Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-975/08-2/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 25 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiono zaistniały stan faktyczny.

W dniu 30 maja 2007 została zawiązana X Spółka Akcyjna. X Spółka Akcyjna została utworzona przez 4 osoby fizyczne. Kapitał Zakładowy spółki wynosi 800 000 zł składający się z 8 000 000 akcji po 0,10 zł każda.

2 000 000 akcji o wartości 200 000 zł, objęte zostały za wkłady pieniężne i opłacone w całości.

6 000 000 akcji objęta będzie za wkłady niepieniężne o wartości 800 000,zł.

Akcje ta będą objęte w terminie do dnia 30 maja 2009 r. Na pokrycia wkładu niepieniężnego jest przewidziane wniesienie przedsiębiorstwa prowadzonego w postaci Y spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana pod numerem KRS....

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 zł i w równych częściach należy do Wnioskodawczyni oraz do Pana.....

W skład kapitału własnego wchodzi ponadto kapitał zapasowy w wysokości 0 zł, strata z lat ubiegłych wynosi (-)34 880,64 zł, a zysk z roku 2007 wynosi 17 788, 26 zł.

Wartość rynkowa spółki wynosi 600 000 zł i w zamian za wniesioną spółkę każdy ze wspólników obejmie 3 000 000 akcji za wartość 300 000 zł.

Związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód w wysokości 300 000 zł odpowiadający nominalnej wartości akcji objętych w spółce akcyjnej X, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 50% wartości rynkowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Wnioskodawczyni jest 50-cio procentowym udziałowcem, będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych

Zdaniem Wnioskodawczyni Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość obejmowania akcji za wkłady niepieniężne. Wspólnicy podjęli jednogłośnie uchwałę o wniesieniu spółki z ograniczona odpowiedzialnością Do spółki akcyjnej, Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spełnia wszelkie warunki określona w art. 55 (1) Kodeksu cywilnego ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U, nr 16 poz. 93 z późn. zm.) Dla uznania jej za przedsiębiorstwo tzn. jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. W świetle powyższego uważam, że wniesienie przez wszystkich wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bez naruszania jej właściwości, na pokrycie akcji rodzi skutki zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn. przychód każdego wspólnika w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości akcji jest wolny od podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c). Wniesienie aportem do spółki lub spółdzielni określonych rzeczy, czy też praw majątkowych jest formą ich odpłatnego zbycia.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 wyżej powołanej ustawy, odpłatne zbycie rzeczy i niektórych praw majątkowych jest odrębnym źródłem przychodów. Jednakże na mocy art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 traktujących o przychodach ze sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 tej samej ustawy. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni - objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Definicja przedsiębiorstwa została zawarta w art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl przywołanego wyżej przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W związku z tym, pojęcie "przedsiębiorstwo" koresponduje pod względem znaczeniowym z każdą normą prawną regulującą stosunki podatkowoprawne w tej materii, kształtowane przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem pojęcie "przedsiębiorstwo", o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (co generalizuje norma zawarta w cytowanym powyżej art. 5a pkt 3 ustawy).

Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wniesienie aportem do spółki kapitałowej przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w myśl art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest źródłem przychodów. Nominalna wartość udziałów w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie w momencie objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny obowiązek podatkowy z tego tytułu.

Przychód podlegający opodatkowaniu powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów. Zatem jak wynika z ww. przepisów wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej jest "obojętne podatkowo" jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż interpretacja nie mocy wiążącej dla pozostałych udziałowców spółki z o.o., bowiem interpretacja wywiera skutek wyłącznie w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana.

Mając powyższe na uwadze informuje się, że uzyskanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez wszystkich wspólników możliwe jest poprzez złożenie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej wraz z wypełnieniem wszystkich warunków określonych w art. 14b i 14f ustawy - Ordynacja podatkowa przez poszczególne osoby fizyczne - wspólników.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl