Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/4511-178/15-2/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów podatkiem liniowym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych. Za udzielone usługi jako lekarz - specjalista anestezjolog Strona wystawia faktury dla zleceniodawców - podmiotów leczniczych, w tym dla Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w R., realizując zawarty kontrakt.

Wnioskodawca jednocześnie z tym samym podmiotem (tekst jedn.: Szpitalem Specjalistycznym Sp. z o.o. w R.) zawarł umowę o pracę w wymiarze #189; etatu, ale nie na świadczenie usług medycznych, lecz na wykonywanie zadań polegających na zastępowaniu Kierownika Oddziału w zakresie koordynacji pracy Oddziału oraz kierowania, a więc czynności wyłącznie organizacyjno - zarządzających (umowa zawarta została 30 kwietnia 2014 r.).

W dniu 19 stycznia 2015 r. Wnioskodawca złożył we właściwym Urzędzie Skarbowym oświadczenie o wyborze formy opodatkowania określonej w art. 30c ustawy o p.d.o.f., tj. Strona wybrała 19% podatek liniowy na rok bieżący.

Za rok 2014 Wnioskodawca rozliczał się z uzyskanych dochodów według skali podatkowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca jako lekarz zatrudniony na umowę o pracę do kierowania i zarządzania Oddziałem w podmiocie leczniczym, dla którego wykonuje usługi medyczne realizując zawarty kontrakt (wystawia faktury), może dokonać wyboru liniowej formy opodatkowania z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wybór liniowej formy opodatkowania i rozliczenie dochodów w 2015 r. według stawki 19% jest słuszny i zgodny z prawem, ponieważ wykonywane przez Stronę usługi medyczne w ramach działalności gospodarczej są związane z ochroną zdrowia i jako takie są przypisane do innej grupy klasyfikacyjnej PKWiU (85.13) niż charakter świadczonej pracy w ramach umowy na etacie (zarządzanie i organizacja).

Wnioskodawca uważa, że może stosować przepis art. 30c ustawy o p.d.o.f., który nie wyklucza i nie zabrania rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej wg PIT-36L, zaś z umowy o pracę wg skali podatkowej na druku PIT-37.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania wg zasad określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych m.in. dla Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o. w R. Ponadto z tym samym podmiotem zawarł umowę o pracę w wymiarze #189; etatu na wykonanie zadań polegającą na zastępowaniu kierownika oddziału w zakresie koordynacji pracy oddziału oraz kierowania. Wnioskodawca wskazał, że będą to wyłącznie czynności organizacyjno-zarządzające.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że Wnioskodawca uzyskując w 2015 r. przychody z działalności gospodarczej ze świadczenia usług medycznych na rzecz obecnego pracodawcy - w zakresie nieodpowiadającym czynnościom, które w 2015 r. podatkowym wykonywał będzie u tego pracodawcy w oparciu o stosunek pracy, ma prawo do opodatkowania dochodu uzyskiwanego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2015 r. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca złożył stosowne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w wymaganym terminie (w dniu 19 stycznia 2015 r.).

Fakt zawarcia w 2014 r. umowy na świadczenie usług medycznych z podmiotem, z którym Wnioskodawca związany będzie umową o pracę, nie wyklucza możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych w 2015 r. w ramach tej działalności 19% podatkiem liniowym.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl