Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-99/08-2/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia za pracę pochodzącego ze środków bezzwrotnej pomocy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia za pracę pochodzącego ze środków bezzwrotnej pomocy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest pracownikiem firmy, która zajmuje się realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR (działanie 2.3 i 2.4) w Lublinie, Kielcach i Rzeszowie oraz w ramach SPO RZL (działanie 1.6 na podstawie umowy zawartej z MPIPS). Realizowane projekty dotyczą szkoleń dla różnych grup docelowych. Projekty w 75% są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i 25% ze środków budżetu państwa w przypadku ZPORR i w 80% ze środków Unii Europejskiej i 20% w przypadku SPO RZL.

Wnioskodawca jest zatrudniony od 2005 r. na podstawie umowy o pracę w ramach ZPORR działanie 2.3 i 2.4. i SPO RZL działanie 1.6 z bezpośrednim wskazaniem w każdej umowie na rzecz jakiego projektu będzie wykonywać swoja pracę i w jakim okresie. Znaczy to, że po zakończeniu realizacji projektu taka umowa wygasła bądź wygasa, gdyż firma zawarła umowę o pracę wyłącznie w celu zrealizowania konkretnego projektu. Umowa o dofinansowanie projektu, jaką zawarła firma z WUP w ramach ZPORR oraz z MPIPS w ramach SPO RZL jest finansowana w przypadku ZPORR w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest funduszem niosącym bezzwrotną pomoc oraz w 25% z budżetu państwa i w przypadku SPO RZL - 80% to środki z Unii Europejskiej a 20% z budżetu państwa.

Firma, która zatrudnia Wnioskodawcę otrzymuje finansowe środki na pokrycie kosztów realizacji projektu (w tym również jego wynagrodzenie) za pośrednictwem upoważnionego podmiotu, gdyż takimi podmiotami są Wojewódzkie Urzędy Pracy i MPIPS jako instytucje wdrażające. Każda przekazywana transza dotacji wpływa w dwóch kwotach, 75% całości wnioskowanej transzy jako pochodzące ze środków europejskich oraz druga- 25% z budżetu państwa oraz analogicznie z MPIPS - 80% środków pochodzących z Unii i 20% środków pochodzących z budżetu państwa. Sposób przekazania środków unijnych jest kwestią techniczną i nie zmienia faktycznego pochodzenia tych pieniędzy, których źródło pozostaje niezmienne - pochodzą z Unii Europejskiej. Ponadto jedną z zasad polityki strukturalnej jest zasada dodatkowości co oznacza, że środki z funduszy strukturalnych mają uzupełniać fundusze krajowe i nie mogą ich zastępować, czyli nie może mieć miejsca sytuacja, że cała kwota będzie pokryta ze środków wspólnotowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym wynagrodzenie za pracę zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Zdaniem Wnioskodawcy część wynagrodzenia finansowana ze środków wspólnotowych, które zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu przez firmę z WUP i MPIPS jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na postawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego pomoc ma charakter bezzwrotny. Środki te przekazywane są za pośrednictwem upoważnionych podmiotów. Umowy o dofinansowanie są podpisywane z Wojewódzkimi Urzędami Pracy i MPIPS, które zobowiązują się do finansowania projektów i są według mnie podmiotem upoważnionym do przekazywania tych środków. Techniczny sposób przekazania środków nie zmienia ich pochodzenia a umowa o dofinansowanie wyraźnie stwierdza jakiego rodzaju środkami będzie finansowany projekt. Biorąc pod uwagę powyższe, uważam że ta część wynagrodzenia, która jest pokryta środkami których źródłem są fundusze unijne korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Takie stanowisko zajął również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt I S.A./GI 308/07), jak również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt I/SA/Kr 1555/06).

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z przepisem art. 21 powołanej ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z przytoczonego wyżej przepisu wynika, iż od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnione są te dochody, w stosunku do których spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki:

* dochody te są sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,

* podatnik uzyskujący te dochody bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy

Wsparcie Wspólnoty dla Polski w latach 2004 - 2006 w ramach Narodowego Planu Rozwoju jest realizowane za pomocą jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca realizuje, na podstawie podpisanej umowy o pracę, projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 2.3 i 2.4 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 1.6.

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych przeznaczonych na realizacje ww. programów regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju określenie publiczne środki wspólnotowe oznacza - środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy o Narodowym Planie Rozwoju w celu realizacji Planu tworzy się:

1.

sektorowe programy operacyjne,

2.

regionalne programy operacyjne,

3.

inne programy operacyjne,

4.

strategię wykorzystania Funduszu Spójności

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju programy, o których mowa w pkt 1-3, są finansowane z publicznych środków krajowych lub współfinansowane z publicznych środków wspólnotowych.

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z funduszy strukturalnych, które to fundusze są instrumentami finansowymi polityki regionalnej Unii Europejskiej i mają pomóc władzom centralnym i regionalnym (słabiej rozwiniętych regionów Unii) w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki, co ma wpłynąć na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej krajów Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju dofinansowanie projektów z publicznych środków wspólnotowych polega na zwrocie określonej w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7, części wydatków poniesionych przez beneficjenta lub wypłacie premii.

Beneficjent otrzymuje od instytucji wdrażającej środki na realizację swojego projektu z krajowych funduszy publicznych. Po udokumentowaniu przez niego wydatkowania tych środków możliwe jest wnioskowanie do Komisji Europejskiej przez odpowiednie instytucje o zwrot wydatkowanych kwot. Zwrócone środki zasilają źródło finansowania krajowego.

Zatem w przypadku projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego środki pomocowe z Unii Europejskiej stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

Skoro zatem pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa to nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienie określone w ww. przepisie nie ma więc zastosowania do dochodów osób fizycznych finansowanych z Funduszy Strukturalnych lub z Funduszu Spójności, gdyż pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie dotyczy wyłącznie dochodów osób fizycznych finansowanych ze środków przedakcesyjnych (np. SAPARD, ISPA, PHARE).

Oznacza to, że otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie nie pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji nie podlega przedmiotowemu zwolnieniu z podatku dochodowego. Nie mają bowiem w tym przypadku zastosowania postanowienia art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy wskazać, iż do 1 stycznia 2007 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. nowelizujące ustawę o finansach publicznych, które zmieniły zasady finansowania programów operacyjnych, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Jednakże przepis przejściowy art. 20 ustawy nowelizującej ustawę o finansach publicznych Dz. U. z 2006 r. Nr 249 poz. 1832) wyraźnie przewiduje, iż znowelizowane przepisy nowelizujące ustawę o finansach publicznych nie będą miały zastosowania do programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.

Wobec tego w 2007 r. i 2008 r. zasady finansowania kontynuowanych programów operacyjnych w ramach NPR, pozostały takie same jak w 2006 r.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż dotyczący omawianego zwolnienia przepis wyrażony w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do części wynagrodzenia wypłacanego Wnioskodawcy w ramach realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów administracyjnych należy podkreślić, iż orzeczenia Sądów nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły. Zgodnie bowiem z art. 153 ustawy dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) ocena prawna i wskazania do co dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodów uzyskanych z tytułu wynagrodzenia za pracę należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl