IPPB1/415-967/09-4/JB - Skutki podatkowe sprzedaży działek wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 3 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-967/09-4/JB Skutki podatkowe sprzedaży działek wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2009 r. (data wpływu 21 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działek wykorzystywanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działek wykorzystywanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w roku 2002 nabył w drodze darowizny aktem notarialnym od Pana Józefa B. udział (14/193) w nieruchomości położonej w W. przy ul. A. o powierzchni 6.164 m2 działka nr 50, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Dnia 17 kwietnia 2008 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał postanowienie o zniesieniu współwłasności nieruchomości przy ul. A. i przyznał Wnioskodawcy na wyłączność działkę o nr 50/7 o powierzchni 504 m2 i działkę 50/8 o powierzchni 684 m2 oraz udział 1/2 w działce nr 50/11, która stanowi drogę dojazdową do tych działek.

W dniu 21 sierpnia 2008 r. Urząd Skarbowy wydał zaświadczenie, że podatek od nabycia ww. nieruchomości nie należy się.

Dnia 7 listopada 2008 r. Wnioskodawca zarejestrował działalność gospodarczą pod nazwą T... S..., a przedmiotem działalności są zgodnie z PKD 41.20.Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych. W ramach tej działalności Wnioskodawca pobudował na ww. nieruchomościach budynek mieszkalny. Działki (grunt) nie były uwzględniane w rozliczeniu podatkowym, jako koszt uzyskania przychodu, nie były również amortyzowane przez firmę, jako środek trwały.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 5 lutego 2010 r. Nr IPPB1/415-967/09-2/JB, Wnioskodawca doprecyzował, iż księgowość w Jego firmie prowadzona jest na podstawie księgi przychodów i rozchodów, a zapisy w niej dokonywane są memoriałowo.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości w skład, której wchodzi pobudowany budynek mieszkalny, należy odprowadzić podatek dochodowy od wartości działki, na której został wzniesiony oraz, czy Wnioskodawca musi wystawić fakturę VAT od części dotyczącej działki i odprowadzić z tego tytułu podatek od towarów i usług.

Odpowiedź w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź w części dotyczącej podatku od towarów i usług zostanie udzielona w odrębnej interpretacji indywidualnej.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie podatek dochodowy nie należy się od sprzedaży działki. Natomiast od sprzedaży wybudowanego budynku mieszkalnego Wnioskodawca odprowadza podatek dochodowy, rozliczając się zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 1 reguluje opodatkowanie dochodów osób fizycznych.

Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest:

*

odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Artykuł 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy ustanawiający jako odrębne źródło przychodów odpłatne zbycie nieruchomości, wyraźnie wyłącza spod regulacji sytuację, w której sprzedaż nieruchomości następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Ustawodawca potwierdza odrębność sposobów opodatkowania sprzedaży nieruchomości dokonywanej przez osoby prywatne oraz gdy sprzedaż taka jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicję przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera art. 14 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z działalności uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Analizując zakres zastosowania powyższych przepisów, w kontekście stanu faktycznego przedstawionego przez stronę we wniosku o udzielenie interpretacji, wyjaśnić należy przede wszystkim znaczenie pojęcia nieruchomość.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji tego pojęcia. W tej sytuacji, zasadne jest odwołanie się do definicji wypracowanej na gruncie przepisów kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty) jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Jedną z naczelnych zasad jest zasada superficies solo cedit, oznaczająca, że wszytko co znajduje się na powierzchni gruntu przypada nieruchomości gruntowej, z czym wiąże się stwierdzenie, że budynki są częściami składowymi gruntu i mogą istnieć jako odrębny od gruntu przedmiot własności tylko i wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w kodeksie cywilnym lub w przepisach szczególnych (np. prawo odrębnej własności lokali uregulowane w przepisach ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r., Dz. U. Nr 85, poz. 388 z późn. zm.).

Oznacza to również, że część składowa, taka jak budynek dzieli los nieruchomości, czyli m.in. podlega sprzedaży wraz z nieruchomością.

Z racji specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, przedmiotowy grunt stanowi w tym przypadku towar handlowy.

We wniosku o udzielenie interpretacji, w opisie stanu faktycznego wskazano wprost, że Wnioskodawca jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych, przy czym budynek mieszkalny pobudowany został na jego własnym gruncie, który nie był uwzględniany w kosztach uzyskania przychodu i nie był amortyzowany.

W przedmiotowej sprawie niewątpliwie należy rozstrzygnąć, czy sprzedaż gruntu nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej. W tym celu należy ustalić znaczenie wyrażenia "w wykonywaniu działalności gospodarczej". Sprzedaż w wykonywaniu działalności gospodarczej to czynność prawna zmierzająca do realizacji przedmiotu działania danego podmiotu. Skoro prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza polega na budowie domów mieszkalnych, to sprzedaż "własnego" gruntu wraz z wybudowanym na nim budynkiem uznać należy za przeprowadzoną w wykonywaniu działalności gospodarczej. Przedmiotowy grunt jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż stanowi on w firmie Wnioskodawcy towar handlowy, jest bowiem elementem sprzedawanego produktu.

A zatem nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży działek, na których został pobudowany budynek mieszkalny, nie będzie stanowił źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzi wybudowany budynek mieszkalny, stosownie do postanowień art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowany wg wybranej przez podatnika formy opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl