IPPB1/415-890/09-6/AG - Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o. oraz jako dywidenda w formie niepieniężnej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-890/09-6/AG Ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o. oraz jako dywidenda w formie niepieniężnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2009 r. (data wpływu 27 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako: wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółkach oraz dywidendę w formie niepieniężnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych uprzednio jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółkach oraz dywidendę w formie niepieniężnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ("Wnioskodawca" lub "Udziałowiec") jest osobą fizyczną, przyszłym lub obecnym udziałowcem w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w innej spółce kapitałowej (z siedzibą w Polsce lub za granicą), do której rozważa przystąpienie (,"Spółka"). Możliwe, że w przyszłości Spółka umorzy udziały Wnioskodawcy ("Udziały") lub ulegnie likwidacji bądź też wypłaci tzw. dywidendę w naturze.

Umorzenie będzie umorzeniem dobrowolnym lub przymusowym, za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie za umarzane udziały, udział w nadwyżce likwidacyjnej lub dywidenda zostanie Udziałowcowi wypłacone w postaci niepieniężnej tj. Spółka przekaże tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały składniki majątkowe, stanowiące jej własność ("Składniki majątkowe"). Składnikami majątkowymi mogą być np. akcje i udziały w innych spółkach, papiery wartościowe i pochodne instrumenty finansowe, nieruchomości i rzeczy ruchome, wierzytelności oraz wartości niematerialne i prawne. Także w przypadku ewentualnej likwidacji Spółki Wnioskodawcy będą wydane Składniki majątkowe pozostałe w likwidowanej Spółce po zaspokojeniu wierzycieli. Wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na poziomie wartości rynkowej umarzanych Udziałów lub wartości dywidendy. Wnioskodawca nie wyklucza, iż w przyszłości dokona odpłatnego zbycia Składników majątkowych nabytych w wyżej określony sposób.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

W świetle powyższego stanu faktycznego, w jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia Składników majątkowych, uzyskanych jako wynagrodzenie za umorzone Udziały lub jako majątek otrzymany w ramach likwidacji Spółki bądź jako dywidenda w naturze...

2.

Jeśli nabyte byłyby środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w jaki sposób należy ustalić ich wartość początkową od której dokonywane odpisy amortyzacyjne stanowiłyby koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy...

Odpowiedź na pytanie Nr 2 w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółkach oraz dywidendę w formie niepieniężnej stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. W pozostałym zakresie odpowiedź zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem wnioskodawcy w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie to oczywiście ich wartość rynkowa z dnia nabycia od Spółki, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne. Będzie tu miał zastosowanie m.in. art. 22g ust. 1 pkt 5 i art. 22g ust. 14b Ustawy PIT.

Zgodnie art. 22g ust. 1 pkt 5 Ustawy PIT "Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z zastrzeżeniem ust. 14b, ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej." Zgodnie zaś z art. 22g ust 14b Ustawy PIT "przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio." Art. 22g ust. 12 Ustawy PIT stanowi, iż "W razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego." Analogicznie, tak jak to wynika z powyższych zasad ustalania wartości początkowej, należy postąpić w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako wynagrodzenie za umarzane udziały w Spółce lub jako dywidenda rzeczowa (w naturze).

Na koniec dodać też należy, iż opodatkowaniu podatkiem PIT podlega otrzymanie składników majątkowych jako dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy PIT, i z tego względu nie może być później podwójnego opodatkowania, a kosztem, w dniu zbycia Składników majątkowych, podlegających przecież już opodatkowaniu w dniu ich nabycia od Spółki, powinna być ich wartość rynkowa z dnia nabycia od Spółki. Powyższe, ma zastosowanie, z uwzględnieniem dokonanej amortyzacji, od tych Składników majątkowych, które podlegają amortyzacji.

Na tle przedstawione zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodu, są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie natomiast z treścią art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Zgodnie z art. 22f ust 1 ustawy podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych, która stanowi podstawę obliczenia odpisów amortyzacyjnych określa art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej środków trwałych jest więc bardzo istotne, ponieważ jej wysokość kształtować będzie wartość odpisów amortyzacyjnych.

Stosownie do art. 22g ust. 1 ustawy za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się:

1.

w razie nabycia w drodze kupna - cenę ich nabycia,

1a)w

razie częściowo odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu, określonego w art. 11 ust. 2b,

2.

w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia,

3.

w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości,

4.

w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu,

5.

w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z zastrzeżeniem ust. 14b, ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawca jest lub będzie udziałowcem w spółce kapitałowej. Spółka umorzy udziały wnioskodawcy bądź też wypłaci tzw. dywidendę w naturze. Wynagrodzenie za umarzane udziały lub dywidenda zostanie wypłacone wnioskodawcy w postaci niepieniężnej tj. Spółka przekaże tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały składniki majątkowe, stanowiące jej własność. W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym wnioskodawca zadaje pytanie odnośnie ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych m.in. nabytych jako wynagrodzenie za umorzone udziały oraz jako należna dywidenda w formie niepieniężnej. Wnioskodawca wskazuje, iż w tej sytuacji będzie miał zastosowanie art. 22g ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na zasadach analogicznych jak przy określeniu wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w ramach likwidacji osoby prawnej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż przepis art. 22g ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy nie będzie miał w przedmiotowej sprawie zastosowania. Dotyczy on tylko bowiem sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej.

W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółkach ceną nabycia będzie wartość udziałów otrzymanych w wyniku umorzenia, czyli wartość udziałów otrzymanych w wyniku umorzenia wyceniona przez spółkę, innymi słowy wartość wynagrodzenia z wyceny spółki za umorzenie udziałów. Zatem można stwierdzić, iż wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może być wartość rynkowa na dzień nabycia przez wnioskodawcę tych składników majątku jednakże pod warunkiem, że wartość ta jest jednocześnie wartością odpowiadającą wartości wynagrodzenia za umorzenie udziałów, wyrażonego w cenie określonej w umowie.

W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako dywidenda w formie niepieniężnej ceną nabycia będzie wartość dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz wnioskodawcy. Można stwierdzić, iż wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może być wartość rynkowa na dzień nabycia przez wnioskodawcę tych składników majątku, jednakże pod warunkiem, że wartość ta odpowiada jednocześnie wartości dywidendy przeznaczonej do wypłaty.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl