IPPB1/415-980/09-3/KS - Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście wydatków na zakup strojów sportowych oraz suplementów diety.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-980/09-3/KS Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście wydatków na zakup strojów sportowych oraz suplementów diety.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2009 r. (data wpływu 28 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej wydatków na zakup strojów sportowych oraz suplementów diety - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej wydatków na zakup strojów sportowych oraz suplementów diety.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W ramach działalności świadczy usługi sportowe w ramach profesjonalnego uprawiania piłki siatkowej. Jego miejscem zamieszkania oraz miejscem prowadzenia działalności zgodnie z Ewidencją Działalności Gospodarczej jest S. Wnioskodawca wykonuje usługi w całym kraju, wszędzie tam gdzie odbywają się zawody piłki siatkowej. Siedziba klubu sportowego na rzecz, którego świadczy usługi znajduje się jednak w W. Z tego względu wiele, czasu spędza w W.

Zgodnie z zawartą z klubem sportowym umową musi być obecny na wszystkich organizowanych zawodach oraz treningach. Treningi te odbywają się w W. i dość często zaczynają się wczesnym ranem a kończą późną nocą. Wnioskodawca jest również zobowiązany do uczestniczenia we wszelkich imprezach, spotkaniach ze sponsorami oraz innych wydarzeniach, które najczęściej zaczynają się wieczorem a kończą w nocy.

Wnioskodawca nadmienia, iż dotychczas późno w nocy wracał do domu i wcześnie rano lub w nocy wyjeżdżał z domu. Czasami nocował w hotelach lub u znajomych w W. Ze względów organizacyjnych, niezbędne jest jednak, aby miał zapewnione stałe miejsce nocowania w W. Dlatego w dniu 3 września 2009 r. wynajął mieszkanie w W., które służy Wnioskodawcy jako miejsce noclegowe w przypadku, gdy nie może nocować w swoim mieszkaniu w S. Obecnie, ze względu na tak zwaną ostrożność procesową nie zalicza wydatków na najem i użytkowanie mieszkania do kosztów uzyskania przychodu. Wykazuje jednakże w ten sposób dochód zawyżony w stosunku do tego, który faktycznie osiąga.

Zgodnie z umową Wnioskodawca jest również zobowiązany do stosowania się do zaleceń lekarza sportowego, w tym również dotyczących spożywania suplementów diety, które zakupuje z własnych środków. Wydatków na zakup suplementów diety, z ostrożności procesowej, nie zaliczał dotychczas w koszty uzyskania przychodów, Są one jednakże bezpośrednio związane z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą (umożliwiają regenerację sił po wyczerpujących treningach i zawodach) polegającą na świadczeniu usług sportowych Wykazuje w ten sposób dochód zawyżony w stosunku do tego, który faktycznie osiąga.

Z własnych środków Wnioskodawca dokonuje również zakupu niezbędnych strojów sportowych. Zgodnie z umową jest zobowiązany do ciągłego podnoszenia sprawności fizycznej. W ramach podnoszenia sprawności bierze udział w treningach organizowanych przez klub oraz trenuje sam. Zakupu dokonuje zarówno od klubu, kupując oficjalne stroje klubowe jak i w sklepach sportowych, gdzie dokonuje zakupu strojów sportowych używanych na treningach, na których oficjalne stroje klubu nie są wymagane. Na treningach klubowych wymagane są oficjalne stroje nabywane od klubu, trening indywidualny wykonuje w strojach sportowych kupionych w zwykłych sklepach sportowych. Wydatki na zakup strojów sportowych Wnioskodawca zaliczał dotychczas w koszty uzyskania przychodu, gdyż są one bezpośrednio związane z wykonywaną działalnością polegającą na świadczeniu usług sportowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy wydatki z tytułu najmu mieszkania oraz jego używania, stanowią koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisu artykułu 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o które są pomniejszane przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

2.

Czy wydatki na zakup strojów sportowych stanowią koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisu artykułu 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o które są pomniejszane przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

3.

Czy wydatki na zakup suplementów diety stanowią koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisu artykułu 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o które są pomniejszane przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

Odpowiedź na pytanie drugie i trzecie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. W zakresie pytania pierwszego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki na najem mieszkania w W. i jego używanie oraz wydatki na suplementy diety oraz stroje i sprzęt sportowy będą bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wydatki te będą spowodowane wyłącznie organizacją świadczonych przez niego usług, nie będą wydatkami na cele osobiste i będą ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania ich źródła.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zasady prowadzenia działalności w zakresie sportu kwalifikowanego oraz zasady uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.).

W myśl art. 3 pkt 3 ww. ustawy, sport kwalifikowany jest formą aktywności człowieka związaną z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. Zawierając umowę z klubem sportowym, na mocy której będzie zobowiązany do występowania w barwach klubu i osiągania wyników sportowych zgodnie z tą umową, Wnioskodawca uzyska status zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym, co wynika z art. 4 ust. 2 pkt 2 tej ustawy.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, iż w myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłami przychodów są m.in.:

*

działalność wykonywana osobiście, pkt 2,

*

pozarolnicza działalność gospodarcza, pkt 3.

Przepis art. 13 pkt 2 ww. ustawy stanowi, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową:

1.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

2.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

3.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

*

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z powyższych przepisów wynika, iż pozarolnicza działalność gospodarcza oraz działalność wykonywana osobiście stanowią odrębne źródła przychodu.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że jest siatkarzem, zawarł z klubem piłkarskim umowę co oznacza, że będzie uzyskiwał przychody z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki siatkowej.

Stwierdzić wobec tego należy, iż przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z wykonywania działalności polegającej na uprawianiu sportu należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 2 ww. ustawy. Podatek dochodowy od dochodu z tego rodzaju działalności ustala się na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyjaśnić również należy, że fakt dokonania rejestracji działalności gospodarczej nie przesądza kwestii zaliczenia uzyskiwanych przychodów do określonego źródła, gdyż regulacja tego zagadnienia podlega wyłącznie przepisom podatkowym. Zatem dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych fakt, iż art. 13 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia przychody z uprawiania sportu jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, wyklucza zakwalifikowanie przychodów uzyskanych przez Pana z tego tytułu do przychodów z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, nawet wówczas gdyby przychody te uzyskane były w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z opisu przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zgodnie z umową zawartą z klubem sportowym Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń lekarza sportowego, w tym również dotyczących spożywania suplementów diety, które zakupuje z własnych środków. Umożliwiają one Wnioskodawcy regenerację sił po wyczerpujących treningach i zawodach sportowych. Z własnych środków Wnioskodawca dokonuje również zakupu niezbędnych strojów sportowych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

1.

pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

2.

nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

3.

być właściwie udokumentowany.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż wydatki jakie Wnioskodawca ponosi na zakup strojów sportowych oraz suplementów diety, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy określanego jako działalności wykonywana osobiście (a nie pozarolnicza działalność gospodarcza).

W złożonym wniosku Wnioskodawca wykazał bowiem związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ww. wydatkami a uzyskiwaniem przychodów z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki siatkowej. Co niemniej istotne, wydatki powyższe jako niewskazane w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zostały przez ustawodawcę wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Zauważyć jednak należy, iż dla przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 - koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości 20 % uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 22 ust. 10 ww. ustawy, jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Co do zasady koszty uzyskania przychodów z tego źródła określane są ryczałtowo (art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy). Jeżeli jednak Wnioskodawca udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z normy procentowej - ryczałtu, mogą one zostać określone w wysokości kosztów faktycznie poniesionych zgodnie z dyspozycja art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty faktycznie poniesione w celu osiągania przychodu z działalności wykonywanej osobiście (co ma miejsce w rozpatrywanej sprawie) nie mogą być interpretowane dowolnie. W tym zakresie nie mieszczą się wydatki, które osoba fizyczna ponosi na swoje prywatne cele.

Jeżeli zatem bezpośrednim celem poniesienia przedmiotowych wydatków jest możliwość dobrego przygotowania fizycznego oraz aktywnego uczestnictwa w treningach lub zawodach sportowych, co jest istotą tej dyscypliny sportu to wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki na suplementy diety czy zakup sprzętu sportowego wpływają bezpośrednio na utrzymanie wysokiej sprawności fizycznej sportowca oraz odpowiedniego stanu zdrowia. Natomiast wydatki na zakup strojów sportowych powodują, iż Wnioskodawca może godnie reprezentować klub sportowy, którego jest zawodnikiem jak również są niezbędne podczas treningów czy przygotowania do zawodów. Ponadto z treści wniosku nie wynika, aby stroje sportowe były używane przez Wnioskodawcę jako odzież osobista wykorzystywana w celach prywatnych.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ze źródła - określanego jako działalności wykonywana osobiście wydatki na zakup strojów sportowych oraz suplementów diety. Przedmiotowe wydatki nie są ponoszone na cele prywatne Wnioskodawcy. Poniesione wydatki związane są ściśle z charakterem uprawianej dyscypliny sportu, są pomocne dla prawidłowego uprawiania piłki siatkowej.

Ze względu na okoliczności, iż przedstawiając swoje stanowisko w sprawie Wnioskodawca zakwalifikował przedmiotowe wydatki do kosztów uzyskania przychodu ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, stanowisko to należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl