Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-990/08-2/PJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2008 r. (data wpływu 25 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie powstania przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie powstania przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - B sp. z o.o. (Spółka") jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są osoby fizyczne, podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce. Spółka prowadzi na terenie W działalność gospodarczą polegającą na budowie domów z mieszkaniami oraz lokalami użytkowymi - w celu ich sprzedaży. Spółka zatrudnia pracowników, którzy pozwalają Spółce na przeprowadzenie pełnego procesu inwestycyjnego (w tym nadzoru nad budową budynków) oraz procesu sprzedażowego (w tym sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych).

W chwili obecnej, Spółka:

(a) prowadzi budowę domów z mieszkaniami i lokalami użytkowymi na nieruchomości stanowiącej własność Spółki, zaawansowanie projektu wynosi ok. 40%; nieruchomość ta nie jest obciążona hipoteką na zabezpieczenie kredytu udzielonego na nabycie nieruchomości lub budowę domów na tej nieruchomości ("Projekt IX");

(b) nabyła własność nieruchomości niezabudowanej (sprzedaż nieruchomości na rzecz Spółki niepodlegała podatkowi VAT), i przygotowała projekt budowy domów z mieszkaniami na tej nieruchomości, uzyskane pozwolenie na budowę nie jest jeszcze ostateczne; nieruchomość ta jest obciążona hipoteką zabezpieczającą kredyt na nabycie tej nieruchomości ("Projekt X"); oraz

(c) nabyła nieruchomość niezabudowaną (sprzedaż nieruchomości na rzecz Spółki niepodlegała podatkowi VAT), oraz przygotowała projekt budowy domów z mieszkaniami i lokalami użytkowymi na tej nieruchomości, ale nie uzyskała jeszcze pozwolenia na budowę; nieruchomość jest obciążona hipoteką zabezpieczającą kredyt na jej nabycie ("Projekt Xl").

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników, Spółka zostanie w 2008 r. albo w 2009 r. podzielona. Podział Spółki zostanie dokonany przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych ("k.s.h."). Podział przez wydzielenie Spółki jest dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej (tj. Spółki) na istniejącą spółkę (tj. na Spółkę) i na nowozawiązaną spółkę z o.o. (tj. na Spółkę Wydzielona).

Zgodnie z projektem planu podziału Spółki (zgodnie z którym zostanie dokonany podział przez wydzielenie):

(a) Spółka:

* przejmie Projekt IX i Proiekt Xl (w tym prawo własności nieruchomości, na których będą realizowane ww. projekty, umowy z klientami, umowy z podwykonawcami, należności i zobowiązania wynikające z tych umów, umowę o kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zakupu nieruchomości, na której będzie realizowany Projekt Xl),

* wszyscy pracownicy Spółki pozostaną w Spółce, oraz

* zawrze (jako usługodawca) ze Spółką Wydzieloną (jako usługobiorca) umowę o świadczenie usług pozwalających na prowadzenie procesu inwestycyjnego oraz sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych;

(b) Spółka Wydzielona:

* przejmie Projekt X (w tym prawo własności nieruchomości, na której będzie realizowany ww. projekt, umowę o kredyt zaciągnięty na sfinansowanie zakupu tej nieruchomości, pozwolenie na budowę, oraz projekt architektoniczny) oraz

* zawrze (jako usługobiorca) ze Spółką (jako usługodawca) umowę o świadczenie usług pozwalających na prowadzenie procesu inwestycyjnego oraz sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych.

Po dokonanym podziale Spółki, wspólnicy Spółki staną się automatycznie wspólnikami Spółki oraz wspólnikami Spółki Wydzielonej. W wyniku podziału Spółki nie zostaną dokonane na rzecz wspólników Spółki (wspólników Spółki Wydzielonej) dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 529 § 3 k.s.h. Celem podziału Spółki przez wydzielenie jest takie ukształtowanie stosunków własnościowych, by każdy nowo rozpoczynany projekt budowy domów z mieszkaniami i lokalami użytkowymi znajdował się w nowym, odrębnym podmiocie prawnym, co ma ułatwić ewentualne udzielenie kredytu na budowę przez podmiot kredytujący działalność (ze względu na zmiany otoczenia rynkowego, może nie być już dłużej możliwe prowadzenie procesu inwestycyjnego ze środków własnych dewelopera oraz płatności dokonywanych przez nabywców mieszkań).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w świetle art. 4a pkt 4 ustawy o CIT zarówno majątek przejmowany (w Spółce Wydzielonej) oraz majątek pozostający w Spółce stanowią "zorganizowaną część przedsiębiorstwa".

2.

Czy w świetle art. 24 ust. 5, ust. 5 pkt 7, art. 30a ust. 1 pkt 4 i art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, w razie, gdy w wyniku podziału przez wydzielenie zarówno majątek przejmowany w Spółce Wydzielonej i majątek pozostający w Spółce stanowią "zorganizowaną część przedsiębiorstwa", w Spółce i w Spółce Wydzielonej nie powstanie obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.

3.

Czy w świetle art. 16g ust. 9 w zw. z art. 16g ust. 19 oraz art. 16h ust. 3 ustawy o CIT, w razie, gdy w wyniku podziału przez wydzielenie zarówno majątek przejmowany w Spółce Wydzielonej i majątek pozostający w Spółce stanowią "zorganizowaną część przedsiębiorstwa", spółka dzielona (Spółka) i spółka powstała w wyniku podziału (Spółka Wydzielona) powinny dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalonej w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, spółki dzielonej, z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metody amortyzacji przyjęte przez podmiot dzielony.

4.

Czy w świetle art. 7 oraz art. 8 ustawy o VAT, podział Spółki. przez wydzielenie Spółki Wydzielonej nie stanowi "dostawy towarów" ani "świadczenia usług", w związku z czym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

5.

Czy spółce dzielonej i spółce powstałej w wyniku podziału przysługuje zgodnie z planem podziału, prawo do rozliczenia podatku naliczonego VAT z podatkiem należnym VAT przysługujące uprzednio podzielonej spółce z o.o. pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku.

6.

Czy istnieje obowiązek dokonania przez Spółkę korekty podatku VAT związanego ze składnikami majątku, które są przenoszone w wyniku podziału ze Spółki do Spółki Wydzielonej.

Zdaniem Wnioskodawcy (w zakresie pytania drugiego) podział Spółki stanowić będzie czynność nie powodującą obowiązku pobrania podatku dochodowego od dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Należy uznać, że podział Spółki poprzez wydzielenie Spółki Wydzielonej nie powoduje powstania przychodu po stronie Wspólnika i jest dla niego neutralne podatkowo. Oznacza to jednocześnie, iż na Spółce - jako na płatniku - nie będzie ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Wynika to z faktu, iż zarówno majątek przejmowany przez Spółkę Wydzieloną, bądź majątek pozostający w Spółce, będzie stanowił "zorganizowaną część przedsiębiorstwa". Zatem nie ma zastosowania art. 24 ust. 5 ustawy o PIT stanowiący, iż "dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji)", oraz będący jego uszczegółowieniem, art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o PIT stanowiący, iż "dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także w przypadku podziału spółek, Jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa (podobne regulacje są zawarte w art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT).

Zdaniem Spółki, ponieważ zarówno majątek pozostający w Spółce i majątek przejmowany przez Spółkę Wydzieloną na skutek podziału będą stanowiły "zorganizowaną część przedsiębiorstwa" w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, na dzień podziału przez wydzielenie nie wystąpi z tytułu objęcia udziałów w Spółce Wydzielonej dochód u Wspólnika Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Identyczne stanowisko wyraził Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w postanowieniu z 30 marca 2004 r. (sygnatura II/423/5/2004).

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie drugie dotyczące ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniosek w zakresie pozostałych pytań zostanie rozpatrzony w odrębnych interpretacjach indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Jednakże należy dodać, iż nie uiszcza się podatku dochodowego w momencie podziału spółek kapitałowych (art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Przepis ten stanowi że, w przypadku podziału spółek kapitałowych dochód (przychód) udziałowca spółki dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów przydzielonych przez spółkę nowo zawiązaną, a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów w spółce dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie podziału spółki.

Obowiązek podatkowy powstanie w momencie ustalania dochodu z odpłatnego zbycia udziałów spółki powstałej w wyniku podziału.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w zakresie pytania drugiego dotyczącego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl