Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-930/08-2/AŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2008 r. (data wpływu 13 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 7 stycznia 2004 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni Pan X. Sąd Rejonowy w... wydał w dniu 21 maja 2004 r. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym mężu X. W skład spadku wchodził udział (1/5) w zabudowanej nieruchomości, którą to nieruchomość o pow. 1181 m2 Wnioskodawczyni wspólnie z mężem nabyła w 1970 r. Małżonkowie nie mieli dzieci, więc spadkobiercami zostali również matka zmarłego oraz rodzeństwo.

Wnioskodawczyni, oprócz należnej ustawowo #189; części z tytułu wspólnoty małżeńskiej, otrzymała również #189; spadku po mężu.

W marcu 2006 r. na wniosek Wnioskodawczyni uprawniony geodeta dokonał podziału działki... o pow. 1181 m2 na dwie odrębne działki.../1 i...9/2. Powodem decyzji Wnioskodawczyni o podziale był fakt, że chciała przed sprzedażą dokonać zniesienia współwłasności tak, aby nabywca kupił konkretną działkę, a nie udział.

W dniu 31 marca 2006 r. Sąd Rejonowy w... (sygn. akt I NS.../05) na wniosek Wnioskodawczyni dokonał częściowego zniesienia współwłasności w ten sposób, że działkę o nr ew..../1 o pow. 236 m2 (będącą odpowiednikiem 1/5 udziału jaki Wnioskodawczyni posiadała z mężem od 1970 r.) przyznał na współwłasność Wnioskodawczyni oraz prawnym spadkobiercom po jej mężu. Fakt zniesienia współwłasności nie miał absolutnie żadnego znaczenia dla wielkości spadku po mężu Wnioskodawczyni. Pozostał on taki sam, jak podczas sprawy spadkowej w 2004 r., tylko naturą rzeczy zmieniły się matematyczne zapisy wielkości udziału, ponieważ przy wyjściu ze współwłasności zapis dotyczył udziału w całej nieruchomości, a nie tylko w spadku po mężu.

Udział 45/60 odpowiada udziałowi #190; (#189; własność + #189; z #189; po mężu = #189; + #188; = #190;).

W dniu 27 lipca 2006 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży aktem notarialnym:

* należnej jej ustawowo z tytułu wspólnoty małżeńskiej #189; części ww. nieruchomości,

* całości należnego spadku po mężu, czyli udziału wynoszącego #189; część tego spadku.

Przy załatwianiu spraw związanych z podatkiem od spadków i darowizn Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym w... oświadczenie, że przed upływem 5 lat od momentu nabycia ma zamiar dokonać sprzedaży nieruchomości.

Do dnia sprzedaży spadkobiercy nie przekazywali Wnioskodawczyni żadnych swoich udziałów, tym samym w momencie sprzedaży mogła dysponować tylko należnym jej udziałem w spadku po mężu orzeczonym przez sąd dnia 21 maja 2004 r.

Zarówno podatek od spadków i darowizn, jak również od czynności cywilnoprawnych został opłacony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym występuje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Zdaniem wnioskodawcy sprzedaż nieruchomości powinna być zwolniona z podatku, ponieważ mąż zmarł w okresie, gdy obowiązywała jeszcze ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w starym brzmieniu, dająca prawo do zwolnienia oraz wielkość spadku, który nabyła po mężu od momentu nabycia, aż do chwili sprzedaży nie uległa zmianie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniła zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy nowe zasady opodatkowania mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r. Natomiast do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek - to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych.

Stosownie do zapisu art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia.

Zgodnie z art. 1035 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Zniesienie współwłasności polega na dokonaniu podziału rzeczy wspólnej należącej do wszystkich współwłaścicieli, ponieważ współwłaściciele mają swoje udziały w prawie, ale nie w rzeczy. W rezultacie dochodzi tylko do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności. Jeżeli zatem udział w nieruchomościach powstałych w wyniku podziału jest zgodny z udziałem posiadanym przed zniesieniem współwłasności nie następuje nabycie podlegające opodatkowaniu, ponieważ w ten sposób nie ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Zniesienie współwłasności, w wyniku którego udział w nieruchomości nie zwiększył się, zmienia wyłącznie charakter własności.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni nabyła:

* w 1970 r. - #189; nieruchomości stanowiącej wspólnotę małżeńską,

* 7 stycznia 2004 r. - #189; spadku po zmarłym mężu zgodnie z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wobec powyższego sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2006 r.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 31 grudnia 2006 r., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w całości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Ponadto zgodnie z cytowanym przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło jej nabycie. nie stanowił źródła przychodu, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.

Reasumując, w świetle przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanu faktycznego oraz powołanych przepisów, należy uznać iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w części nabytej w drodze spadku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Natomiast przychód ze sprzedaży należącego do wnioskodawczyni udziału w nieruchomości nabytego w 1970 r. nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości minęło pięć lat

Końcowo należy dodać, iż dokumenty dołączone przez Panią do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl