IPPB1/4511-599/15-2/ES - Ustalenie skutków podatkowych otrzymania wierzytelności w wyniku rozwiązania spółki osobowej oraz konfuzji wierzytelności

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/4511-599/15-2/ES Ustalenie skutków podatkowych otrzymania wierzytelności w wyniku rozwiązania spółki osobowej oraz konfuzji wierzytelności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania wierzytelności w wyniku rozwiązania spółki osobowej oraz konfuzji wierzytelności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania wierzytelności w wyniku rozwiązania spółki osobowej oraz konfuzji wierzytelności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest udziałowcem w istniejącej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce działającej pod firmą X. sp. z o.o. ("Spółka"). Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Głównymi aktywami stanowiącymi majątek Spółki są nieruchomości położone na terytorium Polski przeznaczone m.in. na wynajem na cele biurowe. Nieruchomości są przez Spółkę amortyzowane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka planuje w przyszłości nabycie kolejnych nieruchomości położonych na terytorium Polski - nabycie tych nieruchomości przez Spółkę nastąpi w drodze zawarcia umów sprzedaży lub w drodze aportu (nieruchomości zostaną wniesione do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego przez jednego ze wspólników Spółki, innego niż Wnioskodawca).

W przyszłości Spółka zamierza sprzedać posiadane nieruchomości osobom trzecim lub wspólnikom Spółki. Spółka w związku z dokonaniem sprzedaży nieruchomości rozpozna przychód w podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku nadwyżki przychodu nad kosztem uzyskania przychodu ustalonym zgodnie z przepisami ustawy o podatku. dochodowym od osób prawnych, różnica (dochód) zostanie opodatkowana. Termin płatności ceny z tytułu zakupu nieruchomości może zostać odroczony w czasie na podstawie ustaleń zawartych w umowie sprzedaży. W przypadku sprzedaży nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy, po stronie Spółki powstanie wobec Wnioskodawcy wierzytelność o zapłatę ceny ("Wierzytelność o Zapłatę Ceny").

Spółka może udzielić Wnioskodawcy oprocentowanej pożyczki, w związku z czym Spółce będzie z tego tytułu przysługiwać wierzytelność wobec Wnioskodawcy o zwrot kwoty głównej ("Wierzytelność Pożyczkowa") i naliczonych odsetek ("Wierzytelność Odsetkowa").

W przyszłości planowana jest reorganizacja działalności Spółki, która będzie polegać na przekształceniu Spółki w spółkę jawną ("Y." lub "Spółka Jawna") w trybie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."). Wnioskodawca zostanie jednym ze wspólników Y. Z zastrzeżeniem kolejnego akapitu, Y. nie będzie prowadzić działalności, w ramach której będą powstawać przychody podatkowe w rozumieniu ustawy o PIT - będzie jedynie wierzycielem z tytułu Wierzytelności o Zapłatę Ceny lub Wierzytelności Pożyczkowej i Wierzytelności Odsetkowej (w zakresie tej wierzytelności Y. będzie dalej naliczać odsetki).

Wnioskodawca nie wyklucza, że Y. udzieli Wnioskodawcy oprocentowanej pożyczki, w związku z czym Spółce będzie z tego tytułu przysługiwać wierzytelność wobec Wnioskodawcy o zwrot kwoty głównej ("Wierzytelność Pożyczkowa II") i naliczonych odsetek ("Wierzytelność Odsetkowa II"). W takim przypadku, poza udzieleniem pożyczki lub pożyczek, Y. nie będzie jednak prowadzić innej działalności, w ramach której mogą powstawać przychody podatkowe w rozumieniu ustawy o PIT.

Następnie, rozważane jest podjęcie decyzji o rozwiązaniu Y. bez przeprowadzania likwidacji, na podstawie art. 58 pkt 2 1, k.s.h. Na dzień rozwiązania Y. bez przeprowadzania likwidacji, na jej majątek składać się będą mogły m.in. środki, pieniężne, wierzytelności wobec wspólników Spółki z tytułu udzielonych pożyczek, w tym Wierzytelność Pożyczkowa i Wierzytelność Odsetkowa lub Wierzytelność Pożyczkowa II i Wierzytelność Odsetkowa II lub wierzytelności wobec wspólników Spółki o zapłatę ceny za nieruchomości, w tym Wierzytelność o Zapłatę Ceny (jeśli nie zostanie przez Wnioskodawcę uregulowana wcześniej).

W wyniku rozwiązania Y., działalność Spółki Jawnej zostanie zakończona, a cały jej majątek zostanie podzielony pomiędzy wspólników i wydany im in natura. W związku z tym, w efekcie rozwiązania Spółki Jawnej, Wnioskodawca stanie się bezpośrednio właścicielem aktywów stanowiących majątek Spółki Jawnej. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę, w związku z rozwiązaniem Spółki Jawnej, Wierzytelności Pożyczkowej, Wierzytelności Pożyczkowej II, Wierzytelności Odsetkowej, Wierzytelności Odsetkowej II lub Wierzytelności o Zapłatę Ceny, dojdzie do wygaśnięcia zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu Wierzytelności Pożyczkowej, Wierzytelności Pożyczkowej II, Wierzytelności Odsetkowej, Wierzytelności Odsetkowej II lub Wierzytelności o Zapłatę Ceny w drodze konfuzji (Wnioskodawca będzie jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem). Konfuzja nastąpi w wyniku rozwiązania Spółki Jawnej, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby (Wnioskodawcy) prawa (wierzytelności Spółki Jawnej wobec Wnioskodawcy) i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki Jawnej).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy wydanie przez Spółkę Jawną i otrzymanie przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki Jawnej składników majątku Y. w postaci Wierzytelności Pożyczkowej lub Wierzytelności Pożyczkowej II z tytułu zakończenia działalności Spółki Jawnej w drodze jej rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacji będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności czy będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z jakiegokolwiek tytułu.

2. Czy wygaśnięcie Wierzytelności Pożyczkowej lub Wierzytelności Pożyczkowej II w wyniku konfuzji w związku z zakończeniem działalności Spółki Jawnej w drodze rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności czy będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z jakiegokolwiek tytułu.

3. Czy wydanie przez Spółkę Jawną i otrzymanie przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki Jawnej składników majątku Y. w postaci Wierzytelności Odsetkowej lub Wierzytelności Odsetkowej II z tytułu zakończenia działalności Spółki Jawnej w drodze jej rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacji będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności czy będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z jakiegokolwiek tytułu.

4. Czy wygaśnięcie Wierzytelności Odsetkowej lub Wierzytelności Odsetkowej II w wyniku konfuzji w związku z zakończeniem działalności Spółki Jawnej w drodze rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności czy będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z jakiegokolwiek tytułu.

5. Czy wydanie przez Spółkę Jawną i otrzymanie przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki Jawnej składników majątku Y. w postaci Wierzytelności o Zapłatę Ceny z tytułu zakończenia działalności Spółki Jawnej w drodze jej rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacji będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności czy będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z jakiegokolwiek tytułu.

6. Czy wygaśnięcie Wierzytelności o Zapłatę Ceny w wyniku konfuzji w związku z zakończeniem działalności Spółki Jawnej w drodze rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z jakiegokolwiek tytułu.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydanie przez Spółkę Jawną i otrzymanie przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki Jawnej składników majątku Y. w postaci Wierzytelności Pożyczkowej, Wierzytelności Pożyczkowej II, Wierzytelności Odsetkowej, Wierzytelności Odsetkowej II lub Wierzytelności o Zapłatę Ceny z tytułu zakończenia działalności Spółki Jawnej w drodze jej rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacji nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności nie będzie skutkować powstaniem po stronie, Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z jakiegokolwiek tytułu.

Zdaniem Wnioskodawcy, wygaśnięcie Wierzytelności Pożyczkowej, Wierzytelności Pożyczkowej II, Wierzytelności Odsetkowej, Wierzytelności Odsetkowej II lub Wierzytelności o Zapłatę Ceny w wyniku konfuzji w związku z zakończeniem działalności Spółki Jawnej w drodze rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z jakiegokolwiek tytułu.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h. spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

W myśl art. 58 k.s.h., rozwiązanie spółki osobowej powodują:

1.

przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2.

jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,

3.

ogłoszenie upadłości spółki,

4.

śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,

5.

wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,

6.

prawomocne orzeczenie sądu.

Zgodnie z art. 67 § 1 k.s.h., w przypadkach określonych w art. 58 k.s.h. należy przeprowadzić likwidację spółki jawnej, chyba, że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

Spółki jawne nie posiadają osobowości prawnej i nie są podatnikami podatku dochodowego. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej z tytułu udziału w tej spółce. Sposób opodatkowania: dochodu z udziału w spółce jawnej będzie uzależniony od statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 5a pkt 26 ustawy o PIT stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to., spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Oznacza to, że ustawa o PIT przez spółkę niebędącą osobą prawną rozumie również spółkę jawną.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem w Spółce. Spółka ta zostanie przekształcona w Spółkę Jawną. Wyjście Wnioskodawcy z inwestycji nastąpi poprzez rozwiązanie Spółki Jawnej bez przeprowadzenia jej likwidacji. W wyniku rozwiązania Y. składniki majątkowe Y. (w tym może to być Wierzytelność Pożyczkowa, Wierzytelność Pożyczkowa II, Wierzytelność Odsetkowa, Wierzytelność Odsetkowa II lub Wierzytelność o Zapłatę Ceny) przejdą na Wnioskodawcę. Dojdzie wówczas do konfuzji (wygaśnięcia) zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki Jawnej z tytułu Wierzytelności Pożyczkowej, Wierzytelności Pożyczkowej II, Wierzytelności Odsetkowej, Wierzytelności Odsetkowej II lub Wierzytelności o Zapłatę Ceny.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o PIT, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Co do zasady, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o PIT, za wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy o PIT, przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej jest m.in. przychód, z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną. Z kolei, stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o PIT do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Przez środki pieniężne rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej; pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

Ww. przepisy ustawy o PIT oznaczają, że wydanie składników majątku w procesie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną nie skutkuje powstaniem po stronie wspólników otrzymujących te składniki przychodu podatkowego z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, która jest likwidowana. W odniesienie do takich zdarzeń jako zasadę ustawodawca przewidział albo brak opodatkowania (środki pieniężne oraz składniki traktowane tak jak środki pieniężne) albo odroczenie momentu rozpoznania przychodu do czasu odpłatnego zbycia takich składników majątku. Innymi słowy, ustawodawca uznał; wydanie składników majątku w ramach likwidacji spółki niebędącej osobą prawną jako zdarzenie neutralne w zakresie podatku dochodowego. Na takie rozumienie ww. regulacji wskazuje również uzasadnienie do projektu zmian do ustawy o PIT, które to zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Na opisane ww. zasady rozpoznawania przychodów podatkowych w związku z likwidacją spółek niebędących osobą prawną nie mają wpływu zmiany w ustawie o PIT wprowadzone z dniem 1 stycznia 2015 r., w szczególności do opisanego zdarzenia przyszłego nie znajduje zastosowania art. 14 ust. 2e w związku z ust. 2f ustawy o PIT.

Ww. regulacje i konkluzje znajdują również zastosowanie do rozwiązania spółki niebędącej osobą prawną bez przeprowadzania likwidacji. Likwidacja spółki jawnej nie ma charakteru obligatoryjnego. Zamiast likwidacji wspólnicy mogą zawrzeć układ co do innego sposobu zakończenia działalności spółki. Zawierając takie jednomyślne porozumienie, wspólnicy mogą wprost postanowić, że majątek spółki dzieli się wedle oznaczonego "klucza" między wspólników, z których każdy odpowiada, w stosunku wewnętrznym, za oznaczoną część zobowiązań spółki (tak: S. Sołtysiński w: Kodeks Spółek Handlowych - Komentarz, Warszawa 2006, s. 521). Różnice proceduralne pomiędzy rozwiązaniem spółki niebędącej osobą prawną a jej likwidacją nie powinny mieć wpływu na konsekwencje podatkowe takich zdarzeń dla spółki i jej wspólników.

W odniesieniu do kwestii konfuzji, należy wskazać, że przepisy ustawy o PIT nie odnoszą się wprost do takich zdarzeń. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT, za przychody z działalności gospodarczej uznaje się również zasadniczo wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań.

Należy wskazać jednakże, że w omawianym przepisie ustawodawca posługuje się, w odniesieniu do wymienionych w nim kategorii przychodów, m.in. terminem "umorzonych zobowiązań". Instytucja prawa confusio (kontuzja) polega na wygaśnięciu zobowiązania (wierzytelności i długu) wskutek połączenia podmiotu wierzyciela i dłużnika w jednej osobie. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie umorzenia zobowiązania ma węższe znaczenie niż na gruncie prawa cywilnego. Umorzeniem zobowiązania w rozumieniu przepisów omawianej ustawy podatkowej jest zwolnienie dłużnika z obowiązku jego wykonania, tj. zwolnienie go z długu. Instytucję tę reguluje art. 508 Kodeksu, zgodnie z którym zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.

W wyniku rozwiązania Y. Wierzytelność Pożyczkowa, Wierzytelność Pożyczkowa II, Wierzytelność Odsetkowa, Wierzytelność Odsetkowej II lub Wierzytelność o Zapłatę Ceny przejdzie na Wnioskodawcę, wskutek czego stanie się on jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem, W tej sytuacji dojdzie zatem do wygaśnięcia zobowiązania nie w wyniku umorzenia, lecz poprzez rozwiązanie Y. i podział jej majątku. Wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu Wierzytelności Pożyczkowej, Wierzytelności Pożyczkowej II, Wierzytelności Odsetkowej, Wierzytelności Odsetkowej II lub Wierzytelności o Zapłatę Ceny nastąpi z mocy prawa, wskutek skumulowania w rękach jednego podmiotu praw przysługujących wierzycielowi i obowiązków dłużnika (tzw. kontuzja), a nie w wyniku zwolnienia z długu. Tym samym po stronie Wnioskodawcy, w związku z kontuzją, nie dojdzie również do powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT.

Reasumując, należy stwierdzić, że prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym: wydanie przez Spółkę Jawną i otrzymanie przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki Jawnej składników majątku Y. w postaci Wierzytelności Pożyczkowej, Wierzytelności Pożyczkowej II, Wierzytelności Odsetkowej, Wierzytelności Odsetkowej II lub Wierzytelności o Zapłatę Ceny z tytułu zakończenia działalności Spółki Jawnej w drodze jej rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacji nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych; wygaśnięcie Wierzytelności Pożyczkowej, Wierzytelności Pożyczkowej II, Wierzytelności Odsetkowej, Wierzytelności Odsetkowej II lub Wierzytelności o Zapłatę Ceny w wyniku konfuzji w związku z zakończeniem działalności Spółki Jawnej w drodze rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w jednolitej linii interpretacyjnej Ministra Finansów, czego przykładem są następujące interpretacje indywidualne:

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 marca 2015 r. (sygn. IBPBI/1/415-1579/14/SK):

"otrzymanie przez niego w wyniku likwidacji Spółki osobowej (zgodnie z właściwymi postanowieniami umowy Spółki osobowej) wierzytelności z tytułu udzielonej Wnioskodawcy pożyczki (w części kwoty głównej pożyczki) oraz wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy (wspólnika Spółki osobowej) wobec Spółki osobowej z tytułu zaciągniętej pożyczki, poprzez konfuzję następującą w wyniku likwidacji Spółki osobowej, na skutek połączenia w jednym podmiocie (Wnioskodawcy) prawa (wierzytelności Spółki osobowej wobec Wnioskodawcy) i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki osobowej), w żadnym zakresie nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy."

* Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r. (sygn. IPTPB1/415-674/14-4/AP)

"otrzymania przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki osobowej (jawnej bądź komandytowej) opisanych Wierzytelności oraz innych składników majątkowych niż środki pieniężne nie spowoduje powstanie u Niego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizyczny."

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji wydanej dnia 24 kwietnia 2012 r. (sygn. IPPB1/415-137/12-2/EC) potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym:

"należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku gdy w toku likwidacji Spółki, Wnioskodawca uzyska wierzytelność, jaka przysługuje Spółce wobec Wnioskodawcy, w wyniku czego dojdzie do konfuzji zobowiązań po stronie Wnioskodawcy, nie powstanie przychód."

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby skarbowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2013 r. o sygn. IPTPB1/415-560/13-5/AP, w której stwierdzono, że:

"W związku z tym, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki, poprzez konfuzję następującą w wyniku rozwiązania Spółki, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby (Wnioskodawcy) prawa (wierzytelności Spółki wobec Wnioskodawcy) i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki), nie spowoduje po Jego stronie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując, stwierdzić należy, że w przypadku, gdy zobowiązanie Wnioskodawcy wobec Spółki osobowej wygaśnie wskutek konfuzji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (lub dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych."

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 listopada 2013 r. (sygn. ILPB3/423-381/13-4/JG):

"Podsumowując powyższe, w przedmiotowej sprawie dochodzi zatem do wygaśnięcia wzajemnych wierzytelności i zobowiązań nie w wyniku umorzenia zobowiązania, lecz na skutek konfuzji. W tej sytuacji wygaśnięcie wierzytelności, jak i zobowiązania, w wyniku przejęcia Spółki Przejmowanej, nie będzie prowadziło do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego ani powstania prawa do rozliczenia kosztu uzyskania przychodu. Wygaśnięcie wierzytelności i zobowiązania będzie więc dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl