Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/4511-376/15-2/MT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

1. Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym w Polsce, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu PIT.

2. Wnioskodawca wykonuje we własnym imieniu pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: z dnia 24 kwietnia 2013 r.; Dz. U. z 2013 r. poz. 672).

3. Wnioskodawca jest w dniu złożenia niniejszego wniosku wyłącznym właścicielem/wieczystym użytkownikiem łącznie 9 nieruchomości gruntowych zabudowanych znajdujących się (i) na terenie miasta Warszawy oraz (ii) na terenie 5 innych miejscowości w Polsce oraz właścicielem budynków i budowli wybudowanych na nieruchomościach znajdujących się w wieczystym użytkowaniu. Dodatkowo, w dniu złożenia tego wniosku, Wnioskodawca jest również właścicielem dwóch lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość (wszystkie powyższe nieruchomości będą w dalszej części wniosku zwane "Nieruchomościami").

4. Nieruchomości zostały nabyte przez Wnioskodawcę w następujący sposób: w 1997 r. (dwie nieruchomości), w 2004 r. (jedna nieruchomość), w 2007 r. (jedna nieruchomość), w 2008 r. (jedna nieruchomość), w 2010 r. (jedna nieruchomość), w 2011 r. (jedna nieruchomość), w 2012 r. (cztery nieruchomości) oraz w 2013 r. (jedna nieruchomość). Jedna z Nieruchomości została nabyta w dwóch częściach: w 2004 r. (większa jej część) oraz w 2007 r. (mniejsza jej część).

5. Nieruchomości były nabywane przez Wnioskodawcę częściowo ze środków własnych, częściowo z kredytów. Przy nabyciu każdej z Nieruchomości, Wnioskodawca nie odliczał podatku VAT.

6. Po nabyciu Nieruchomości i do dnia złożenia niniejszego wniosku, Wnioskodawca nie wprowadził żadnej z nich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej.

7. Przez okres od momentu nabycia, niektóre z Nieruchomości były lub są nadal wynajmowane przez Wnioskodawcę prywatnie (tekst jedn.: poza prowadzoną działalnością gospodarczą), a jeżeli dana Nieruchomość jest wynajmowana, to Wnioskodawca opłaca od czynszu z wynajmu Nieruchomości zryczałtowany podatek dochodowy wg stawki 8,5%. Na pobierane kwoty czynszu najmu w Wnioskodawca wystawia faktury VAT, a następnie odprowadza należny z tych faktur podatek VAT.

8. Wnioskodawca zamierza wprowadzić Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

9. Po wprowadzeniu Nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza przekształcić wykonywaną przez siebie i we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

10. Na dzień przekształcenia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nieruchomości będą stanowiły składnik przekształcanego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

11. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będzie niższy niż wartość bilansowa przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, uwzględniająca wartość Nieruchomości jako składników przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, ale wyższy niż minimalnie wymagana wysokość kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

12. Nadwyżka wartości bilansowej przekształcanego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa wchodzącego w skład prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, tj. wartość bilansowa przedsiębiorstwa Wnioskodawcy ponad wysokość kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej wskutek przekształcenia, zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy przekształcenie prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego na podstawie ustawy o VAT.

2. Czy w wyniku przekształcenia prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Wnioskodawca uzyskuje przychód w rozumieniu PDOFU.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2. W zakresie pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy w wyniku przekształcenia prowadzonej przez Wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Wnioskodawca nie uzyskuje przychodu w rozumieniu PDOFU.

Stosownie do ogólnej definicji przychodu zawartej w art. 11 ust. 1 PDOFU, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 1, za przychód z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 PDOFU, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Artykuł 17 ust. 1 pkt 9 przewiduje natomiast, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce, albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedsiębiorca będący osobą fizyczną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: z dnia 24 kwietnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 672) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Natomiast § 3 art. 5842 stanowi, że osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Jak wspomniano wyżej, przekształcenie formy działalności przedsiębiorcy w spółkę kapitałową wiąże się z kontynuacją działalności gospodarczej przedsiębiorcy przez spółkę kapitałową powstałą z przekształcenia, w ramach wszystkich praw i obowiązków przysługujących przedsiębiorcy przekształcającemu prowadzoną przez niego działalność gospodarczą.

Zatem istota przekształcenia formy prawnej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową zakłada zachowanie ciągłości prawnej, co oznacza, że osoba fizyczna nie zbywa majątku na rzecz nowopowstałej spółki kapitałowej. W ocenie Wnioskodawcy, charakter czynności przekształcenia opartego na ciągłości (kontynuacji) działalności gospodarczej osoby fizycznej przez powstałą w wyniku przekształcenia spółkę kapitałową nie skutkuje uzyskaniem przez osobę fizyczną żadnego "zewnętrznego" przysporzenia, w szczególności przychodu z tytułu działalności gospodarczej.

Przy zaistnieniu opisanego zdarzenia przyszłego nie można zdaniem Wnioskodawcy mówić także o powstaniu przychodu z kapitałów pieniężnych, wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 9 PDOFU, gdyż przepis ten uznaje za przychody nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych za wkład niepieniężny (tekst jedn.: aport), podczas gdy w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową nie dochodzi do wniesienia aportu do powstałej spółki kapitałowej, gdyż powstałej z przekształcenia spółce kapitałowej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego z mocy prawa (tekst jedn.: art. 5842 § 1 Kodeksu spółek handlowych), a nie z tytułu wniesienia do tej spółki aportu przez przedsiębiorcę.

Wobec powyższego należy uznać, że przekształcenie przez Wnioskodawcę formy prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl