Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/4511-598/15-2/DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu 15 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania majątku spółki jawnej w wyniku jej rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania majątku spółki jawnej w wyniku jej rozwiązania bez przeprowadzenia likwidacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce ("Spółka"). Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Głównymi aktywami stanowiącymi majątek Spółki są nieruchomości położone na terytorium Polski przeznaczone m.in. na wynajem na cele biurowe. Nieruchomości są przez Spółkę amortyzowane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka planuje w przyszłości nabycie kolejnych nieruchomości położonych na terytorium Polski - nabycie tych nieruchomości przez Spółkę nastąpi w drodze zawarcia umów sprzedaży lub w drodze aportu (nieruchomości zostaną wniesione do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego przez jednego ze wspólników Spółki, innego niż Wnioskodawca).

W przyszłości planowana jest reorganizacja działalności Spółki, która będzie polegać na przekształcenie Spółki w spółkę jawną ("SPJ" lub "Spółka Jawna") w trybie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."). Wnioskodawca zostanie jednym ze wspólników SPJ. SPJ będzie prowadzić działalność gospodarczą w tym samym zakresie co Spółka. Następnie, rozważane jest podjęcie decyzji o rozwiązaniu SPJ bez przeprowadzania likwidacji, na podstawie art. 58 pkt 2 k.s.h. Na dzień rozwiązania SPJ bez przeprowadzania likwidacji na majątek Spółki jawnej będą składać m.in. środki pieniężne oraz nieruchomości położone na terytorium Polski.

W wyniku rozwiązania SPJ bez przeprowadzania likwidacji, Wnioskodawca otrzyma przypadającą na niego zgodnie z umową SPJ część środków pieniężnych pozostających w SPJ na dzień jej rozwiązania oraz odpowiednią część aktywów w postaci prawa własności nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości. Po rozwiązaniu Spółki Jawnej, Wnioskodawca zamierza wykorzystywać otrzymane nieruchomości w swojej działalności gospodarczej (wynajem nieruchomości) albo dokona odpłatnego zbycia tych nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, (jako wspólnika Spółki Jawnej, z tytułu zakończenia działalności Spółki Jawnej poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzania likwidacji) majątku Spółki Jawnej w postaci nieruchomości będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z jakiegokolwiek tytułu.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydanie przez Spółkę Jawną na rzecz Wnioskodawcy majątku Spółki Jawnej w postaci nieruchomości nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej lub udziału w spółce niebędącej osobą prawną. Zdarzeniem, które może rodzić po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu podatkowego będzie dopiero ewentualne odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę nieruchomości otrzymanych przez Wnioskodawcę w procesie rozwiązania Spółki Jawnej (art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o PU).

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h. spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

W myśl art. 58 k.s.h., rozwiązanie spółki osobowej powodują:

1.

przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2.

jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,

3.

ogłoszenie upadłości spółki,

4.

śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,

5.

wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,

6.

prawomocne orzeczenie sądu.

Zgodnie z art. 67 § 1 k.s.h., w przypadkach określonych w art. 58 k.s.h. należy przeprowadzić likwidację spółki jawnej, chyba, że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

Spółki jawne nie posiadają osobowości prawnej i nie są podatnikami podatku dochodowego. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej z tytułu udziału w tej spółce. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce jawnej będzie uzależniony od statusu danego wspólnika.

Jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 5a pkt 26 ustawy o PIT stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Oznacza to, że ustawa o PIT przez spółkę niebędącą osobą prawną rozumie również spółkę jawną.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w przyszłości zostanie wspólnikiem w Spółce, a Spółka ta zostanie przekształcona w Spółkę Jawną. Wyjście Wnioskodawcy z inwestycji nastąpi poprzez rozwiązanie Spółki Jawnej bez przeprowadzenia likwidacji. W wyniku rozwiązania SPJ składniki majątkowe w tym nieruchomości tej spółki przejdą na Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy o PIT, przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej jest m.in. przychód z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną. Z kolei stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o PIT do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 (przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej), nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Ww. przepisy ustawy o PIT oznaczają, że wydanie składników majątku w procesie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną nie skutkuje powstaniem po stronie wspólników otrzymujących te składniki przychodu podatkowego z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, która jest likwidowana. W odniesienie do takich zdarzeń jako zasadę ustawodawca przewidział odroczenie momentu rozpoznania przychodu do czasu odpłatnego zbycia takich składników majątku. Innymi słowy, ustawodawca uznał wydanie składników majątku w ramach likwidacji spółki niebędącej osobą prawną jako zdarzenie neutralne w zakresie podatku dochodowego. Na takie rozumienie ww. regulacji wskazuje również uzasadnienie do projektu zmian do ustawy o PiT, które to zmiany weszły wżycie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Na opisane ww. zasady rozpoznawania przychodów podatkowych w związku z likwidacją spółek niebędących osobą prawną nie mają wpływu zmiany w ustawie o PIT wprowadzone z dniem 1 stycznia 2015 r., w szczególności do opisanego zdarzenia przyszłego nie znajduje zastosowania art. 14 ust. 2e w związku z ust. 2f.

Ww. regulacje i konkluzje znajdują również zastosowanie do rozwiązania spółki niebędącej osobą prawną bez przeprowadzania likwidacji. Likwidacja spółki jawnej nie ma charakteru obligatoryjnego. Zamiast likwidacji wspólnicy mogą zawrzeć układ co do innego sposobu zakończenia działalności spółki. Zawierając takie jednomyślne porozumienie, wspólnicy mogą wprost postanowić, że majątek spółki dzieli się wedle oznaczonego "klucza" między wspólników, z których każdy odpowiada, w stosunku wewnętrznym, za oznaczoną część zobowiązań spółki (tak: S. Sołtysiński w: Kodeks Spółek Handlowych - Komentarz, Warszawa 2006, s.521). Różnice proceduralne pomiędzy rozwiązaniem spółki niebędącej osobą prawną a jej likwidacją nie powinny mieć wpływu na konsekwencje podatkowe takich zdarzeń dla spółki i jej wspólników.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym opisane zdarzenie przyszłe tj. otrzymanie przez Wnioskodawcę majątku SPJ w postaci nieruchomości w wyniku rozwiązania Spółki Jawnej bez likwidacji. nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej lub udziału w Spółce Jawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl