Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-925/08-3/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Osoba fizyczna, mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski ("Osoba Fizyczna"), posiada akcje/udziały spółek kapitałowych (zwane dalej łącznie jako "Udziały"). Osoba Fizyczna, wraz z innymi osobami, utworzyła spółkę niemającą osobowości prawnej - tj. spółkę osobową w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych ("Spółka Osobowa"), oraz objęła udziały za gotówkę.

Następnie, Osoba Fizyczna zamierza objąć następne udziały w Spółce Osobowej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Udziałów po ich wartości rynkowej ustalonej na moment wniesienia do tej spółki (wyższej niż kwota wydatków poniesionych przez Osobę Fizyczną na objęcie/nabycie udziałów).

Następnie, Spółka Osobowa może zostać przekształcona, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w spółkę kapitałową (tj. w spółkę z o.o. lub w spółkę akcyjną) ("Spółka Kapitałowa").

Następnie, Osoba Fizyczna może odpłatnie zbyć (np. sprzedać) całość lub część posiadanych przez nią udziałów/akcji Spółki Kapitałowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy zgodnie z art. 17 (w szczególności art. 17 ust. 1 pkt 9) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wystąpi u Osoby Fizycznej przychód ze źródła przychodów "kapitały pieniężne", podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w związku z wniesieniem Udziałów posiadanych przez Osobę Fizyczną w formie wkładu niepieniężnego do spółki niemającej osobowości prawnej (Spółki Osobowej)...,

2.

Czy zgodnie z (i) art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o PIT oraz (ii) art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o PIT, w przypadku wniesienia przez Osobę Fizyczną posiadanych Udziałów w formie wkładu do spółki niemającej osobowości prawnej (Spółki Osobowej), nie powstaje u Osoby Fizycznej przychód ze źródła przychodów "prawa majątkowe" oraz inne źródła"...,

3.

Czy przekształcenie spółki niemającej osobowości prawnej (Spółki Osobowej) w spółkę kapitałową (Spółkę Kapitałową), nie skutkuje powstaniem - u Osoby Fizycznej - obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...,

4.

Czy w świetle art. 30b ust. 1 pkt 9 w zw. z ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1f w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, w przypadku objęcia udziałów w spółce niemającej osobowości prawnej (Spółce Osobowej) przez osobę fizyczną (Osobę Fizyczną) w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów, a następnie przekształcenie spółki niemającej osobowości prawnej (Spółki Osobowej) w spółkę kapitałową (Spółkę Kapitałową) - kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółki kapitałowej (Spółki Kapitałowej) przez osobę fizyczną (Osobę Fizyczną) jest wartość rynkowa wkładu niepieniężnego w postaci Udziałów ustalona przez wspólników - w umowie spółki - w chwili ich wniesienia do spółki niemającej osobowości prawnej (Spółki Osobowej).

Odpowiedź na pytanie trzecie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek w zakresie pozostałych pytań zostanie rozpatrzony odrębnymi interpretacjami.

Zdaniem Podatnika, w przypadku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej (Spółki Osobowej) w spółkę kapitałową (Spółkę Kapitałowa), wspólnicy Spółki Osobowej (Osoba Fizyczna) nie uzyskują przychodu (dochodu), który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, albowiem majątek spółki przekształcanej nie ulega zwrotowi wspólnikom, lecz staje się - z mocy prawa - majątkiem spółki przekształconej (Spółki Kapitałowej). W konsekwencji należy uznać, że przekształcenie spółki niemającej osobowości prawnej (Spółki Osobowej) w spółkę kapitałową (Spółkę Kapitałowa) nie powoduje powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych - po stronie osoby fizycznej (Osoby Fizycznej), wspólnika spółki przekształcanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasadniczą podstawę przekształceń prawnych spółek osobowych w spółki kapitałowe stanowią przepisy art. 551 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Zgodnie z § 1 tego artykułu spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być przekształcona w inną spółkę handlową.

Z art. 553 Kodeksu spółek handlowych wynika zaś, iż na spółkę przekształconą (czyli spółkę kapitałową) przechodzą wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (spółki osobowej) i pozostaje ona podmiotem zezwoleń, koncesji i ulg, które zostały przyznane spółce przekształcanej.

Jednocześnie art. 555 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy działu kodeksu dotyczącego przekształcenia spółek nie stanowią inaczej.

Spółka przekształcana staje się przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów kodeksu powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Nie dochodzi przy tym do likwidacji spółki przekształcanej, a jedynie do zmiany formy prawnej.

Mając na względzie fakt, że spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego, z kolei wspólnik spółki przekształcanej staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem spółki przekształconej, w związku z tym majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej zgodnie z art. 555 Kodeksu spółek handlowych.

Natomiast następstwo prawne na gruncie prawa podatkowego wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 93a § 1 pkt 2 tejże ustawy, spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia spółki nie mającej osobowości prawnej (spółki komandytowej) wstępuje we wszelkie, przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształconego podmiotu. Jest to tzw. sukcesja uniwersalna.

Wobec tego, jeśli przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową zostanie przeprowadzone ściśle według przepisów Kodeksu spółek handlowych, tym samym spółka kapitałowa wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki komandytowej.

Należy jednakże zauważyć, że sukcesja podatkowa będąca następstwem przekształcenia nie obejmuje praw i obowiązków wspólników, które przysługiwały im jako podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji prawa i obowiązki wspólników jako podatników tego podatku pozostają przy nich, a nie przechodzą na spółkę kapitałową.

Dotyczy to m.in. prawa do odliczeń od dochodu, podstawy opodatkowania strat podatkowych w kolejnych latach podatkowych.

Analizując konsekwencje podatkowe w odniesieniu do przekształcenia podmiotów na zasadzie tzw. sukcesji uniwersalnej zauważyć należy, że art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), za przychody z kapitałów pieniężnych uznaje nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednakże u Wnioskodawcy (wspólnika), w wyniku przekształcenia podmiotów na zasadzie sukcesji uniwersalnej, nie wystąpi przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej. Ten rodzaj przekształcenia nie opiera się bowiem na aporcie przedsiębiorstwa spółki komandytowej do spółki kapitałowej, lecz jest w swej istocie przeniesieniem majątku jednego podmiotu na podmiot inny. Przychód powstanie u Wnioskodawcy (wspólnika) dopiero w momencie zbycia tych udziałów, co wynika z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Reasumując, wspólnik spółki przekształcanej nie uzyskuje dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ majątek spółki przekształcanej (komandytowej) nie ulega likwidacji i zwrotowi, lecz jest majątkiem spółki przekształconej (spółki kapitałowej). Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytową to proces zmierzający do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. Tym samym u udziałowca przekształcanej spółki komandytowej nie powstaje w chwili przekształcenia zobowiązanie podatkowe od dochodów (przychodów) z udziałów przekazanych do majątku spółki komandytowej.

Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Wnioskodawcę stanowisko w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl