Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 stycznia 2016 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/4511-1320/15-3/KS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie m.in.: kompleksowego montażu instalacji elektrycznych i teletechnicznych (RTV, TEL, SAP, SSW1N, CCTV, sieci strukturalne, kontrola dostępu), prefabrykacji rozdzielni elektrycznych, projektowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych, budownictwa ogólnego, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z istotnymi przyczynami natury prawnej, Wnioskodawca działając na podstawie art. 5841-58413 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) planuje dokonać przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), która to Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą Wnioskodawcy na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W chwili przekształcenia Wnioskodawca zostanie udziałowcem Spółki i zostanie wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na moment przekształcenia w księgach przedsiębiorstwa (jednoosobowej działalności gospodarczej) Wnioskodawcy w pozycji kapitału własnego (kapitał podstawowy oraz zysk netto) ujęty będzie zysk osiągnięty przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przed przekształceniem. Zysk ten był, na zasadach właściwych dla dochodu z działalności gospodarczej opodatkowany PIT co do zasady w miesiącu jego osiągnięcia. W ramach przekształcenia całość bądź część tego zysku może zostać przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio).

Po utworzeniu Spółki Wnioskodawca dokona przeniesienia części udziałów na rzecz członka najbliższej rodziny w formie darowizny.

Po dokonaniu darowizny Spółka zostanie przekształcona w spółkę komandytową, w której Wnioskodawca zostanie komandytariuszem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Spółkę spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm. - zwanej dalej "ustawa o PIT").

2. Czy przekazanie przez Wnioskodawcę członkowi rodziny w formie darowizny części udziałów w Spółce spowoduje powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy na gruncie ustawy o PIT.

3. Czy zysk osiągnięty i opodatkowany przez Wnioskodawcę w trakcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, który może zostać przeznaczony na agio Spółki w związku z przekształceniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę, będzie stanowił dochód Wnioskodawcy z udziału w zyskach osób prawnych opodatkowany w momencie przekształcenia Spółki w spółkę komandytową.

Niniejsza interpretacji indywidualna dotyczy pytania oznaczonego nr 1. W zakresie pytań oznaczonych nr 1-2 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie spowoduje dla Wnioskodawcy powstania przychodu na gruncie ustawy o PIT.

Przepisy ustawy o PIT, nie wskazują, że w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, dochodzi do powstania przychodu podatkowego. Biorąc pod uwagę, że punktem wyjścia interpretacji prawa podatkowego powinna być treść aktu prawnego, zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowym przypadku nie może dochodzić do powstania przychodu. Należy zauważyć, że za przychód podatkowy uznaje się jedynie definitywne przysporzenie majątkowe o charakterze trwałym. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej w stanie faktycznym sytuacji nie dochodzi do powstania przysporzenia bowiem Wnioskodawca równocześnie z otrzymaniem udziałów w Spółce pozbawiony zostanie ekwiwalentnego majątku (w postaci prowadzonego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa) i zostanie wykreślony z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy z uwagi na brak powstania po jego stronie jakiegokolwiek przysporzenia w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w Spółkę, nie dojdzie do powstania przychodu podatkowego.

Wnioskodawca pragnie również zaznaczyć, iż objęcie udziałów w spółce kapitałowej w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej nie może być traktowane jako powodujące powstanie przychodów z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Zgodnie z tym artykułem, przychodem z kapitałów pieniężnych jest m.in. nominalna wartość udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. W analizowanym przypadku nie dochodzi jednak do wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, bowiem przekazanie spółce majątku odbywa się w oparciu o podstawę prawną właściwą jedynie dla przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (art. 5841-58413 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), a nie dla aportu (art. 158 Kodeksu spółek handlowych). W konsekwencji, nie można uznać objęcia udziałów w ramach przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, za objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny (aport) do spółki i tym samym uznać, że powstaje przychód podatkowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Należy również zaznaczyć, iż istota przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową zakłada zachowanie ciągłości prawnej (art. 5841-5842 Kodeksu spółek handlowych). Oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która przekształca się w spółkę kapitałową nie zbywa majątku i tym samym nie uzyskuje przychodu z tego tytułu, o którym mowa w art. 19 ustawy PIT.

Podsumowując, biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz uwzględniając dodatkowo fakt, iż przekształcenie jednoosobowej działalności w jednoosobową spółkę kapitałowa nie zostało wymienione w ustawie o PIT jako zdarzenie podlegające opodatkowaniu, zdaniem Wnioskodawcy przedstawione zdarzenie przyszłe nie wiąże się z powstaniem przychodu na gruncie ustawy o PIT. Dla potwierdzenie powyższego, Wnioskodawca, wskazuje, że analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. IBPBI/1/415-424/12/KB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622), wprowadziła zmianę w Kodeksie spółek handlowych, polegającą na stworzeniu możliwości przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową. Nowelizacja weszła w życie w dniu 1 lipca 2011 r.

Zgodnie z art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm. dalej "k.s.h") przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Jak stanowi art. 5842 § 1 k.s.h., spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. (art. 5842 § 2 k.s.h.).

Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej (art. 5842 § 3 k.s.h.). Jednocześnie, art. 5844 k.s.h. precyzuje, że do przekształcenia przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej.

Jak to zostało zaznaczone powyżej, jednoosobowej spółce kapitałowej, powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, przysługują wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego.

Zauważyć należy, że kwestię sukcesji podatkowych praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, która w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r. nie zawierała regulacji dotyczących przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie przez osobę fizyczną w spółkę kapitałową. Jednakże w ustawie tej wprowadzono zmiany (obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.), poprzez dodanie do art. 93a § 4, w myśl którego, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych (przepis ten został dodany przez art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce - Dz. U. z 2012 r. poz. 1342).

Wobec powyższego, od dnia 1 stycznia 2013 r. (w zakresie objętym wnioskiem), sukcesja praw na gruncie prawa podatkowego wynika wprost z cytowanego powyżej art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej.

Analizując konsekwencje podatkowe w odniesieniu do przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową, należy się odnieść do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), w którym ustawodawca jako źródło przychodu wymienia kapitały pieniężne.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uznaje się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Jednakże u Wnioskodawcy, w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nie wystąpi przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej. Ten rodzaj przekształcenia nie opiera się bowiem na aporcie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej, lecz jest w swej istocie przeniesieniem wyodrębnionego majątku przedsiębiorcy na podmiot inny. Przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową to proces zmierzający do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa.

Z powyższego wynika, że przedsiębiorca przekształcany nie uzyskuje dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu, ponieważ majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (przedsiębiorcy przekształcanego) nie ulega likwidacji i zwrotowi podatnikowi do majątku osobistego, lecz jest majątkiem przekształconej jednoosobowej spółki kapitałowej.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy - w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z o.o.) - nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę rozstrzygnięcia organów skarbowych dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcia organów skarbowych nie są wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl