IPPB1/4511-223/15-2/EC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 23 marca 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/4511-223/15-2/EC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów do odpowiedniego źródła przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów do odpowiedniego źródła przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest sportowcem trudniącym się zawodowo grą w piłkę nożną, którą to grę realizuje na podstawie zawartych z klubami sportowymi kontraktów na profesjonalne uprawianie piłki nożnej. W ramach tychże kontraktów Wnioskodawca świadczy usługi polegające na profesjonalnym uprawianiu sportu tj. grze w piłkę nożną na rzecz drużyn piłkarskich. Umowy te stanowią umowy o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, tj. umowy, o których mowa w art. 750 Kodeksu cywilnego. Obecnie wnioskodawca uprawia sport w wykonaniu umowy łączącej go z L. Spółka Akcyjna z siedzibą w G., która to umowa również jest umową z art. 750 k.c.

Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie na własny rachunek działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług polegających na profesjonalnym uprawianiu sportu, tj. grze w piłkę nożną na rzecz drużyn piłkarskich. Wraz z podjęciem tej działalności gospodarczej Wnioskodawca złożył do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o wpis oraz zawarł umowę zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej w ramach prowadzenia tejże działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę na podstawie umów zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawartych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej polegającej na profesjonalnym uprawianiu sportu może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych z klubami piłkarskimi umów zlecenie na profesjonalne uprawianie piłki nożnej zawartych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej polegającej na profesjonalnym uprawianiu sportu może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy oparte jest na analizie następujących przepisów prawa podatkowego.

Przychody uzyskiwane z uprawiania sportu w myśl art. 13 pkt 2 Ustawy o PIT są uważane za przychody z działalności wykonywanej osobiście, podobnie jak działalność artystyczna, literacka, naukowa, trenerska, oświatowa i publicystyczna, a także przychody uzyskiwane z umów zlecenia czy umów o dzieło. Jednocześnie za działalność gospodarczą na gruncie Ustawy o PIT uważa się działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

* prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 Ustawy o PIT.

Dodatkowo, zgodnie z art. 5b ust. 1 Ustawy o PIT przychód nie może być uznany za uzyskany z działalności gospodarczej, jeżeli spełnione są warunki:

1.

za rezultat zleconych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2.

czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W ocenie Wnioskodawcy okoliczność, iż przychody uzyskiwane z uprawiania sportu są wymienione w art. 13 pkt 2 Ustawy o PIT nie wyklucza uznania takich przychodów jako uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli nie zachodzą negatywne przesłanki wyszczególnione powyżej.

Warto wskazać, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych występuje stanowisko, iż niektóre przychody z działalności wykonywanej osobiście np. przychód pełnomocników świadczących obronę z urzędu oraz przychód sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, mogą stanowić przychód zaliczany do źródeł przychodu z działalności gospodarczej jeżeli uzyskiwane są w ramach działalności gospodarczej (uchwała NSA w składzie całej Izby Finansowej z dnia 21 października 2013 r., sygn. II FPS 1/13, wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 1455/11). Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest także interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2013 r., zgodnie z którą kwalifikacja przychodu do odpowiedniego źródła jest zależna od formy prawnej wykonywania przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu zawodu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, czy rzecznika patentowego. Zatem przychody uzyskiwane z tego tytułu mogą zostać zaliczone do źródła przychodów - działalność gospodarczą, pomimo iż są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Powyższą interpretację potwierdza także brzmienie art. 13 pkt 8 i 9 oraz art. 41 ust. 2 Ustawy o PIT. Z art. 13 pkt 8 Ustawy o PIT wynika wprost, iż ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczenia przychodów uzyskanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli są uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej. Zgodnie zaś z art. 13 pkt 9 Ustawy o PIT przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nawet jeżeli umowy te będą zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, zawsze będą zakwalifikowane do źródła przychodów - działalność wykonywana osobiście. Jednakże podobnego zastrzeżenia brak w odniesieniu do pozostałych czynności wymienionych w art. 13 pkt 2 Ustawy o PIT, w związku z czym wnioskować należy, iż takie przychody mogą być zaliczane do uzyskanych w ramach działalności gospodarczej co do zasady.

Ponadto, art. 41 ust. 2 Ustawy o PIT przewiduje, iż płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Zauważyć zatem należy, iż wskazany przepis prawa wprost wskazuje, że możliwe jest uzyskiwanie przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 Ustawy o PIT w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Powyższe stanowisko zostało wyrażone w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426. Prawidłowość powyższych zapatrywań wydaje się potwierdzać również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 14 października 2014 r. Nr ITPB1/415-774/14/MR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl