Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-868/08-4/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania w formie darowizny wkładów spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania w formie darowizny wkładów spółki jawnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiono przedstawione zdarzenie przyszłe.

Spółka jawna, której Wnioskodawca jest udziałowcem prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta P..... Początkowo działalność gospodarcza prowadzona była w formie spółki cywilnej, obecnie jawnej. Udziałowcami ww. spółki jest trzech wspólników, których wkłady są równe, jak również równy jest podział dochodów. Każdy z udziałowców spółki jawnej posiada pełnoletnie dzieci zdolne do czynności prawnych.

W najbliższej przyszłości Wnioskodawca chce nieodpłatnie w formie darowizny przekazać swój wkład dziecku. Dziecko Wnioskodawcy wraz z dziećmi pozostałych wspólników będzie dalej prowadziło działalność gospodarczą na tych samych warunkach i tej samej formie organizacyjnej. Wnioskodawca podkreśla, że przekazanie wkładów będzie nieodpłatne.

W związku z pismem z dnia 15 października 2008 r. Nr IPPB1/415-868/08-2/JB, IPPB2/436-289/08-2/AF Wnioskodawca doprecyzował swój wniosek w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy po stronie Wnioskodawcy, jako zbywcy swoich wkładów na rzecz dziecka, które nadal będzie prowadziło działalność gospodarczą wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych.

2.

Czy wystąpi podatek od spadków i darowizn po stronie dzieci przyjmujących darowiznę.

Odpowiedź na pytanie pierwsze w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. W zakresie pytania drugiego odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy po jego stronie nie wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych z następujących przyczyn:

* każdy ze wspólników zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych może w sposób dowolny dysponować swoim wkładem. Gdyby nawet otrzymał zwrot wkładu to korzystałby ze zwolnienia przedmiotowego art. 21 ust. 1, pkt 50.,

* zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest tylko i wyłącznie zbycie odpłatne. Wnioskodawca podkreśla, iż jak wskazano we wniosku przekazanie będzie nieodpłatne a ww. ustawa nie zalicza do źródeł przychodu nieodpłatnego zbycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie natomiast do art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ww. ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy od spadków i darowizn.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne tytułem darowizny własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pojęcie darowizny nie jest zdefiniowane ani w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Stosownie do zapisu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Podstawowym elementem darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w przyszłości. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza przekazać nieodpłatnie w formie darowizny swój wkład dziecku. Dziecko Wnioskodawcy wraz z dziećmi pozostałych wspólników będzie dalej prowadziło działalność gospodarczą na tych samych warunkach i w tej samej formie organizacyjnej.

Przekazanie wkładu spółki jawnej w drodze darowizny na rzecz dziecka jest zbyciem nieodpłatnym i dlatego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

A zatem, mając na uwadze powyższe oraz wskazane przepisy prawa podatkowego uznać należy, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu przekazania darowizną wkładu dziecku. W przedmiotowej sprawie znajdzie bowiem zastosowanie przepis art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący, iż przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do przychodów podlegających przepisom ustawy od spadków i darowizn.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż interpretacja nie mocy wiążącej dla udziałowców spółki jawnej, bowiem interpretacja wywiera skutek wyłącznie w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl