Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/4511-436/15-4/EC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z póżn.zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych jakie dla wspólnika spółki osobowej powstaną w związku z otrzymaniem środków pieniężnych i Wierzytelności w wyniku rozwiązania spółki oraz w związku wygaśnięciem Wierzytelności wskutek konfuzji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych jakie dla wspólnika spółki osobowej powstaną w związku z otrzymaniem środków pieniężnych i Wierzytelności w wyniku rozwiązania spółki oraz w związku wygaśnięciem Wierzytelności wskutek konfuzji.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną, jest polskim rezydentem dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia biznesowego Wnioskodawca zamierza objąć udziały w nowoutworzonej spółce kapitałowej (dalej: Spółka Kapitałowa).

Aktywami Spółki Kapitałowej będą w szczególności akcje w innej spółce kapitałowej (dalej: Akcje). Akcje będą mogły zostać sprzedane przez Spółkę Kapitałową na rzecz inwestora zewnętrznego, bądź też na rzecz wspólników Spółki Kapitałowej, w tym Wnioskodawcy (dalej łącznie: Wspólnicy).

Wspólnicy zakładają, że po zrealizowaniu przez Spółkę Kapitałową założonych celów biznesowych, możliwe będzie przekształcenie Spółki Kapitałowej w spółkę osobową - spółkę jawną lub komandytową (dalej: Spółka Osobowa). W zależności od okoliczności Spółka osobowa będzie kontynuować działalność w tej formie prawnej bądź też zostanie zlikwidowana.

W wyniku likwidacji Spółki Osobowej na Wspólników zostanie przeniesiona przypadająca Wspólnikom odpowiednia część środków pieniężnych pochodzących z działalności prowadzonej w Spółce kapitałowej i Spółce osobowej, w tym również środki pieniężne ze zbycia Akcji na rzecz inwestora zewnętrznego.

Jeden ze scenariuszy opisywanego powyżej przedsięwzięcia zakłada, że w związku z likwidacją lub rozwiązaniem Spółki Osobowej, w ramach rozliczenia udziału Wspólników w Spółce osobowej, na Wspólników zostaną przeniesione wierzytelności wobec Wspólników z tytułu zbycia części Akcji na rzecz Wspólników (na każdego ze Wspólników wierzytelność wobec tego Wspólnika). Wierzytelności, które mogą zostać przeniesione na Wspólników (dalej: Wierzytelności), będą wierzytelnościami zarachowanymi przez Spółkę Kapitałową (przekształconą następnie w Spółkę Osobową) jako przychody należne. Wierzytelności będą mogły obejmować wierzytelności z tytułu należności głównych z tytułu sprzedaży Akcji na rzecz Wspólnika, oraz ewentualnie z odsetek naliczonych w związku z przedłużeniem terminu zapłaty ceny za sprzedane Akcje.

W chwili likwidacji Spółki Osobowej, na majątek Spółki Osobowej będzie się składać wyłącznie majątek, który stał się aktywami Spółki Kapitałowej lub Spółki Osobowej na skutek zdarzenia powodującego powstanie po stronie Spółki Kapitałowej lub wspólników Spółki Osobowej przychodu podatkowego (np. sprzedaży posiadanych przez nią Akcji).

Wspólnicy zakładają, że do momentu przekształcenia Spółki Kapitałowej w Spółkę Osobową, wszystkie dochody Spółki Kapitałowej (ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), zostaną opodatkowane przez Spółkę Kapitałową podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Odpowiednio Wspólnicy przyjmują, że w dalszej kolejności od momentu przekształcenia do momentu likwidacji Spółki Osobowej, wszystkie dochody Spółki Osobowej (ustalone zgodnie z przepisami u.p.d.o.f.), zostaną opodatkowane przez Wspólników proporcjonalnie do ich udziału w zyskach podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wspólnicy zakładają, że możliwe będzie rozwiązanie Spółki Osobowej w wyniku jednomyślnej uchwały Wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy środki pieniężne otrzymane w wyniku likwidacji Spółki Osobowej powstałej z przekształcenia Spółki Kapitałowej nie stanowią dla Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym.

2. Czy uzyskanie przez Wnioskodawcę Wierzytelności wobec Spółki Osobowej w związku z likwidacją Spółki Osobowej oraz następnie wygaśnięcie tych Wierzytelności w wyniku konfuzji, nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

3. Czy skutki podatkowe wynikające z odpowiedzi na pytania 1-2 będą miały miejsce w przypadku rozwiązania Spółki Osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Odpowiedź na pytanie Nr 3 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytania Nr 1 i 2 zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest również przesłanek uzasadniających odmienną kwalifikację skutków podatkowych opisanych zdarzeń w wypadku rozwiązania Spółki Osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

W myśl art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych (art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 u.p.d.o.f., za przychody z działalności gospodarczej uznaje się wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem pożyczek z Funduszu Pracy.

Stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 u.p.d.o.f., do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328), wprowadzono art. 14 ust. 8 u.p.d.o.f. - zawierający definicję pojęcia "środki pieniężne". Zgodnie z tym przepisem, przez środki pieniężne rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę osobową pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika. Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r. przepisami art. 14 ust. 2e oraz 2f u.p.d.o.f., za przychód uważa się uregulowanie przez spółkę osobową w całości lub w części zobowiązania poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego.

Regulacje art. 14 ust. 3 pkt 10 u.p.d.o.f. nie odnoszą się wyłącznie do sytuacji, w której dochodzi do zakończenia bytu prawnego spółki niebędącej osobą prawną na skutek przeprowadzenia formalnego postępowania likwidacyjnego. Likwidacja, w rozumieniu powołanego przepisu, oznacza każdy dopuszczalny i zgodny z przepisami prawa sposób ustania bytu prawnego takiej spółki, w wyniku którego dochodzi m.in. do podziału pomiędzy wspólników majątku spółki. Jeżeli zatem przepisy regulujące ustrój (tworzenie, funkcjonowanie i rozwiązywanie) danego typu spółek osobowych przewidują możliwość ich rozwiązania bez przeprowadzania formalnego procesu likwidacji, np. na skutek jednomyślnej decyzji wszystkich wspólników, to skutki podatkowe takiego rozwiązania spółki także należy oceniać w oparciu o analizowane w pkt 1 i 2 powyżej przepisy u.p.d.o.f. Jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z 7 stycznia 2014 r., ILPB1/415-1244/14-2/AN: "Przepis ten < art. 14 ust. 3 pkt 10 u.p.d.o.f. - przyp. M. Cz.> ma również zastosowanie w przypadku rozwiązania spółki, gdyż powoduje on, analogiczne jak w przypadku likwidacji, skutki prawne". Dlatego: "Otrzymanie środków pieniężnych przez wspólnika spółki jawnej w wyniku rozwiązania Spółki bez przeprowadzenia formalnego postępowania likwidacyjnego nie stanowi przychodu wspólnika na płaszczyźnie podatku dochodowego od osób fizycznych". (por. też: interpretacja tego organu z 17 września 2014 r., ILPB1/415-977/14-2/GM, oraz pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 lutego 2015 r. IBPB1/1/415-1406/14/JS). Dlatego też ocena skutków przekazania środków pieniężnych i Wierzytelności po rozwiązaniu Spółki Osobowej na gruncie u.p.d.o.f. powinna być analogiczna jak w wypadku przeprowadzenia likwidacji Spółki Osobowej.

W świetle powyższego wywodu nie powinno budzić wątpliwości, że w wypadku otrzymania przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji lub rozwiązania Spółki Osobowej środków pieniężnych i Wierzytelności, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu opodatkowania Wnioskodawcy podatkiem dochodowym. Dlatego też w ocenie Wnioskodawcy na pytania Wnioskodawcy zadane w niniejszym wniosku należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl