Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-891/08-3/TS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30.07.2008.r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia posiadanych udziałów w spółce z o.o. do spółki osobowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia posiadanych udziałów w spółce z o.o. do spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest posiadaczem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej - "spółka z o.o."), które zamierza wnieść w formie aportu do nowoorganizowanej spółki osobowej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (dalej - "spółka") w zamian za jej udziały lub akcje.

Dla spółki wniesione aportem udziały w spółce z o.o. będą stanowiły główne źródło finansowania jej działalności. Spółka będzie stopniowo zbywała udziały na finansowanie bieżącej działalności.

Spółka powstanie do realizacji inwestycji budowlanej, a po zakończeniu tej inwestycji Wnioskodawca zamierza ograniczyć swoje zaangażowanie w niej lub się z niej wycofa.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy wniesienie udziałów w sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) w zamian za jej udziały lub akcje będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie wnoszącego ten wkład wspólnika.

2.

Czy zbywanie przez spółkę osobową wniesionych do niej jako wkładu niepieniężnego udziałów spółki z o.o. będzie źródłem przychodów z działalności gospodarczej czy też ze zbycia kapitałów pieniężnych dla wspólników spółki osobowej.

3.

W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku zbycia przez spółkę osobową udziałów spółki z o.o. wniesionych do niej jako wkładu niepieniężnego.

4.

Czy przychód otrzymany w związku ze zwrotem wniesionych wkładów - do wysokości wartości wniesionych wkładów - jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych.

5.

W jaki sposób ustalić wartość wniesionych do spółki osobowej jako wkład niepieniężny udziałów w Sp. z o.o. w przypadku zwrotu tych wkładów.

Odpowiedź na pytanie pierwsze stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek Pana w zakresie pozostałych pytań zostanie rozpatrzony odrębnymi interpretacjami.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1:

Wniesienie do spółki osobowej (komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) udziałów w sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego w zamian za udziały lub akcje nie powoduje powstania przychodu dla wspólnika wnoszącego te udziały w sp. z o.o. do spółki osobowej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. A contrario nie uważa się za przychód z kapitałów pieniężnych nominalnej wartości udziałów lub akcji objętych za wkład niepieniężny w spółce osobowej. Taką spółką jest - zgodnie z art. 4 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych - m.in. spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Powyższe zgodne jest z postanowieniem Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 26 września 2007 r. (PD-2/415-150/07) czy postanowieniem naczelnika III Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 28 września 2007 r. (DF/415-88923/07/FD).

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam " co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Żaden z powołanych przepisów ustawy nie zwalnia z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej do spółki osobowej.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Jak wynika z cytowanego powyżej przepisu przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną powstaje już w momencie przeniesienia własności tych udziałów (akcji) na ich nabywcę - niezależnie od daty faktycznej zapłaty.

Pod pojęciem odpłatnego zbycia należy rozumieć każdą formę przeniesienia własności udziałów lub akcji za wynagrodzeniem. Wniesienie zatem udziałów lub akcji do spółki osobowej powoduje zmianę właściciela - właścicielem staje się bowiem spółka osobowa, Wniesienie udziałów do spółki osobowej jest przeniesieniem własności udziałów, za które Wnioskodawcy przysługuje udział kapitałowy w spółce osobowej o określonej wartości - stąd mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionych udziałów. Kwota odpowiadająca wartości otrzymanego udziału kapitałowego w spółce osobowej stanowi w tym przypadku przychód.

Tym samym należy uznać za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy wskazujące, że czynność wniesienia udziałów do spółki osobowej nie wywołuje skutków podatkowych na gruncie przepisu art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę orzeczeń organów podatkowych należy stwierdzić, że orzeczenie to zapadło w indywidualnej sprawie i nie jest wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl