IPPB1/415-879/09-2/EC - Możliwość opodatkowania przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej w przypadku zatrudnienia przez podatnika osób świadczących usługi specjalistyczne w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-879/09-2/EC Możliwość opodatkowania przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej w przypadku zatrudnienia przez podatnika osób świadczących usługi specjalistyczne w oparciu o umowę cywilnoprawną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2009 r. (data wpływu 23 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej w przypadku zatrudnienia przez Wnioskodawcę na podstawie umowy cywilno-prawnej osób świadczących usługi specjalistyczne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej w przypadku zatrudnienia przez Wnioskodawcę na podstawie umowy cywilno-prawnej osób świadczących usługi specjalistyczne.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem prowadzącym działalność usługową, w zakresie usług fotograficznych (wykonywanie fotografii na zamówienie, fotoreportaży, wizualizacji działalności przedsiębiorstw, fotografii reklamowych i produktowych) - PKWiU 74.20., dla celów "Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym..." sklasyfikowanych jako usługi fotograficzne pozostałe (zał. 3 do Ustawy poz. 90).

Działalność jest opodatkowana w postaci karty podatkowej, przy czym w chwili obecnej nie zatrudnia pracowników.

Na skutek zwiększenia ilości zamówień, a co za tym idzie chęci zajęcia się przez niego wyłącznie działalnością merytoryczną (fotografia) Wnioskodawca chciałby posiłkować się pracą najemną, w zakresie prac pomocniczych i administracyjnych.

Ponieważ uważa, że zatrudnienie etatowe nie będzie wskazane, ze względu na niewielki zakres przedsięwzięcia, chciałby podpisać umowy cywilno-prawne (zlecenia) na wykonywanie poniższych czynności:

1.

kierowca (zakres obowiązków):

*

wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez fizyczne prowadzenie sprzedaży tj. dostawa zdjęć do odbiorcy, odbieranie od pozyskanych przez Wnioskodawcę zleceniodawców zamówień na usługi (w zakres obowiązków nie wchodzi pozyskiwanie klientów czy sprzedaż "bezpośrednia" gdyż Wnioskodawca zlecenia wykonuje tylko na zamówienia),

*

prowadzenie kasy firmy, płatności gotówkowe za niezbędne materiały,

*

inne prace kierowcy związane z wykorzystaniem samochodu - jak np. dowóz sprzętu na plan zdjęciowy, zaopatrzenie w materiały biurowe i eksploatacyjne - bez zakupu fotograficznego sprzętu specjalistycznego - takich zakupów Wnioskodawca dokonuje osobiście);

2.

księgowa firmy (zakres obowiązków):

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ww. usługi, świadczone przez osoby fizyczne, w niepełnym (ograniczonym) wymiarze godzin będą traktowane jako usługi specjalistyczne, w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, przez co nie spowodują utraty prawa do opodatkowania przychodów Wnioskodawcy kartą podatkową...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 25 ustawy, w ustępie 3-cim precyzuje (na potrzeby art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy) definicję usług specjalistycznych, tj. takich, z których podatnik może korzystać m.in. na podstawie umów cywilno-prawnych bez utraty prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Usługi takie ustawodawca zdefiniował jako: "czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczenia usługi", nie zastrzegając przy tym, aby fakt "specjalizacji" potwierdzony był jakimikolwiek dodatkowymi dokumentami czy certyfikatami.

Tak więc usługami specjalistycznymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy będą wszystkie czynności, które spełniają łącznie 2 warunki:

1.

wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności, tj. nie są usługami fotograficznymi (PKWiU 74.20),

2.

są niezbędne do całkowitego świadczenia usługi.

Ponieważ czynności:

*

wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane 82.99.1,

*

usługi wspomagające prowadzenie biura 82.19.13.0,

*

usługi księgowe 69.20.2

*

nie wchodzą w zakres usług fotograficznych, oraz bez tych czynności całościowe wykonanie usługi w zamierzonym standardzie nie byłoby możliwe, mamy do czynienia z usługami specjalistycznymi, w związku z czym zatrudnienie do ich wykonania osób fizycznych na umowy cywilno-prawne, nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Wnioskodawca wskazał, iż stanowisko takie oparte jest m.in. na podobnym zagadnieniu zawartym w treści pytania oznaczonego numerem 4, określonym jako poprawne, w interpretacji indywidualnej IPPB1/415-23/09-2/JB Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2009 marca 20.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

1.

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2.

karty podatkowej.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik Nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku Nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli.

Usługi fotograficzne wymienione zostały pod poz. 90 załącznika Nr 3 do ww. ustawy. Zakres tych usług, uprawniający do skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej szczegółowo określono w poz. 90 załącznika Nr 4 do tej ustawy.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

1.

złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,

2.

we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,

3.

przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

4.

nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

5.

małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,

6.

nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,

7.

pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do treści art. 25 ust. 3 ww. ustawy za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku Nr 4.

Z przepisów nie wynika, aby usługi specjalistyczne faktycznie miały być czynnościami wysoce specjalizowanymi, których wykonanie wymagałoby specjalistycznych wiadomości, umiejętności, wyposażenia. Chodzi tu o usługi specjalistyczne względem prowadzonej działalności, których wykonywania nie zgłoszono, a jednak są niezbędne do prowadzenia własnej działalności.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawca chciałby zatrudnić na podstawie umowy cywilno-prawnej kierowcę i księgową.

W tym miejscu zauważyć należy, iż czynności wykonywane przez kierowcę i księgową wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności, tj. nie są usługami fotograficznymi oraz są niezbędne dla całkowitego świadczenia usługi. Są więc usługami specjalistycznymi w stosunku do prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług fotograficznych.

Reasumując, mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż zatrudnienie przez Wnioskodawcę na umowę cywilno - prawną kierowcy oraz księgowej nie stanowi naruszenia przepisów art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, gdyż zakres czynności wykonywanych przez te osoby jest odmienny od usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że orzeczenie to zapadło w indywidualnej sprawie i nie jest wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl