IPPB1/4511-111/16-4/KS, PIT w zakresie skutków podatkowych sprzedaży przetworzonych produktów zwierzęcych. - Pismo wydane... - OpenLEX

IPPB1/4511-111/16-4/KS - PIT w zakresie skutków podatkowych sprzedaży przetworzonych produktów zwierzęcych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/4511-111/16-4/KS PIT w zakresie skutków podatkowych sprzedaży przetworzonych produktów zwierzęcych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.) uzupełnionego pismem z dnia 7 kwietnia 2016 r. (data wpływu 13 kwietnia 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 1 kwietnia 2016 r. nr IPPB1/4511-111/16-2/KS o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące - podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży przetworzonych produktów zwierzęcych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży przetworzonych produktów zwierzęcych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest rolnikiem, który jest jednocześnie czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca wytwarza sery z mleka krowiego pochodzącego wyłącznie ze swojego gospodarstwa i chciałby sprzedawać ten ser osobie fizycznej na potrzeby prowadzonej przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy (Dz. U. z 2015 r. poz. 699, ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustawa), których celem jest unormowanie zasad opodatkowania przychodów ze sprzedaży przetwarzanych produktów roślinnych i zwierząt pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Wprowadzono ryczałt w wysokości 2% od przychodów z innych źródeł, jednak zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.do.f. do przychodów tych nie kwalifikuje się przychodów ze sprzedaży, która jest wykonywana na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca chciał złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym o wyborze ryczałtowej formy opodatkowania (2%), jednak uzyskał informację, że przychody o których mowa na wstępie nie mogą być opodatkowane 2% ryczałtem ze względu na powołane wykluczenie. Dodatkowo Wnioskodawca uzyskał informację na infolinii podatkowej, że przychody te są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pismem z dnia 7 kwietnia 2016 r. (data wpływu 13 kwietnia 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 1 kwietnia 2016 r. nr IPPB1/4511-111/16-2/KS Wnioskodawca poinformował, że: produkowany ser powstaje w jego ocenie przy wykorzystaniu metod domowych. Nie wskazano w wezwaniu, co oznaczają metody produkcji przemysłowej. Wnioskodawca próbował uzyskać informację na Infolinii Biura Krajowego Informacji Podatkowej, jednak nie udzielono mu odpowiedzi w tym zakresie. Z definicji odnalezionych w internecie wynika, że w przemyśle dostosowywanie dóbr do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn. Opierając się na odnalezionych definicjach przemysłu, w ocenie Wnioskodawcy można stwierdzić, że produkowany ser nie powstaje w skutek przerabiania mleka w sposób przemysłowy, ponieważ nie wykorzystywane są do tego żadne maszyny, a także nie następuje podział pracy - ser wytwarzany jest przez Wnioskodawcę, nie zatrudnia pracowników. Sprzedaż dokonywana byłaby we własnym imieniu, w sposób ciągły i systematyczny. Mleko od krów pozyskiwane jest codziennie, więc ser wytwarzany byłby cyklicznie. Odbiorcy (osoby fizycznej prowadzące działalność gospodarczą i kupujące ser w celu wykorzystania go do wytworzenia swoich produktów) odbieraliby sery osobiście z jego gospodarstwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy rzeczywiście na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako rolnik wytwarzający ser biały z mleka krowiego pochodzącego wyłącznie z własnego gospodarstwa, sprzedając ten ser osobie fizycznej na potrzeby prowadzonej przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie zwolniony z płacenia podatku dochodowego od przychodów z tej sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 71 u.p.d.o.f. przychody, o których mowa w pytaniu w pkt 69 (powyżej) są zwolnione z podatku dochodowego (nie podlegają opodatkowaniu).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1.

miesiąc - w przypadku roślin

2.

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3.

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4.

2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Działami specjalnymi produkcji rolnej w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy są uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Wobec uprzednio przedstawionych regulacji prawnych - na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego - uznać należy, że prowadzona przez Wnioskodawcę produkcja i sprzedaż sera z mleka pozyskanego z własnego gospodarstwa rolnego nie stanowi działów specjalnych produkcji rolnej. Produkcja a następnie sprzedaż sera, nie stanowi również działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z powołanego powyżej przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika bowiem, że działalnością rolniczą jest m.in. działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym). Oznacza to, że przychód uzyskany ze sprzedaży produktów zwierzęcych po ich uprzednim przetworzeniu (przychód ze sprzedaży sera) nie podlega wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy nie jest to działalność rolnicza, z której przychody podlegają wyłączeniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody.

Zgodnie z art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

1.

sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

2.

przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze.

3.

sprzedaż następuje wyłącznie:

a.

w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,

b.

na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach,

4.

prowadzona jest ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e,

5.

podatnik nie uzyskał innych przychodów, ze źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Wyjaśnić należy, że art. 20c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie znajdzie zastosowania w rozpatrywanym przypadku, ponieważ nie została spełniona jedna z przesłanek wskazanych w ww. przepisie tj. sprzedaż wytworzonego sera będzie dokonywana na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Oznacza to, że przychody uzyskiwane z tego tytułu nie będą stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.

Z treści ww. przepisu wynika, że do dochodów ze sprzedaży m.in., produktów zwierzęcych pochodzących z własnej hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na przetwórstwie mleka zastosowanie będzie miało zwolnienie podatkowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że rolnik produkujący sery będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wyprodukuje ser w sposób przemysłowy, a opodatkowany jeśli w sposób inny niż przemysłowy.

Wyjaśnić należy, że określenie przerób mleka sposobem przemysłowym użyte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 71 ww. ustawy, nie zostało zdefiniowane z ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przy interpretacji tego przepisu należy posłużyć się wykładnią językową.

Według Słownika Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN (Warszawa 1996):

* przetwórstwo, to przerabianie surowców na gotowe produkty (tom lit. L-P st. 970),

* przerób, to przerabianie surowca na produkt lub półprodukt (tom lit. L-P str. 954),

* przemysłowy, to dotyczący przemysłu, związany z przemysłem, mający zastosowanie w przemyśle.

* sposób, to określona metoda, forma wykonania (Mały Słownik Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 str. 870).

W konsekwencji przerób mleka sposobem przemysłowym należy rozumieć jako przerabianie surowca jakim jest mleko na produkty gotowe (np. masło) lub półprodukty z wykorzystaniem metod mających zastosowanie w przemyśle.

Jednocześnie wskazać należy, że przepisy art. 20 ust. 1c oraz art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszą się do sposóbu produkcji. Jeżeli więc "domowa" produkcja sera odbywa się tym samym sposobem co w przemyśle, dochód jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wytwarza sery z mleka krowiego pochodzącego wyłącznie ze swojego gospodarstwa i chciałby sprzedawać ten ser osobie fizycznej na potrzeby prowadzonej przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej.

Produkowany ser powstaje w jego ocenie przy wykorzystaniu metod domowych. W ocenie Wnioskodawcy można stwierdzić, że produkowany ser nie powstaje w skutek przerabiania mleka w sposób przemysłowy.

W opisanym stanie faktycznym, do przychodów ze sprzedaży sera wytwarzanego z mleka krowiego pochodzącego wyłącznie ze swojego gospodarstwa nie będzie miało zastosowania zwolnienie podatkowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjmując bowiem za Wnioskodawcą, że produkowany ser nie powstaje na skutek przerabiania mleka sposobem przemysłowym stwierdzić należy, że dochody z tytułu sprzedaży sera na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej nie będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Należy przy tym zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl