Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 lipca 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/4511-485/15-2/EC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty nagrody osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą za udział w wyścigach konnych oraz wypłaty premii z tytułu ważnego startu konia w gonitwie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłaty nagrody osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą za udział w wyścigach konnych oraz wypłaty premii z tytułu ważnego startu konia w gonitwie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka posiada status organizatora wyścigów konnych na X. (dalej również jako "Organizator") na podstawie wpisu do rejestru organizatorów wyścigów konnych prowadzonego przez Y.

Wyścigi konne organizowane są przez Spółkę m.in. na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1006; dalej: "Rozporządzenie") oraz - w celu wykonania przepisów Rozporządzenia - na mocy Regulaminu organizatora wyścigów konnych (dalej: "Regulamin") wydanego przez Spółkę na każdy sezon wyścigowy.

Regulamin określa m.in. dopuszczalną liczbę koni, zasady zapisywania i wycofywania koni z gonitw oraz zmian jeźdźców/ powożących, wysokość i sposób uiszczania opłat za zapis i wycofanie koni oraz liczbę płatnych miejsc i zasady podziału nagród wyścigowych. Każdego roku, przed rozpoczęciem sezonu wyścigowego, Spółka sporządza również plan wyścigów konnych i po jego zatwierdzeniu przez Y., ogłasza go wraz z Regulaminem na swojej stronie internetowej.

Dodatkowo, informacja o zapisanych koniach do każdego wyścigu ogłaszana jest przez Organizatora zarówno na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Spółki oraz stronie internetowej Spółki, jak również w drukowanym i sprzedawanym na torze wyścigowym programie gonitw rozgrywanych na dany dzień.

Zgodnie z Regulaminem, Organizator wypłaca nagrody pieniężne na rzecz jeźdźców, trenerów i właścicieli koni, które w wyścigach konnych zajęły pięć najlepszych miejsc (dalej: "Nagroda"). Wysokość nagrody dla każdej gonitwy ogłaszana jest w oficjalnym programie wyścigów konnych i wypłacana jest przez Spółkę według następującego klucza:

* 85% nagrody otrzymuje właściciel konia,

* 10% nagrody otrzymuje trener konia,

* 5% nagrody otrzymuje jeździec.

Spółka przyznaje również właścicielom koni trenowanych w odpowiedniej odległości poza terenem X. premię dodatkową w ustalonej w Regulaminie na dany sezon wyścigowy wysokości (dalej: "Premia dodatkowa"). Zgodnie z Regulaminem, Premia dodatkowa wypłacana jest co do zasady na rzecz właściciela jedynie za ważny start konia w gonitwie, który po prawidłowym starcie minął kontrstartera i nie został zdyskwalifikowany, w przypadku zaś koni typu kłusak premia dodatkowa wypłacana jest na rzecz właściciela konia jedynie za ważny start konia w gonitwie (za wystartowanie i ukończenie przez konia gonitwy).

Na początku roku kalendarzowego przed sezonem wyścigowym, Spółka otrzymuje od osób zgłaszających swój udział w gonitwie wypełnione oświadczenia, na podstawie których ustala status każdej z osób dla celów podatkowych. Zgodnie z oświadczeniami, osoby biorące udział w wyścigach mogą być osobami prawnymi, osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą związaną z chowem i hodowlą koni (zgodnie z klasyfikacją PKD 01.43 - chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych), które zgłaszają do udziału w wyścigach konie jako przedsiębiorcy, osobami fizycznymi prowadzącymi gospodarstwo rolne. Mogą nimi być także obcokrajowcy (osoby fizyczne i prawne) mający miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej a także poza Unią Europejską.

Zdarzają się zatem sytuacje, iż wśród właścicieli koni, trenerów i jeźdźców, na rzecz których Spółka wypłaca Nagrody z tytułu wygranych w wyścigach konnych lub właścicieli, którym^ Spółka wypłaca Premie dodatkowe z tytułu ważnego startu konia w gonitwie są osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą związaną z chowem i hodowlą koni, trenowaniem i dosiadaniem koni, zwane dalej: "Osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą".

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Nagrody wypłacane przez Spółkę na rzecz Osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu wygranych w wyścigach konnych podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej, tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT.

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 1), czy w związku z wypłatą Nagród na rzecz Osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu wygranych w wyścigach konnych, na Spółce będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. Czy Premie dodatkowe wypłacane na rzecz właścicieli będących Osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu ważnego startu konia w gonitwie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej, tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT.

4. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 3), czy właściciele będący Osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą otrzymujący Premie-dodatkowe z tytułu ważnego startu konia w gonitwie uzyskują przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy PIT, w związku z czym na Spółce nie będzie ciążył obowiązek informacyjny wynikający z art. 42a Ustawy PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, Nagrody wypłacane przez Spółkę na rzecz Osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu wygranych w wyścigach konnych podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT.

Co do zasady, zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem m.in. dochodów wymienionych w art. 21 Ustawy PIT.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Należy zauważyć, iż definicja konkursu oraz nagrody nie znalazła swojego uregulowania w Ustawie PIT. W tym przypadku, w celu dokładnego wyjaśnienia powyższych pojęć, w ocenie Wnioskodawcy, należy sięgnąć do wykładni językowej.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (Słownik Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN S.A., wydanie internetowe), "konkurs""należy rozumieć jako przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców danych prac. Znaczenie "nagroda" nawiązuje do dyplomu, odznaczenia, pieniędzy lub wartościowego przedmiotu, które są niejako formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie lub w zawodach.

Zgodnie również z Domowym Popularnym Słownikiem Języka Polskiego (pod redakcją B. Dunaja, wyd. Cykada, str. 202), konkurs to zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród.

Zgodnie z powszechnym rozumieniem powyższego pojęcia, zbieżnym z pojęciem zawartym w Słowniku Języka Polskiego, konkurs stanowi przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym bądź sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminacje najlepszych wykonawców (uczestników), autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami. Należy zauważyć, iż równie ważna, jak element współzawodnictwa, jest strona formalna przedsięwzięcia, konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy, nagrody i sposób wyłonienia zwycięzców. Warto również wspomnieć, iż w bogatym orzecznictwie organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, dla celów zastosowania chociażby art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT, za konkurs uznaje się takie przedsięwzięcia, które zawierają elementy współzawodnictwa, w tym dają możliwość wyboru przez eliminację najlepszych uczestników, zorganizowane są w oparciu o zasady ściśle określone w regulaminie (program) oraz które dotyczą określonej dziedziny spośród nauki, kultury, dziennikarstwa i sportu.

Mając powyższą definicję na uwadze, w ocenie Spółki, Nagrody przyznawane w wyścigach konnych organizowanych przez Spółkę niewątpliwie stanowią wygrane w konkursach w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT.

Za powyższym przemawia fakt, iż wyścigi konne opisane w stanie faktycznym niejszego wniosku zawierają element sportowego współzawodnictwa - Organizator nagradza bowiem jeźdźców, trenerów i właścicieli koni, które w gonitwach rywalizował ze sobą o najlepszy rezultat (i nie zostały zdyskwalifikowane). Spełnione zostaną również przez Wnioskodawcę warunki związane ze stroną formalną przedsięwzięcia - organizowane przez Wnioskodawcę wyścigi konne opierają się na zasadach objętych Regulaminem, który dostępny jest dla ogółu potencjalnych uczestników na stronie internetowej Spółki. W regulaminie wyraźnie wskazany jest Organizator konkursu (Spółka), w sposób wyraźny określone zostały warunki jakie należy spełnić aby uczestniczyć w wyścigach (Regulamin określa zatem potencjalnych uczestników konkursu), sprecyzowane są. również zasady podziału nagród a ich wysokość podawana jest dla każdej gonitwy w oficjalnym programie wyścigów konnych. Dodatkowo każdy wyścig posiada swój własny program, podawany do publicznej wiadomości.

Wnioskodawca chciałby zauważyć, iż również organy podatkowe w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych uznają wyścigi konne organizowane przez podmioty posiadające wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych za spełniające elementy konkursu.

Przykładowo, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 stycznia 2014 r. (nr IBPBII/1/415-982/13/MK) organ stwierdził, iż: "Oceniając stanowisko Wnioskodawcy stwierdzić należy, iż wyścigi koni (konkursy) organizowane przez Wnioskodawcę istotnie posiadają cechy konkursu i dlatego nagrody przyznane przez komisję konkursową właścicielom koni, które w pokazowych biegach zajęły pięć pierwszych miejsc - mają charakter wygranych w konkursie (wyścigu). Występuje bowiem w tej sytuacji element rywalizacji, współzawodnictwa".

Podobnie wypowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 22 lipca 2014 r. (nr ILPB2/415-507/14-2/ES) uznając, iż "Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje nagrody wyścigowe (...) jako wartość wygranych w konkursie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowane 10% podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy".

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, Nagrody przyznawane w wyścigach konnych organizowanych przez Spółkę spełniają przesłanki do uznania ich za nagrody/wygrane w konkursie.

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT, a więc do zastosowania do nagród uzyskanych w wyścigach konnych przez Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą stawki opodatkowania w wysokości 10% ryczałtu, wskazać należy, iż w ocenie Wnioskodawcy przepis powyższy nie zawiera żadnego ograniczenia podmiotowego, które uniemożliwiałoby objecie jego zakresem osób fizycznych występujących w konkursach w charakterze przedsiębiorców.

Co do zasady, ustawodawca jako źródła przychodów rozróżnia w Ustawie PIT m.in. pozarolniczą działalność gospodarczą oraz inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 Ustawy PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uznaje się m.in. nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17. Natomiast zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 Ustawy PIT, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychodem z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy PIT jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jak już zostało wskazane na wstępie, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być natomiast opodatkowane - zgodnie z wyborem danym przedsiębiorcy - na podstawie art. 9a ust. 1 i 2 Ustawy PIT albo według skali podatkowej zgodnie z art. 27 Ustawy PIT albo podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c Ustawy PIT.

Zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 1 Ustawy PIT, podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f (włączając zatem art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT), pobiera się od podstawy jego obliczania według skali podatkowej. W myśl natomiast art. 30c ust. 1 Ustawy PIT podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Analizując brzmienie powyżej przywołanych przepisów i zestawiając je ze sobą należy wskazać, iż Ustawodawca posługując się w art. 27 ust. 1 oraz art. 30c ustawy PIT wyrażeniem "z zastrzeżeniem", przewidział możliwość opodatkowania nagród uzyskanych w konkursach przez przedsiębiorców prowadzących działalność, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%. Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT jest bowiem przepisem szczególnym w odniesieniu do art. 30c ust. 1 i art. 27 Ustawy PIT tym samym nie wyklucza on zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów przedsiębiorców uzyskujących nagrody i wygrane w konkursach.

Wnioskodawca chciałby wskazać, iż powyższe znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Tytułem przykładu jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2006 r. (sygn. Akt II FSK 304/05), który - choć odnosi się do sprzedaży premiowej - może mieć, zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie do nagród w konkursach. W wyroku tym Sąd stwierdził, iż " (...) art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.f. ma zastosowanie do wszystkich nagród związanych ze sprzedażą premiową, zarówno tych mających związek z wykonywaną działalnością, jak i nie mających. Nie ma podstaw, aby z zakresu znaczeniowego nazwy "nagrody związane ze sprzedażą premiową" wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć z zakresu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.f. nagrody związane ze sprzedażą premiową, otrzymywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uczyniłby to wyraźnie, tak jak w mającym taki sam charakter art. 30 ust. 1 pkt 1 (obowiązującym w 2000 r.), odnoszącym się do odsetek od pożyczek".

Analogiczne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 stycznia 2015 r. (sygn. II FSK 232/13). W wyroku tym Sąd orzekł: przede wszystkim należy jednak wskazać, że art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f nie zawiera żadnego ograniczenia podmiotowego, które uniemożliwiałoby objęcie jego zakresem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym nie wyklucza on zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego do przychodów przedsiębiorców stanowiących nagrody i wygrane w konkursach organizowanych przez kontrahentów tych przedsiębiorców. (...) Nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego zwrotu frazeologicznego "wygrane w konkursach" wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą. (...) Gdyby ustawodawca z zakresu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. chciał wyłączyć nagrody i wygrane otrzymane w konkursach związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ich uczestników, uczyniłby to poprzez stosowny zapis w treści tego przepisu. Brak takiego zapisu oznacza, że związek konkursu z działalnością gospodarczą podatnika nie wpływa na sposób opodatkowania wygranej (nagrody). (...) W konsekwencji za uprawniony należy uznać wniosek, że jeżeli Skarżąca Spółka organizuje przedsięwzięcie spełniające wymogi przypisane właśnie konkursowi, to otrzymane przez uczestników wygrane stanowią przychód z konkursu. Tego zaś rodzaju przychód podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym bez względu na fakt, czy uzyskał go przedsiębiorca, czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej" (podobnie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013 r. (sygn. III SA/Wa 3381/12) oraz w wyroku z dnia 9 sierpnia 2012 (sygn. III SA/Wa 2988/11)).

Podsumowując powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Nagrody wypłacane przez Spółkę na rzecz Osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu wygranych w wyścigach konnych stanowią w istocie nagrody w konkursach podlegające, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej. Bez znaczenia zatem pozostaje fakt, iż jeźdźcy, trenerzy oraz właściciele koni uzyskują Nagrody w wyścigach konnych w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

Na koniec Spółka pragnie zauważyć, iż podobne stanowisko do stanowiska Wnioskodawcy wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 23 czerwca 2014 r. (nr IPPB1/415-380/14-2/EC) stwierdzając, iż "W konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursów, tj. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pj ww. ustawy".

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wypłatą Nagród na rzecz Osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu wygranych w wyścigach konnych, na Spółce będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy PIT, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (osoby prawne), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 Ustawy PIT, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 Ustawy PIT, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby Spółki, przesyłając jednocześnie do końca stycznia roku następującego - zgodnie z ust. 1a powyższego artykułu - roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Konsekwencją faktu, iż Nagrody wypłacane przez Spółkę na rzecz Osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu wygranych w wyścigach konnych podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej jest konieczność wypełnienia obowiązku nałożonego przez Ustawę PIT na Spółkę do działania w charakterze płatnika.

W świetle powyższego, Spółka zobowiązana będzie odprowadzić zryczałtowany podatek z tytułu wypłaty Nagród w wyścigach konnych na konto właściwego urzędu skarbowego i sporządzić deklarację PIT-8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.

Ad. 3

W ocenie Wnioskodawcy, Premie dodatkowe wypłacane na rzecz właścicieli będących Osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu ważnego startu konia w gonitwie nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej.

Zgodnie z przytoczoną powyżej definicją konkursu, aby nagroda podlegała, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%, musi stanowić gratyfikację z tytułu udziału w przedsięwzięciu sportowym wypełniającym elementy konkursu, tj. stanowić wygraną w konkursie zorganizowanym na podstawie regulaminu i posiadającym element współzawodnictwa.

Zgodnie z przedstawionym przez Spółkę we wniosku stanem faktycznym, Premie dodatkowe przyznawane są właścicielom koni trenowanych w odpowiedniej odległości poza terenem X. jedynie z tytułu ważnego udziału konia w gonitwie (w przypadku koni niezaliczanych do typu kłusak Nagrody dodatkowe wypłacane są na rzecz właściciela, których koń po prawidłowym starcie minął kontrstartera i nie został zdyskwalifikowany). W ocenie Wnioskodawcy, Premie dodatkowe nie wypełniają zatem warunków do uznania ich za nagrody przyznawane z tytułu wygranej w konkursie chociażby z uwagi na fakt, iż właściciel konia otrzymuje premie niezależnie od zajętego przez konia miejsca w gonitwie. Zdaniem Wnioskodawcy, element współzawodnictwa nie występuje - właściciele konia nie rywalizują ze sobą o osiągnięcie najlepszego rezultatu czasowego w gonitwie a przyznanie Premii dodatkowej jest dla nich niemal pewne (o ile nie zostaną zdyskwalifikowani).

Reasumując powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Premie dodatkowe wypłacane na rzecz właścicieli będących Osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu ważnego startu w konkursie nie stanowią klasycznych nagród za wygraną w konkursie, co w konsekwencji prowadzi do uznania, iż nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowany podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej.

Ad. 4

W ocenie Wnioskodawcy, właściciele koni będący Osobami fizycznymi/prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą otrzymujący Premie dodatkowe z tytułu ważnego startu konia w gonitwie uzyskują przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy PIT w związku z czym na Spółce nie ciąży obowiązek informacyjny wynikający z art. 42a Ustawy PIT.

W ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę fakt, iż Premie dodatkowe przyznawane właścicielom koni prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu ważnego startu konia w gonitwie nie stanowią nagród w konkursach, nie mogą zostać zaliczone do przychodu z innych źródeł, o których mowa w wyżej powołanym art. 20 ust. 1 Ustawy PIT.

O powyższym przesądza fakt, iż właściciele ci otrzymują Premie w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, stąd powinny być opodatkowane jako - zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy PIT - świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia na zasadach właściwych dla źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Biorąc natomiast pod uwagę dyspozycję art. 42a Ustawy PIT, który dotyczy wyłącznie obowiązku informacyjnego w przypadku wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy PIT (od których nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego), Spółka nie będzie zobowiązana do przesłania zarówno właścicielowi otrzymującemu Premię dodatkową jak i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT -8C.

Podsumowując powyższe, właściciele będący Osobami fizycznymi prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą otrzymujący Premie dodatkowe z tytułu ważnego startu konia w gonitwie uzyskują przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 Ustawy PIT, w związku z czym na Spółce nie ciąży obowiązek informacyjny wynikający z art. 42a Ustawy PIT.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym oraz powyższym uzasadnieniem, Spółka zwraca się o potwierdzenie, że zaprezentowane przez Spółkę stanowisko i rozumienie treści przepisów podatkowych jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl