IPPB1/415-884/09-5/AG - Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako majątek po likwidacji spółki.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-884/09-5/AG Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako majątek po likwidacji spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2009 r. (data wpływu 25 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako majątek po likwidacji spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako majątek po likwidacji spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ("Wnioskodawca" lub "Udziałowiec") jest osobą fizyczną, przyszłym lub obecnym udziałowcem w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w innej spółce kapitałowej (z siedzibą w Polsce lub za granicą), do której rozważa przystąpienie (,"Spółka"). Możliwe, że w przyszłości Spółka umorzy udziały Wnioskodawcy ("Udziały") lub ulegnie likwidacji bądź też wypłaci tzw. dywidendę w naturze.

Umorzenie będzie umorzeniem dobrowolnym lub przymusowym, za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie za umarzane udziały, udział w nadwyżce likwidacyjnej lub dywidenda zostanie Udziałowcowi wypłacone w postaci niepieniężnej tj. Spółka przekaże tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały składniki majątkowe, stanowiące jej własność ("Składniki majątkowe"). Składnikami majątkowymi mogą być np. akcje i udziały w innych spółkach, papiery wartościowe i pochodne instrumenty finansowe, nieruchomości i rzeczy ruchome, wierzytelności oraz wartości niematerialne i prawne. Także w przypadku ewentualnej likwidacji Spółki Wnioskodawcy będą wydane Składniki majątkowe pozostałe w likwidowanej Spółce po zaspokojeniu wierzycieli. Wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na poziomie wartości rynkowej umarzanych Udziałów lub wartości dywidendy. Wnioskodawca nie wyklucza, iż w przyszłości dokona odpłatnego zbycia Składników majątkowych nabytych w wyżej określony sposób.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

W świetle powyższego stanu faktycznego, w jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia Składników majątkowych, uzyskanych jako wynagrodzenie za umorzone Udziały lub jako majątek otrzymany w ramach likwidacji Spółki bądź jako dywidenda w naturze...

2.

Jeśli nabyte byłyby środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w jaki sposób należy ustalić ich wartość początkową od której dokonywane odpisy amortyzacyjne stanowiłyby koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy...

Odpowiedź na pytanie Nr 2 w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych uprzednio jako majątek po likwidacji spółki stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. W pozostałym zakresie odpowiedź zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem wnioskodawcy w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie to oczywiście ich wartość rynkowa z dnia nabycia od Spółki, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne. Będzie tu miał zastosowanie m.in. art. 22g ust. 1 pkt 5 i art. 22g ust. 14b Ustawy PIT. Zgodnie art. 22g ust. 1 pkt 5 Ustawy PIT "Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z zastrzeżeniem ust. 14b, ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej." Zgodnie zaś z art. 22g ust 14b Ustawy PIT "przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio." Artykuł 22g ust. 12 Ustawy PIT stanowi, iż "W razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego." Na koniec dodać też należy, iż opodatkowaniu podatkiem PIT podlega otrzymanie Składników majątkowych jako dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy PIT, i z tego względu nie może być później podwójnego opodatkowania, a kosztem, w dniu zbycia Składników majątkowych, podlegających przecież już opodatkowaniu w dniu ich nabycia od Spółki, powinna być ich wartość rynkowa z dnia nabycia od Spółki. Powyższe, ma zastosowanie, z uwzględnieniem dokonanej amortyzacji, od tych Składników majątkowych, które podlegają amortyzacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w części dotyczącej ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych uprzednio jako majątek po likwidacji spółki uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl