rozdysponowania pomiędzy wspólników pozostałego w niej majątku.

W związku z tym, przepisy ustawy o PIT odnoszące się do likwidacji spółki osobowej należy interpretować w kontekście przepisów k.s.h. odnoszących się do rozwiązania spółki, a nie wyłącznie do procesu likwidacji. Zatem w sytuacji rozwiązania spółki osobowej - zarówno w przypadku przeprowadzenia procesu likwidacji i bez przeprowadzenia tej procedury skutki podatkowe w PIT tych zdarzeń będą identyczne. Tym samym rozwiązanie SpOs bez przeprowadzenia procedury likwidacji będą tożsame ze wskazanymi powyżej skutkami likwidacji SpOs - w tym przypadku pozostaną one neutralne dla Wnioskodawcy na etapie tego rozwiązania.

Stanowisko powyższe potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 sierpnia 2010 r. (Nr ILPB2/415-624/10-2/WM).

Jednocześnie, przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy również, że w sytuacji gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia wymienionych składników majątku upłynie 6 lat, wówczas z tytułu takiego zbycia tych składników Wnioskodawca nie uzyska przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku nie zostanie bowiem wypełniona dyspozycja art. 14 ust. 2 pkt 17 w związku art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że w takim przypadku w zakresie, jaki dotyczy zbycia przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych po upływie wskazanego okresu 6 lat od momentu uzyskania takich certyfikatów FIZ w ramach likwidacji/ rozwiązania SpOs bez likwidacji, nie zachodzą okoliczności zanalizowane powyżej. Wówczas odpłatne zbycie wskazanych wyżej składników majątku w związku z likwidacją spółki osobowej nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej ani z żadnego innego tytułu podatkowego. Tego rodzaju zbycie składników majątkowych uzyskanych w ramach likwidacji/ rozwiązania bez likwidacji SpOs przez Wnioskodawcę po upływie 6 lat od likwidacji pozostanie neutralne w PIT z perspektywy Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl