Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-987/08-2/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2008 r. (data wpływu 29 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych mającym miejsce zamieszkania w Polsce. Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki Cywilnej - drugim wspólnikiem jest brat Wnioskodawcy.

Ojciec Wnioskodawcy prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu profilami PCV. Ojciec Wnioskodawcy planuje przekazanie prowadzonej przez siebie firmy ("Przedsiębiorstwo"), stanowiącej przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, na rzecz Wnioskodawcy oraz jego brata.

Nabycie przez Wnioskodawcę oraz jego brata w drodze darowizny własności rzeczy oraz praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa nastąpi w ramach Spółki Cywilnej (tj. do majątku stanowiącego współwłasność łączną wspólników Spółki Cywilnej odrębnego od majątku osobistego Wnioskodawcy oraz brata). Po otrzymaniu darowizny Wnioskodawca wraz z bratem poprzez Spółkę Cywilną kontynuować będą dotychczasową działalność gospodarczą ojca.

Umowa darowizny przedsiębiorstwa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy opisane powyżej nabycie własności rzeczy oraz praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

2.

Czy nabycie przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa w formie darowizny będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy nabycie przedsiębiorstwa w formie darowizny nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca stwierdza, iż podstawą wyłączenia możliwości opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nabycia przez niego przedsiębiorstwa w formie darowizny jest przepis art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazany powyżej przepis przewiduje, iż przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Co istotne art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się chociażby do potencjalnego podlegania określonych przychodów pod przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn i w konsekwencji bez znaczenia jest fakt, iż z uwagi na zwolnienie podatkowe z art. 4a ww. ustawy w analizowanym przypadku nie dojdzie do faktycznego opodatkowania nabycia własności rzeczy oraz praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa podatkiem od spadków i darowizn.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji podatkowych. Tytułem przykładu Wnioskodawca wskazuje interpretację Ministra Finansów z 13 lutego 2008 r. IPPB1/415-394/07-2/AJ, w której stwierdzono: "zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy od spadków i darowizn. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne tytułem darowizny własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem darowizna przedsiębiorstwa nie prowadzi do powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych".

Odpowiedź na pytanie drugie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej.

Wniosek Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl