Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-891/08-5/TS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu otrzymanego wskutek wystąpienia ze spółki osobowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu otrzymanego wskutek wystąpienia ze spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest posiadaczem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej - "spółka z o.o."), które zamierza wnieść w formie aportu do nowoorganizowanej spółki osobowej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (dalej - "spółka") w zamian za jej udziały lub akcje.

Dla spółki wniesione aportem udziały w spółce z o.o. będą stanowiły główne źródło finansowania jej działalności. Spółka będzie stopniowo zbywała udziały na finansowanie bieżącej działalności.

Spółka powstanie do realizacji inwestycji budowlanej, a po zakończeniu tej inwestycji Wnioskodawca zamierza ograniczyć swoje zaangażowanie w niej lub się z niej wycofa.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy wniesienie udziałów w sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) w zamian za jej udziały lub akcje będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie wnoszącego ten wkład wspólnika.

2.

Czy zbywanie przez spółkę osobową wniesionych do niej jako wkładu niepieniężnego udziałów spółki z o.o. będzie źródłem przychodów z działalności gospodarczej czy też ze zbycia kapitałów pieniężnych dla wspólników spółki osobowej.

3.

W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku zbycia przez spółkę osobową udziałów spółki z o.o. wniesionych do niej jako wkładu niepieniężnego.

4.

Czy przychód otrzymany w związku ze zwrotem wniesionych wkładów - do wysokości wartości wniesionych wkładów - jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych.

5.

W jaki sposób ustalić wartość wniesionych do spółki osobowej jako wkład niepieniężny udziałów w Sp. z o.o. w przypadku zwrotu tych wkładów.

Odpowiedź na pytania czwarte i piąte stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek Pana w zakresie pozostałych pytań zostanie rozpatrzony odrębnymi interpretacjami.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 4:

Przychód otrzymany przez wspólnika w związku ze zwrotem wkładów w spółce osobowej - do wysokości wniesionych udziałów są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wspólnik spółki osobowej może zmniejszyć swój udział w spółce czy nawet wystąpić ze spółki, co powoduje konieczność roziiczenia się z nim przez spółkę na podstawie ustalonego w tym celu odrębnego bilansu. Jeżeli przychód uzyskany przez wspólnika w ten sposób nie przekracza wartości wniesionego przez niego wkładu - jest on wolny od podatku.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 5.

Wysokość wniesionych do spółki osobowej wkładów należy ustalić na podstawie umowy spółki. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi w jaki sposób ustala się wysokość wkładów wniesionych do spółki przez wspólników. Dlatego też należy przyjąć, iż wolny jest od podatku przychód otrzymany w związku ze zwrotem udziałów do wysokości wniesionych do spółki wkładów - określonych w umowie spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., zwanej dalej k.s.h.) w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej (wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki (przepisy k.s.h. dotyczące spółki jawnej na mocy art. 103 k.s.h. i art. 126 § 1 pkt 1 k.s.h. mają zastosowanie odpowiednio do spółek komandytowej i komandytowo-akcyjnej). Jako dzień bilansowy przyjąć należy - w przypadku wypowiedzenia - ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia (art. 65 § 2 k.s.h.). Z kolei w myśl art. 65 § 3 k.s.h. udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Z powyższego wynika, że wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej powoduje obowiązek rozliczenia się z byłym wspólnikiem, któremu przysługuje prawo do zwrotu udziału kapitałowego. Wypłacenie występującemu wspólnikowi wartości ustalonego udziału kapitałowego stanowi dla niego przysporzenie majątkowe.

Stosownie bowiem do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 tej ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej. Powyższe oznacza, że kwota odpowiadająca wartości wkładu wniesionego do spółki osobowej przez występującego ze spółki wspólnika nie podlega opodatkowaniu.

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wniósł do spółki jawnej udziały w spółce kapitałowej. Zatem wartość udziału kapitałowego otrzymanego przez Wnioskodawcę w związku z jego wystąpieniem ze spółki osobowej, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie podlega opodatkowaniu do wysokości wartości wkładu objętego w spółce osobowej.

Wobec powyższego kwota odpowiadająca wartości objętego wkładu w spółce osobowej w zamian za wniesione udziały będzie zwolniona z opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl