IPPB1/4511-431/15-2/MT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 czerwca 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/4511-431/15-2/MT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów podatkowych z tytułu zbycia aktywów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów podatkowych z tytułu zbycia aktywów

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną. Posiada miejsce zamieszkania do celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca zamierza przystąpić do spółki osobowej, której siedziba będzie znajdować się na terytorium Republiki Malty (zwanej dalej: "Spółką"). Spółka będzie stanowić odpowiednik polskiej spółki komandytowej, zaś Wnioskodawca przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o nieograniczonej bądź ograniczonej odpowiedzialności. Spółka będzie pełnić funkcję podmiotu holdingowego, w którego posiadaniu będą znajdować się akcje/udziały spółek mających siedzibę w Unii Europejskiej, co umożliwia Spółce osiąganie dochodów z tytułu: dywidend, umorzenia akcji/ udziałów, zbycia udziałów, akcji a także innych papierów wartościowych.

Spółka zgodnie z maltańskimi przepisami podatkowymi będzie transparentna podatkowo. Wnioskodawca będzie posiadał w Spółce nie więcej niż 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Niewykluczone, że Wnioskodawca otrzyma w formie niepieniężnej przypadający na niego zysk w Spółce. W związku z tym Wnioskodawca otrzyma papiery wartościowe - np. akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne lub udziały w spółkach kapitałowych (dalej: "Aktywa"). Innymi słowy Wnioskodawca otrzyma należące do Spółki Aktywa, których wartość będzie równa przysługującemu Wnioskodawcy udziałowi w zysku Spółki, zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących przypadający na Wnioskodawcę zysk w Spółce.

Wnioskodawca planuje sprzedać Aktywa w przyszłości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży Aktywów.

Zdaniem Wnioskodawcy w razie sprzedaży Aktywów powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości wartości aktywów na dzień ich nabycia w drodze podziału zysku Spółki.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

W związku z powyższym przepisem, zdaniem Wnioskodawcy, na moment zbycia Aktywów może rozpoznać koszt równy wydatkom na ich nabycie lub objęcie. W zdarzeniu będącym przedmiotem niniejszego wniosku Wnioskodawca nabędzie Aktywa w drodze podziału zysku. Wnioskodawca otrzyma Aktywa zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących zysk Spółki. Dlatego też dla Wnioskodawcy kosztem nabycia Aktywów będzie przypadająca na Wnioskodawcę w Spółce kwota zysku wypłaconego Wnioskodawcy w formie niepieniężnej w postaci Aktywów.

Powyższe stanowisko, zdaniem Wnioskodawcy, potwierdziły organy podatkowe w zbliżonych stanach faktycznych, w szczególności:

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 października 2013 r., Znak: IPPB1/415-906/13-2/EC: "Aktywa te zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w wyniku wypłaty w formie niepieniężnej przypadającego na jego rzecz zysku spółki z siedzibą w Republice Słowackiej, będącej odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. A zatem zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących przypadający na Wnioskodawcę zysk Spółki, Wnioskodawca otrzyma należące do Spółki aktywa (o wartości równej przysługującemu mu zyskowi w spółce), (...) natomiast kosztem uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 będą wydatki na nabycie papierów wartościowych lub udziałów, tj. wartość Aktywów na dzień ich nabycia w drodze podziału zysku spółki."

* Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9 czerwca 2011 r., Znak: IBPBI/2/423-344/11/PC, za prawidłowe uznając stanowisko podatnika, zgodnie z którym: "W świetle powyższego przepisu biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny nie ulega wątpliwości, że dla Wnioskodawcy kosztem nabycia jest wartość dywidendy w naturze, w przypadku bowiem gdyby Wnioskodawca otrzymał dywidendę pieniężną wówczas za otrzymane pieniądze mógłby nabyć te udziały (akcje)".

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2010 r., Znak: IPPB1/415-8/10-2/KS: "W przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów i papierów wartościowych otrzymanych uprzednio jako dywidenda w formie niepieniężnej dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.będzie różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną bądź papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów ustalonymi zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38. W przypadku odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych a kosztami uzyskania przychodów ustalonymi zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy. Kosztem w przypadku zbycia udziałów, papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych nabytych uprzednio jako dywidenda w formie niepieniężnej będzie wartość dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz wnioskodawcy. Można stwierdzić, że wartość rynkowa na dzień nabycia przez Wnioskodawcę składników majątku w postaci udziałów, papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych może być kosztem odpłatnego zbycia, jednakże pod warunkiem, że wartość ta jest jednocześnie wartością odpowiadającą wartości dywidendy przeznaczonej do wypłaty."

* Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2010 r., Znak: IPPB1/415-882/09-6/AG: "W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako dywidenda w formie niepieniężnej ceną nabycia będzie wartość dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz wnioskodawcy. Można stwierdzić, iż wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może być wartość rynkowa na dzień nabycia przez wnioskodawcę tych składników majątku, jednakże pod warunkiem, że wartość ta odpowiada jednocześnie wartości dywidendy przeznaczonej do wypłaty."

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży Aktywów, które otrzyma w miejsce wypłaty środków pieniężnych stanowiących zysk Spółki, jako koszt uzyskania przychodu Wnioskodawca powinien rozpoznać wartość otrzymanego zysku w naturze. Innymi słowy, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt równy wartości Aktywów na dzień podziału zysku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienie prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl