IPPB1/4511-198/16-2/AM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB1/4511-198/16-2/AM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/4511-198/16-2/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkowego otrzymanego odszkodowania:

* na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest prawidłowe,

* na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3-3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą Kancelaria Radcy Prawnego opodatkowaną na zasadach ogólnych prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dokumentację płacowo-kadrową oraz finansową prowadzi Jej biuro rachunkowe z którym posiada zawartą umowę. Biuro rachunkowe jest ubezpieczone, posiadało i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC zawodu.

Gdy 2015 r. Wnioskodawczyni była w ciąży poprosiła pracownika biura rachunkowego aby zgłosili Ją do ubezpieczenia chorobowego na zadeklarowaną przez Nią kwotę od 1 marca 2015 r. Ponieważ 1 marca wypadał w niedzielę biuro rachunkowe zgłoszenie zrobiło w poniedziałek 2 marca 2015 r. Po urodzeniu dziecka ZUS nie przyznał Wnioskodawczyni zasiłku macierzyńskiego od zadeklarowanej maksymalnej podstawy tylko od minimalnej podstawy naliczania składek. ZUS wydał decyzję, że nie może być naliczony zasiłek od wpłaconej maksymalnej składki ponieważ zgłoszenie było o jeden dzień za późno i nie trwało pełnego miesiąca. Składane było odwołanie ale odpowiedź z ZUS była negatywna.

W związku z powyższą sprawą Wnioskodawczyni zwróciła się do biura rachunkowego czy zwróci należną Jej różnicę, którą straciła przez cały rok biorąc zasiłek macierzyński w zmniejszonej kwocie. Biuro rachunkowe przyznało się do swojego błędu i skierowało sprawę do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel po rozpatrzeniu sprawy uznał szkodę i zwrócił kwotę bezpośrednio na konto bankowe Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymane odszkodowanie, które otrzymałam jako zadośćuczynienie, którego charakter opisano w stanie faktycznym spełnia warunki do uznania je za wolne od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3-3d, 4 u.p.d.o.f., oraz czy a jeżeli tak to w jaki sposób kwota powinna być wykazana w księgach podatkowych i zeznaniu rocznym.

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymane odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 -3d, 4 u.p.d.o.f. i nie powinno być wykazywane w księgach podatkowych ani w zeznaniu rocznym. Otrzymanego odszkodowania nie można zaliczyć do przychodu związanego z działalnością gospodarczą, ponieważ dotyczyło zasiłku macierzyńskiego. Nie można tego odszkodowania przyporządkować do otrzymanego przychodu stosownie do art. 14 ust. 1 ww ustawy za przychód z działalności o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Przedmiotowe odszkodowanie nie dotyczy składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nie stanowi więc źródła przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkowego otrzymanego odszkodowania:

* na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe,

* na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3-3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Jak stanowi art. 821 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest szczególnym rodzajem ubezpieczenia majątkowego, jako ubezpieczenie obejmujące ochronę pasywów.

Z art. 822 § 1 ww. Kodeksu wynika, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

W myśl § 2 powołanego przepisu, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w § 1, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Stosownie do art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni, prowadzi działalność gospodarczą - Kancelarię Radcy Prawnego. Dokumentację płacowo-kadrową oraz finansową prowadzi biuro rachunkowe z którym posiada zawartą umowę. Biuro rachunkowe jest ubezpieczone, posiadało i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC zawodu.

Biuro rachunkowe popełniło błąd tj. zgłosiło Wnioskodawczynię do ubezpieczenia chorobowego na zadeklarowana przez Nią kwotę - po terminie. ZUS wydał decyzję, że nie może być naliczony zasiłek od wpłaconej maksymalnej składki ponieważ zgłoszenie było o jeden dzień za późno i nie trwało pełnego miesiąca. Składane było odwołanie ale odpowiedź z ZUS była negatywna. Biuro rachunkowe przyznało się do swojego błędu i skierowało sprawę do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel po rozpatrzeniu sprawy uznał szkodę i zwrócił kwotę bezpośrednio na konto bankowe Wnioskodawczyni.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, źródłem przychodów są "inne źródła".

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Użyte w tym przepisie sformułowanie "w szczególności" oznacza, iż przepis zawiera tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów stanowią przychody objęte tym przepisem.

Mając na względzie przedstawione wyżej przepisy oraz stan faktyczny stwierdzić należy, że kwota odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela biura rachunkowego, które prowadziło dokumentację płacowo-kadrową oraz finansową, będzie stanowiło przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane odszkodowanie jednakże zwolnione jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. ustawy.

A zatem w tej części stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Jednocześnie wbrew twierdzeniom Wnioskodawczyni, iż otrzymane odszkodowanie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3-3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stanowiska nie można uznać za prawidłowe.

Wskazane powyżej przepisy prawne nie mają zastosowania w okolicznościach niniejszej sprawy gdyż jak wskazano powyżej, otrzymane odszkodowanie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponieważ otrzymane przez Wnioskodawczynię odszkodowanie jest przychodem z innych źródeł zwolnionym z opodatkowania, to nie podlega ono wykazaniu w prowadzonej przez Wnioskodawczynię podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz w zeznaniu rocznym.

Interpretacja dotyczy stanu prawnego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl